• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

Zufällige Gedanken über den vor kurzer Zeit durch des Königs Gnade hocherhabenen aber bald darauf durch eigene Schuld sehr tief gestürtzten Grafen von Struensee. Entworfen von einem wahren Patrioten Dännemarks.

Innhalt der Rede, welche der Höchste Gerichts-Procurator Uldahl in dem hohen Königlichen Gerichte bey Vertheidigung einer hohen Person am 16. März 1772 zu Copenhagen gehalten hat.

Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt.

Gespräch in dem Reiche der Todten, zwischen den beyden ehemaligen Grafen, Johann Friedr. Struensee, und Enewold Brand, und zwischen dem ehemaligen Dänischen Reischshofmeister Corfits Ulefeld, […]

CRITIQUE DE LA LETTRE DE Mr. SUHM.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

Sorgens Skrift eller en oprigtig Undersaatters Følelser ved Erindringen af Kong Christian den Syvendes naadige Villie, Dronning Juliana Marias velsignede Arbeyde og Prints Frederichs foreenede Kræfter til at udføre den vigtige Plan, som Forsynet havde bestemt over det saa lykkelige Norden.

Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand.

Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn.

Maximes adressées a Mademoiselles de B*** par Une Demoiselle de 13 ans.

Det beste Skilderie paa en ypperlig Monark, eller Velgiøreren og Philosophen. Med Anmærkninger over de fornemste Steder i Historien, oversadt af det Kinesiske. Tilligemed pro og contra over et vigtigt Spørsmaal.

Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Den 124 Aar gamle norske Bondes Børge Olsens Syner, som han har havt i Aaret 1672, 14 eller 15 Dage for Kyndelsmisse, om utroelige Ting, og Tanker om høie Hemmeligheder. Til Trykken befordret ved hans Sønne Søn Ole Børgesen.

Et underligt Syn, seet i Luften den 14. Januar 1772. Nordenfields i Norge, i Trundhiems Stift tæt ved Wardehuus, af en Norsk Bonde, navnlig Tolle Olsen, og af ham selv berettet.

En fornemme Aftenbakkes forunderlige Syn og Drøm udi Skoven næstafvigte Jule-Nat 1771.

Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger.

Apollions eller den store Drages Fald, efter de guddommelige Loves uforanderlige Bestemmelse.

Nye danske Historier til Tidsfordriv for vore danske Fruentimmer, indeholdende en Samtale imellem Dyrene, angaaende Strutsens Forseelse imod Løven og hans Familie.

Sandfærdig og troværdig Efterretning om Hexernes Reise, til det berømte Bloksbierg, St. Hans Nat; samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at se og erfare. Skrevet af Harald Diabolusky, […] Og nu oversat af den, som hader Overtroe.

Den nye og sandfærdige Drømme-Bog, som tilforladelig og paa det nøyagtigste forklarer alle Natte-Drømme. Skrevet af den vise Mand i Finmarken. Aar 1650. Nu af det finske Sprog oversat paa dansk.

Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist

Ode til den fuldkomme Akteur, som et velfortient Æreminde over den nyelig afdøde Herr Geert Londemans udødelige Fortienester ved det Kongelige Danske Theater.

En nye Viise om De forundrings-værdige Himmel-Tegn, som har ladet sig see paa Himmelen i Tyrkiet i Sarda og er bleven anseet, som et Forvarsels-Tegn for den imellem Tyrken og Russen i Aaret 1768. udbrudte store Kriig […].

En Nye Viise om en Mand som har sovet siden St. Hans-Dag 1771 og endnu sover, […] efter det i Christiania trykte Exemplar.

De Fattiges Raab til Kongen i deres sande Nødlidenhed, beviist af Extraskatten, Assistentshuset, med mere.

Tanker om Norges Extra-Skats beqvemmere Repartition.

Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn.

En kort Samtale, hvorudi viises at Overdaadighed fornemmelig er Aarsag til endeel Borgeres ubillige og alt for store Klagemaal over svære Skatter og Byrder. Samt bevises at de Geistlige bærer lige Byrder med deres Medborgere. Holden imellem Demas og Theophilus, begge Borgere i en liden Kiøbstæd i Norge.

