• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Enevold Brandt. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772.

Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Johan Friderich Struensee. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772.

Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Jean Frideric Struensée et approuvée par Le Roi le 27. du mois susdit. Traduite sur l'original. Copenhague.

Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Enevold Brandt, avec l'approbation Du Roi donnée le 27 Avril 1772.

Urtheile der Königlichen Inquisitions-Commission über die Grafen, Struensee und Brandt, mit der darauf erfolgten Königlichen Approbation. Aus dem Dänischen übersetzt.

Velmeente Erindringer i Anledning af Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag til en Reformations Commission, til Anlæg af en Plan for Oeconomie- Commerce- og Finantz-Væsenet i Dannemark.

For Kongen. Bondestandens underdanigste Ihukommelse af Dagen den 17de Januarii 1772, allerunderdanigst nedlagt den 5te Martii i Bondestandens Navn,

Die richtige Freude der Christen über die göttliche Vergeltung des Bösen. Eine Predigt am 4ten Sonntage nach Neujahr, […] vor dem Könige und den Königlichen Herrschaften in der Christiansburger Schlosskirsche gehalten

A ??? O. Høymesse-Texten paa den anbefalede Takke- og Bede-Fest den 1. Decembr. 1773. tilligemed Aftensangs-Texten, brugt til Indgang, forklarede for Uggilt og Taars Meenigheder [Alfa og Omega]

Breve om Agerdyrkningens Muelighed i Island, fra Hans Finnsen. Det første af 23 October 1769, til A. Thorarensen. Oversat af Islandsk.

Et angenemt Stille efter et stormende Uveir. Forestillet i en Prædiken, holden paa den Femte Søndag efter Nyt-Aar 1772. Efter Kongelig Befalning til en hellig Erindring om den Guddommelige Beskiermelse […] Af Hans Henrich Müller, Præst for Brønshøy og Rødoure Menigheder.

Hvad et Folk skylder Gud, til hvis Velstand han har viist en besynderlig Løst, forestilled i En Froe-Prædiken for Holmens Meenighed i Kiøbenhavn Paa dcn anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1. December 1773. […]

Brev fra Hans Jensen, Selv-Eier Bonde paa det Bernstorffske Gods, til Sine Landsmænd, de øvrige Danske Bønder, om de Nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Danmark.

Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Rede an dem hohen Geburts-Feste Seiner Majestät des Königs von Dännemark Christian des Siebenden den 29sten Jenner 1772 in einer Jüdischen Versammlung in hebräischer Sprache gehaltenm von Hartwig Weßely und nachhero von denselbem übersetzt.

Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand.

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

Himmelsk Væjr-Calender, eller adskillige forsøgte Mærker paa tilkommende Væjrligt af de himmelske Legemer, Luft-Syner og Væjret selv. […] samlede og udgivne af Henrik Tonning, Dr.

Billige Tanker om Helvedes Evighed og Arvesynden, i Anledning af en Selvtænkendes Skrift om disse Materier, offentlig meddelte af Henr. Ussing, S. S. Minist. Candidat.

Die Bücher der Chronica des Grafen Struensee, […] aufgezeichnet von Ismael Nerias. Vorsänger in der Synagoge.

Grundig og fuldstændig Anviisning til Have-Væsenet, som indeholder, hvorledes man skal anlegge, dyrke og vedligeholde: I. En Frugt-Have, II. En Blomster-Have, III. En Kiøkken-Have, […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]

Et Lands almindelige Lyksalighed. En Præken paa Taksigelsesfesten den 1. December 1773. holden til Høimesse i Trinitatis Kirke

J. Hees Tale ved tvende Orlogs- Skibes, Holstein og Dannebrog, udløb af Stabelen d. 11. April 1772.

Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Tab ved Hans Høyærværdigheds Hr. Biskop Johan Ernst Gunneri Død.

Korte Betænkninger over den Islandske Handel, deelte udi Tvende Afhandlinger, af hvilke den Første berører Islændernes Skibsfart, og adskillige Fremmede Nationers Handel paa Island, den Anden den Danske Handel sammestæds. Forfattede af John Olavsen. Vicelavmand for Norden og Vesten i Island samt Corresponderende Medlem i det Kongel. Danske Landhuusholdnings Sælskab i Kiøbenhavn.

Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771.

Det vigtige Spørsmaal om Kornets frie Ud- og Indførsel, undersøgt efter Naturen og Historien. Oversat af P. T. W. [P.T. Wandall]

Den ifra Maanen hiemkomne Politicus et Ugeblad [No. 1-5]

Bies Tanker i de møiefulde Stunde dedicerede til hans fraværende Melicerte.

