Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 13

Fortsættelse af

Fortegnelsen

paa alle de Skrifter

som

Trykfriheden

har givet Anledning til,

hvor de sælges, hvad de koste, og hvor mange Ark de indeholde.

Med en kort Erindring

om et hvert Skrift.

Trettende Stykke.

Kiøbenhavn 1771.

Tilkiøbs hos Kanneworff i Silkegaden.

2
3

No. 197.

Azan eller den fra Gield udfriede Fyrste.

\\ En Fortælling. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs høs A. F. Stein i Skiden Strædet; den sælges og hos Fauerschau paa Adresse-Contoiret og paa Børsens Boglader for 1 Mark 8 Skilling, stor 7 1/2 Ark

i 8vo.

Denne smukke Fortællings Øiemeed er, at igiendrive det Skrift under Titel: Betænkning hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield & c. (fee No. 57. i denne Fortegnelse.) Forfatteren har udført Tingene paa en særdeles behagelig og indtagende, dog grundig og tydelig Maade.

4

No. 198.

En døbt Jødes alvorlige og skiemtefulde Giensvar, til den som nyelig har ladet Udgive det Skrift: Velmeent Svar til den russiske Bagtalere under Navn af Sandheds Elskere. Kiøbenhavn 1771, sælges paa Børsens Boglader, hos Kanneworff i Silkegaden og hos Møller og Jonge paa Østergaden for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Dette er allehaande Blandings-Gods: Lidt Spøg med Junior Philopatreias; med Forfatteren af velmeent Svar; noget om Christne og Jøder der tage ubillig Rente, m. m. Men det er alt i saadan forvirret Orden, at ingen saa let skal giette hvor Forfatteren vil hen, eller hvad hans Hensigt er; Aarsagen er nok, at han har selv ikke vidst hvad han vilde, og har allene søgt at faae noget paa Papiret, ligemeget hvad det var.

No. 199.

De Danske og Norske Søemænds Ære, forestillet i et Lykønsknings-Vers til Kongen, betænkt at indleveres paa

5

197

Høistsammes bestuttede Reise til Norge 1768. Kiøbenhavn 1771, trykt hos N. Møller, Kongel. Hof-Bogtrykker, sælges paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 4to.

Til det Brug dette Vers var bestemt kunde del gierne passere. Forfatteren siger at han var betænkt tillige med dette Vers at indlevere en Bog med Titel: Søehelte-Bedrifter.

No. 200,

Merkværdtg, sandfærdig og tilforladelig Beretning om den buggede Ræv, som var Proviant-Forvalter i Niels Klims Rige. Kiøbenhavn 1771, sælges paa alle Stadens Boglader for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Vi undseer os ved at være nødt til at besudle vores Fortegnelse med Titelen af saa afskyeligt og ugudeligt et Skrift, som denne Pasqvil. Det var at ønske, at dog en Gang kunde blive viist Exempel paa, at Regieringen med den tilladte Trykfrihed ikke besikiermer disse Vanskabninger af Mennesker, der

6

198 med god Lyst og uden anden Fristelse end deres egen Ondskab, søger at beskiemme og vanære deres Næste. Den Medlidenhed man bør vise endog mod dem, der ved Forbrydelser blive ulykkelige, vilde neppe hos de meest Blødhiertede finde Sted, ved at see det Udyr, der har udspyet dette onde Skrift at lide den haanligste Straf.

No. 201.

Den poetiske Gartner-Kniv. 3die Stykke for Martii Maaned 1771. Sælges paa Stadens Boglader, hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. og hos Bogtrykker Thiele i Peder-Hvitfeldts-Strædet for 6 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Kritiken over Bøger synes os ikke saa vel udarbejdet i dette Stykke, som i det næst foregaaende, (see No. 122. i denne Fortegnelse.) Til Slutning er en Fortælling om Ydmygheds og Erfarenheds Vandring, som ikke er upasselig i vore Tider. Ydmyghed og Erfarenhed vandrede vit omkring, i Haab om at finde en Gang et Menneske frie for Hovmod, men

7

199

fandt det ikke, førend de kom til Fyrstens Boelig; der siger Forfatteren:

”Den minst var stolt som meest var værdig, Men Portneren var meest hoffærdig.