Samtale imellem en Norsk Bonde, ved Navn Biug Leguison, og en Dansk Bonde, Tomes Peersen, angaaende den førstes Lyksalighed, som flyder af hans Friehed, og den sidstes Ulyksalighed i hans ufriestand og Trældom, efterat de havde læst saavel det niende Stykke i Forsøget, samlet af det patriotiske Selskab af de skiønne og nyttige Videnskaber, som den Betænkning, der om samme er udgivet i Bibliotheket for nyttige Skribentere No. 10.

Tre Forslage og Planer til det Geistlige Reformations-Verk, som ikke kom i Stand i Struensees Tid. 1.) Om at afskaffe Geistligheden reent, og overalt indføre verdslige Præster. 2.) Om at formindske Geistligheden, og afsette den største Deel Præster. 3.) Om at klippe Geistlighedens Indkomster og ophøre Præsternes Tiende. Til Bestyrkelse for de Philopatreianske Sætninger. Opofrede den samtlig nærværende Geistlighed, af Forfatteren, forhen Præst i Wendsyssel i Nørre-Jylland.

Secilia Anders Datters Skrivelse til Argus, hvori hun med inderlig Bøn beder ham, at han dog vil forbarme sig over hende, og være hende behielpelig i, at hun maa beholde sin Silke Kaabe, og ved sin Forbøn mage det saa hos Hr. **** at han ikke vil skille hende ved al sin Verdens Velfærdt.

Secilia Anders Datters anden Skrivelse til Argus! Som Giensvar, paa det til hende fra ham udkomne No. 40 af hans Blade anden Aargang.

Pro Memoria imod [Oeders] Raisonnements over Enke-Casser; visende Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Prærogativ frem for den i Forslag bragte Contributions-Casse.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.

Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Vort Tall-Lotteries Historie, med Efterretning om hvad der er vundet og tabt samt hvad der endnu kan tabes og vindes derved for de Kongelige Danske Undersaatter, som spiller og ikke spiller derudi, Til Nyt-Aar 1773.

Sendschreiben eines deutschen Schulmeisters zu Kopenhagen, an die General-Administration der zu Kopenhagen und Altona errichteten Zahlenlotterie. Wegen eines einseitig und eigenmächtig falsch erklärten Original-Lottozettels, und wegen ihres veränderten Plans und Original-Billete, Von VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Im Jahr 1773 den 1ten März.

Sende-Brev fra en Tydsk Skolemester i Kiøbenhavn, til General-Administrationen for det i Kiøbenhavn og Altona oprettede Tal-Lotterie. I Anledning af en paa een Side og egenmægtig for falsk erklæret Original-Lotterieseddel og i Henseende til deres forandrede Planer og Original-Billetter. Af VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Oversat af det Tydske, I Aaret 1773 den 1ste Martii.

Patriotiske Erindringer ved det uden vedbørlig Authorisation oprettede General Commissions Directorium.

En gammel erfaren Statsmands politiske [Briller afbildet] tienlige til den grandseende Publici [Næse afbildet]

En virkelig Adelsmands Betænkninger over den indbildte Statsmand og Anti-Statsmand.

Et Moralsk Perse-Jern til at udperse de politiske Kryller og Statsmands Rynker som findes i somme Skribenteres Hierner. Skrevet til en Skræder-Dreng af en Skræder-DrenG.

Josias Leop. B...s [i.e.: Bynchs] eller den igien opstandne Wendekaabes merkværdige Levnet og sande Forhold. Til Fornøyelse for Elskere af alle Lærde Folk opsat, og til Trykken befordret af Hans gamle Ven.

JUSTI Betænkninger over Paul Vendekaabes eller JOSIAS LEOPOLD BYNCHS Poenitentseprædiken og Afbigts-Brev.

Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Poenitentse Taarer til at slukke det svagt luende Offer, eller Apologie for Oden til Paul Vendekaabe.

Adskillige Anmærkninger og Fortælninger med videre. [No. 1-2]

Dag-Runden et Uge-Blad. [No. 1.-4. Juli-August 1772]

Andfin Amundsen Nordmand ved den paa nye oprettede Kongelige Liv-Vagts Uge-blade, som hver Fredag skal udgives, og indeholde adskillige opmerksomme Betragtninger, som tager sin Begyndelse fra den 8. Maji. [No. 1-5 – 8. maj-5.juni 1772]

Den Kiøbenhavnske Læse-Sahl, eller en Blanding af Litteraturen, indeholdende: galante, historiske, lærte, kritiske, moralske, satiriske, politiske, alvorlige og skiertsende Materier saavelsom de daglige iblant os og i vore Tider indtræffende Begivenheder. (Prøvenummer og No. 1-2)

Det Kiøbenhavnske muntre Borger-Sældskab. [Forberetning og No. 1-3]

Forsøg til et nyt Ugeblad uden Titul: Saa skal man ey laste Titelen; I disse kritiske Tider maae man forekomme Alt. No. 1.