Brev til Den Ædelmodigste Prinds Friderik, fra den ulyksalige J.C. Bie.

Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang under den Melodie Ak Friehed, søde Frieheds etc.

Nøiagtig og paalidelig Efterretning om de fattige Syge eller Pleie-Patienter paa Christianshavn, i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse, […)

Betragtninger hvor vidt Geistligheden er tienlig i en Staat, eller Hvad Indflydelse Religionen haver i en Staats og dens Regierings Lyksalighed. Af J. F. Ph. Kiøbenhavn, den 28 Maji 1771.

Afhandling om Kartoflers Avl og Brug, indsendt til Det kongelige danske Landhuusholdings-Selskab, […] og nu efter Selskabets Begiering paa nye oplagt. [Med 1 træsnit]

Forslag til Studeringers bedre Fremgang i de Latinske Skoler.

DE VITA MENTALI. Eller: Om det overnaturlige Liv. Fremsat udi en Samtale Imellem en Mester og en Discipel […] Skrevet i 1622 af Jacob Böhmen. Oversat […] af Mette Magdalena Kyhneln.

Forræderes rette Carachteer og værdige Straf, Riimviis forestillet i Grev Struensees Eexempel. Af Jacobo Jacobi D.S.C.St.M.'

Forsøg til en moralsk Afhandling om Tarveligheds Indflydelse i et Folks Tilstand, Virksomhed og Sæder.

Den Uforglemmelig Fredag den 17 Januar. 1772. Som under den Allerhøyestes besynderlig Forsyn og Varetægt tilbragte Kongen Fred og Landet Frelse.

Retskaffenhed og Oprigtighed, Gudsfrygt og Religionens sande Væsen og Hoved-Sag. afhandlet i En Præken paa tredje Søndag efter Nyt-Aar. [Trinitatis Kirke]

Tale, holdet i Anledning af Hans Kongelige Höjheds, Arve-Prins Friderichs Höje Födsels-Fest, den 12 October, 1772 i Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs sedvanlige Forsamlings-Sahl

Et gudfrygtigt Lands Lyksalighed forestillet i en Prædiken over den paa den almindelige Takke- og Bede-Fest, den 1ste December 1773, allernaadigst anordnede Høymesse-Text Ps. 85, v. 10-14 for Oddens Menighed

Efterretning om den […] Norske Bonde Niels Justesen Ejdet, hans ugemeene Flid og Vindskibelighed, samt den anseelige Belønning, hanem er bleven tilsendt […]. Er først bleven indført i de Patriotiske Skribenteres Magazin i Kiøbenhavn […]

Des Proselyten aus dem Judenthum, Johann Ferdinand Eckstein Ueberzeugungsgründe, das Jesus der Christen die erfüllte Hoffnung Israels sey. Am Tage der Taufe desselben herausgegeben […]

Følelser paa Kong Christian den Syvendes Fødselsfest den 29de Januarii 1772.

Den politiske Kandestøber. Et Ugeskrift copieret af Josias Leopold Bynch. [No. 1.]

Et Brev til Hr. Konferentsraad Peter Frid. Suhm.

Forstyrrernes Forstyrrelse, og Mangelens glædelige Forandring, forestillet i en Prædiken, holden i Holmens Kirke over Evangelium paa tredie Søndag efter Nytaar 1772.

Herrens visse Hevn Guds Folk til Advarsel og Trøst. Forestillet i en Prædiken til Aftensang i St. Nicolay Kirke Paa den Fierde Søndag efter Nyt-Aar 1772.

Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene.

Hiertelig Taksigelse til det guddommelige Forsyn som især den 17. Januarii 1772. omvendte vores Sorg til Glæde. Den første synges, som: Du store mandhaftige Preussiske Helt. Den anden, som: O Jesu! Min Brudgom, livsaligste Ven. Velmeent forfattet af Kirstine Marie Møller paa Kronborg Amt.

Herrens vor Guds Tale om Fred og Frelse til et Folk, der søger ham, forestillet i en Prædiken, som blev holden udi Christiansborgs Slots-Kirke paa tredje Søndag efter Hellig Tre-Konger 1772 […] Efter Befaling til Trykken leveret af L. Harboe.