De Kiøbenhavnske Løgnere. Et Politisk og Patriotisk Ugeskrift. [Forberedelse og No. 1-2]

Zuverläßige Nachricht von der zu Copenhagen am 17ten Januar 1772. geschehenen großen Staatsveränderung und Gefangennehmung einiger Staatsverbrecher. Aus dem Dänischen übersetzt.

Entdeckung der wahren Absichten des Staatssystems der Dänischen Regierung enthaltend die wahren Ursachen der letztern Revolution zu Copenhagen. Auf glaubwürdige Schriften gegründet von Christian Adolph Rothes [...] ursprünglich französisch zu Hamburg herausgegeben.

Zuverläßige Nachricht von der letztern Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde während Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse zu Kroonenburg eigenhändig entworfen und ohnlängst dem Grafen von *** zur Prüfung zugesandt. Nach dem Original abcopirt und aus dem Englischen übersetzt.

Nachricht von der letzten Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde eigenhändig entworfen in Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse Kroonenburg und den Grafen von *** zugeeignet. Aus dem Englischen.

Histoire de la derniere révolution arrivée en Danemark, écrite de la propre main de Sa Majesté la Reine Caroline Mathilde pendant sa détention au Chåteau de Kroonenbourg; Envoyée de peus peu au Comte de ***. Copié sur l'Original, traduite de l'Anglois.

Sittliche Frage: Warum mußten die Königin von Dännemark Carolina Mathildis, und die Grafen Johann Friedrich von Struensee und Enewold von Brandt in Kopenhagen arretiret, erstere von ihrem Gemahle geschieden, und letztere zum Tode verurtheilet und hingerichtet werden? Von einem dänischen Zuschauer gründlich beantwortet. Elisäum, beim Grafen von Struensee und Brandt 5777.

Entdecktes Geheimnis der fürgegangenen Staatsveränderung Dännemarks.

Leben, Begebenheiten und unglückliches Ende der beyden Dänischen Grafen Struensee und Brand; aus zuverläßigen Nachrichten gezogen, und von einem Freunde der Wahrheit aufgesetzet.

Versuch einer Lebensbeschreibung der beyden Hingerichteten Grafen Struensee und Brandt aus Zuverläßigen Nachrichten ausgezogen. Mit Ihren Abbildungen.

Gespräch im Gefängniss zwischen Brand und Struensee, worinn letztere einen merkwürdigen Traum erzählt.

Anmerkungen zur Brandtischen Bekehrungsgeschichte. (Zu der auf 3 Bogen gedruckten alten Edition.)

Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt.

Prædiken over Høimesse-Texten paa den almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 Dec. 1773.

Korte Betragtninger over Fredsommeligheds Dyd og Nytte for det ganske Menneskelige Kiøn, og om Krigens ødelæggende Følger. opvakte ved Erindringen af den for Danmark saa lykkelige Dag, den 16 Nov. 1773.

Til Danmark og Norge paa den 17de Januarii, Deres Frelsnings-Dag. Af J***B***. [Tronhiem, den 17 Januarii 1774]

Danmarks og Norges Skyldighed imod Hans Kongelige Høihed Arveprints Frederik, Deres Talsmand og Skyts-Engel. Udgiven paa Allerhøistsammes Fødsels-Dag den 11. October 1773.

Tvilling-Rigets Taksigelse til Hans Kongelige Høihed. Arve-Prins Frederik! Udgiven i Anledning af Hans liøye Formæling 1774.

Nordens nyeste vigtige Glædes Tid. En Beretning med Ønsker til uforglemmelig Erindring om den af alle troe Undersaatter ønskede Ægte-Foreening imellem Hans Kongelige Høyhed vor dyrebare Arveprinds, Prinds Friederich, og Den Durchlauchtigste Prindsesse Sophia Friederica, Prindsesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow. Fuldbyrdet ved Hoffet i Schwerin ved Procuration den 11 October 1774, hvorefter det høye Bilager paafuigte i Kiøbenhavn efter Prindsessens Ankomst dertil.