Afhandling, Indeholdende Besvarelse Paa Det Spørsmaal: Hvor vidt det kunde ansees Gavnligt eller Skadeligt, at Rund-Fisk bliver virket i Romsdals Fogderie og Tronhiems Stift?

Eine wahre und ungeheuchelte Gottesfurcht als das sicherste Mittel ein Reich aufrecht zu halten, Vorgestellet in einer Rede am verordneten allgemeinen Danksagungs- und Gebetsfeste auf den 1. December 1773.

Kobberstik af medalje med Dronning Juliane Marie fra 1777. Medaljen fra arveprinsens fødselsdag 11. Oktober 1776

Davids Bøn og Tanker om et Lands Lyksalighed, betragtet paa de Danskes Bede- og Takkefest den 1 December 1773.

Nødvendige Erindringer til Forfatteren af Skriftet om Helvedes Evighed og Arve-Synden ved en efter Skriften tænkende.

Den nu herskende Religions 1. Beskaffenhed. 2. Liighed med den Sande, 3. Mangler, 4. Farlige Følger,

En Læspende Sang paa En vigtig Dag Den 29 Januarii 1771. Un Chant Begaiant dans un Jour Interessant le 29 Janvier 1771. Ved Martini Bruun, Philos. Studiosus.

En Samling af Sange over adskillige Materier som glemte Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Samlede ved Autor selv.

Fremmedes Tanker, eller Forsøg til Udbredelse af læseværdige og nyttige Oversettelser, samlede og udgivne for at bidrage til den Danske Stats og Oeconomies Forbedring, samt Smagens Opkomst. [S. 1-34: Brevvexling mellem tvende reysende Perser angaaende Aarsagerne til Folkemængdens Aftagelse i Verden. Udtaget af Hr. Montesquieu persiske Breve. S. 35-40: Anmerkninger over de Romere angaaendes Agerdyrkningen. S. 41- 48: Om Fattige og Tiggere. S. 49-59: Om Agerdyrknings Skoler, S. 59-60: Om Mistbede.]

Christelige Følelser udi hellige Sange paa disse alvorlige Tider; i sær paa begge Grævernes Siele-Forfatning. Samt nogle oversatte Psalmer af Klopstock og Gellert og Dronning Caroline Mathildes Psalme; ved Morten Hammer Pastor Helsinge & Valbye.

Et kort men fuldstændigt Udtog af de henrettede Grevers sidste Omvendelses-Historie. Forfattet og beskrevet over Johan Friderich Struensee af Hr. Dr. Münther, og over Enewold Brandt af Hr. Provst Hee.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen.

De nærmeste Aarsager, som forvolde Religionens Foragt, tilligemed de deraf flydende skadelige Følger, forestillede i en Taksigelses-Tale for den Allerhøyestes nyelig udviiste besynderlige Forsyn [...] af Mag. Nicolai Edinger Balle, Sogne-Præst for Kiettrup og Giøttrup Menigheder i Vester Han-Herred i Aalborg Stift.

Summarisk Indhold af Aftensangs-Prædiken for St. Knuds Meenighed i Odense Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger 1772. over Ps. 9,17. Taksigelse for den guddommelige Varetægt og Forsyn over Kongen, det Kongelige Huus, og det gandske Land.

EPHEMERON, eller det gamle døende Insect.

Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Forestillelse fra de Contoirske i Bergen om ARRANGEMENTS i Nordlandene, hvorom Hans Høy-Grevel. Excell. v. HOLSTEIN under 18. Dec. 1762 har tilskreven Hans Excell. v. CICIGNON, og hvorom Bergens 16. Mænd [...] Contoirets Oldermand og Forstandere den 31. Jan. 1763. har tilskreven. Af Contoirets pro tempore Oldermand Sr. JOHANN SINNING til Trykken befordret.

Anviisning til den Practiske Agerdyrkning, grundet paa egen Erfaring af O. Andresen Borreby, Philos. Doctor, Sogne Præst […]

Andet Anhang til O.D. Lütkens Anmærkning over Betænkningen: Hvorledes Frihed og Eiendom kunde forskaffes Bondestanden, indeholdende 1. En Anmærkning over de til samme Betænkning udgivne Zusäze. 2. En Replique til den Critiske Journals Anmældelse af Lütkens Anmærkning.

Enfoldig Samtale imellem en Borger og en Bonde, saare nyttig at læse for Proprietairer, Magistrats-Personer, Consumptions-Forpagterc, og Ridefogeder. Uddragen af Peder Paarses Dag-Bog, og til Trykken befordret ved Ole Andersen P.p.G. Sogne og Bonde-Foged.

Den Fredelighed som giør en Kongeslægt lyksalig, Forestillet i en offentlig Tale til Erindring af Hans Kongelige Høiheds, Arve-Prins Friderics høje Formæling d. 21. Octobr. 1774, for det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ved Ole Irgens.

Tale om Den aabenbarede Religions Indflydelse i de verdslige Videnskaber, Holden paa Hans Kongelige Majestæts Høye Fødsels-Dag den 29 Januarii 1775 for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forsamling ved Ole Irgens.

Den Sælskabelige Stræbsomhed for Videnskabernes Vedligeholdelse og Tilvext, som en vigtig Pligt, Forestillet i En Tale ved Tiltrædelsen som Vice-Præses i Det Kongelige Norske Videnskabers Sælskab den 12 April 1774. [med Sekretererens Lor. Wittrups, Svar]

En Beklagelses Sang over Agerøe Hoved-Kirke, Som Ved stærk Torden-Ild blev antændt og lagt i Aske den 19de Decembr. 1772, […]

Giensvar paa det i Magazinet for patriotiske Skribentere under No. 100 indkomne Tanker om Nytten for Dannemark, og om den Danske og Holsteenske Ulds Udførsel; samt en videre Betragtning og Demonstratíon om de danske Fabriqvers befindende Tilstand og Opkomst, til Fordeel og Nytte for Staden og Handelen imellem begge Rigerne.

Andres Tanker. [No. 1-7. Den 23. Oct. 1772-. Dec. 1772.z9

Om Oeconomien, særdeles Norges. Af Peter Friderich Suhm.

Samlinger, Udgivne af Peter Friderich Suhm. 1. Bind 1. Stykke,

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

Conferents-Raad Peter Friderich Suhms Brev til Kongen i Anledning af De mærkværdige Omstændigheder i Kiøbenhavn den 17 Jan. 1772.

An den König von dem Herrn Conferentzrath Suhm.

An den König von Herrn Conferentzrath Peter Friedrich Suhm.

Oplag af vor priisværdige Skribent Hr. Conferentsraade SUHMS Kostbare Skrift til Kongen, med et kort ECHO fra de norske Fielde […] Til Trykken bekostet, og alle Exemplarer gratis til Publikum uddeelet Autor til velfortient Ære; af B.F.

Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur.

Til Kongen.

COPIE af et retskaffen patriotisk Brev, indsendt til Kongen af Hr. Conferents-Raad SUHM, i Anledning af de overhængende Farer og Ulykker for Kongen, det kongelige Huus, samt disse Lande og Riger; saa og Norske Bierges ECHO tilligemed en SONNET eller Synge-Digt til Talsmandens Ære. [af M.]

Seltenes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und grossmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe; Aufgestellet vom Hernn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Nebst der Ode an den Herrn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Eine Gegenschrift. Beydes aus dem Dänischen übersetzt. Das beständige Wohl Dännmarks, auf Veranlassung des 17ten Januars 1772.

Hellige Taler, afhandlede i Kabinettet paa Kronborg, for Dronning Carolina Mathilda, af Peder Hansen, residerende Kapellan ved Slots- og Garnisons- Kirken i Helsingøer.

Afskeed fra den latinske Skole i Horsens i en Tale holden d. 11 October 1773. Af Peder Tetens, Stiftsprovst i Ribe.

Guds besynderlige Forsyn for sine Salvede. I Anledning af den vor allernaadigste Konge nyelig beviiste Naadige Frelse, forestillet paa allerhøistsammes glædelige Fødsels-Dag i en høitidelig Forsamling paa Horsens Latinske Skole

En Prædiken over den Anordnede Text til Høimesse paa den Allernaadigst anbefalede Takke og Bede-Fest den 1 December 1773. Holden for Herringe Meenighed

Urigtigheden i Comphilopatrejases Plan til en aarlig staaende Pengeløn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Tydelig forestillet af Philadelphus.

En moralsk Betragtning over Kierligheden, adskilt fra den løsagtige Elskovs Vellyst. Oversat af P.B. Giørup. Phil. Mag. og Præst i Lolland.

Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn,

Agerdyrkningen efter de nyeste Erfaringer, til Brug for Elskere af Landvæsenet, Forpagtere og Bønder. Til Fædernelandets formodentlige Nytte af Tydsk i Dansk oversat. [af Wilh. Æmilius Hardtwig]