Dannemarks og Norges nye Glædes Grund, ved at see sin inderligt elskede Arveprinds Hans Kongelige Høihed Prinds Friderich […] forenet med en af de fuldkomneste Prindsesser, Prindsesse Sophia Friderica, [...] ved det høie Bilagers Fuldbyrdelse paa Christiansborg den 21 Oct. 1774.

Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774, da alle troe Undersaatters Ønsker forenedes for Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderich og Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica.

Høytids-Fryd ved den høyeste Formæiing imellem Hans Kongelige Høyhed vor naadigste Arveprinds Friderich […] og den Durchlauchtigste naadigste  Prindsesse Sophia Friderica […]  paa Christiansborg i den kongel. Residentzstad Kiøbenhavn den 21 October 1774. Melodie: Allerdeyligste Climene etc.

Konge-Hoffets Fryd og Flor Giør al Landets Glæde stor. En Glædskabs-Sang til Erindring om alle troe Danske og Norske Undersaatters Fornøyelse over [...] Arveprinds Friderichs [...] Lyksalighed ved den ønskede Ægteforeening med [...] Princesse Sophia Friderica [...] i October Maaned 1774.

Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774.

Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM. [Med xylografisk titelbillede.]

En høistværdig og dydig Prinds hans velfortiente Roes og Ihukommelse. Oversat i Dansk af et gammelt Latinsk Skrift, som er skrevet til Amiens i Frankerig eller Ambiunum.

Et hierteligt Ønske over Kongen og Dronningen, Printserne og Det Kongelige Arvehuus, samt høye Raad og Lærere […] forfattet ganske enfoldig i Kiøbenhavn den anden Pinsedag 1773, Af en Læg og ustuderet Borgere fra Norge, som og søger i Christo, Naade,

De Norske Fieldes Gienlyd af Indbyggernes Fryde-sang, i Anledning af at Hans Kongelige Majestæt allernaadigst haver frikiendt de Norske for de Beskyldninger, som endeel Ildesindede og udenlandske Avis Skrivere have tilføjet dem, og at Monarken i sit Æreskrift har behaget at kalde dem sine tappre og troe Undersaatter. Hvori og erindres de Velgierninger, som Monarken har udviist mod Norge i Aaret 1772. Synges med den Melodie: Bladene tuskes og drives af Vinden.

De Norskes Sorg og Klage over Den bedrøvelige og dyre Tid, Som hærskede i Kongeriget Norge Ao. 1772 og 1773. Da Sæden, som stod saa dejlig og overflødig, blev af Natte-Kulde fordærvet, saa at paa mange Gaarder neppe en Tønde godt Korn er indhøstet. Fremstillet udi I en nye Viise under den Melodie: Jeg raaber fast, o HErre, etc.

Norges Tak- og Lov-sang til Kongen og det Høy.Kongel. Huus, da Hendes Kongel. Høyhed. Princesse Lovise med høye Gemahl [...] Prins Carl af Hessen med elskelige Princesse-Datter Marie Reiste igiennem Froens Sogn i Gulbrandsdahlen over Dovrefield til Tronhiem den 22. Julii 1773. Tilligemed En Gienlyd fra de Nordenfieldske.

Svar til Forfatteren af en Dansk Patriots Betænkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongel. Danske Armee.

Historie om Tal-Lotteriet og dets forunderlige Indflydelse paa det menneskelige Gemyt.

Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater.

Tall Lotterie Spionen. No. 1.

En kort, men fuldstændig Maade, at kunde vide 1 eller 2 Tal af de som trækkes i Tal-Lotteriet, ved Hielp af en her hosføiet grundig Tabel.

Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske.

Lystig Underretning om Drømme-Tal i Tal-Lotteriet, som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt.

En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2.

Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet.

Afbildning paa det Kongelige Danske Tall-Lotteries Trækning, tilligemed Tabeller over de i Kiøbenhavn og Altona udkomne Nummere. [Træsnit.]

En nye Vise om gode Penge, som det allerfortreffeligste Middel, at giøre Mennesker lykkelige, […] Under Melodie: Jeg var kun en halvvoxen Tøs etc.

Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

De igien antagne Børns Lovsang til Kongen, da de atter bleve indtagne i det Kongelige Wäisenhuus den 11 October 1773.

Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773.