Omsider de til Fyrsten kom,

En Herre, deilig, prægtig, herlig,

Var fuld af Glands og Majestet,

Derhos omgjengelig og kierlig,

Og frie for al Hovmodighed."

No. 202.

Den poetiske Gartner-Kniv. 4de Stykke

for April Maaned 1771. Sælges paa samme Steder som foregaaende, for 6 Skilling.

Kritiken over Skrifter i dette Ark er for den største Deel mere heldig end i foregaaende Stykke. Fortællingen om Lærken og Strudsen, der slutter Stykket, er mere satyrisk end poetisk. Lærken var en Skialder, som sang om de andre Fugles Feil, om Høgens Rov, Paafuglens Mod, m. m. Den sang en Gang om Strudsens Slug, at den fortærede Metaller, og for at fede sig opaad de andres Mad; denne Sang

8

200

bragte den sladderagtige Skade for Strudsen, den naadige Herre, som derved opirredes til Hevn; men saasom Samvittighed og Skam forbød den, at kiende sig ved de Sandheder Lærken bebreider den, opsætter den sin Hevn. Men Lærken synger en Sang, hvormed den allene sigter til Hyrden Melidor, som var en slet Digter, dette udtydes paa Skovens Nattergal, som var i stor Anseelse, og derved faaer Strudsen Leilighed til at hævne sig, og sætter Lærken i Buur; men en Hyrde gik forbie, og da den hørde Lærkens Klage og Sagens Sammenhæng, gav den Lærken frie og sadte Strudsen i Buret.

”Hvorpaa sig Lærken strax med denne Sang

opsvinger:

Forfængelige Struds,

Som nys var strunk og studs,

Lad denne Hændelse dig lære,

At det er liden Kunst og Ære,

At tvinge en med Overmagt,

Vor begges Overmand, en Hyrde som

retfærdig,

Fant ingen Skyld Hos mig, men agtet dig

strafværdig."

9

201

Læserne synes uden Tvivl at denne Lærke svinger sig ikke ret høit.

No. 203.

Upartiske Tanker om det Islandske Handels-Kompagnie og dets farende Kiøbmænd. Gratia si nulla est, lacrymæ tibi gratia siant; Hoc potes aut nulla parte movere Deos. Kiøbenhavn 1771,

trykt hos Brødrene Berling. Sælges samme Steds, saa og i den Mummiske Boglade paa Børsen, og hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. for 12 Skilling,

stor 3 Ark i 8vo.

Forfatteren af dette Skrift har vist været vel underrettet om det han har skrevet. Foruden de sædvanlige Klagemaal over Kompagniet og dets Kiøbmænds slette Huusholdning med Indbyggerne i Island, anfører denne Forfattere adskillige smaa Anekdoter og Anmærkninger, som kunne tiene til ydermere Oplysning i denne Sag.

10

202

No. 204.

Fruentimmer Regler til Pardera, den forlovede Møe, eller Leopold til sin Fætterske. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos J. R. Thiele, boende i Peder-Hvitfeldts Strædet. Sælges og paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Udgiveren beretter, at han har fundet dette Skrift efter en gammel Mands Død, iblant hans Papirer, og har holdt det værdigt til Trykken, for den gammeldags reene usminkede og strænge Maades Skyld der bruges at sige Dyder og Laster ligefrem. Men vi ere bange at disse alvorlige Formaninger, i hvor velmeente de i sin Tid kan have været, vil allene tiene til at opvække Latter hos Læserne, i Fald det maatte sinde nogle; thi saa fordrejet, bagvendt og uforstaaelig er Stilen og Foredraget, at man skulde snart troe, at den gamle Mand der har efterladt dette Skrift til sin Fætterske, har været en Fader af Junior Philopatreias, og at denne af Høiagtelse for Autor har besørget det bekient ved Trykken.

11

203

No. 205.

En Landmands Tanker, angaaende: 1). Dommere. 2). Tings-Vidner. 3). Tiender. 4). Qvægsygen. 5). Hoveriets Afskaffelse, og 6). dyre Tider. Deels anlediget af Philopatreias, deels forhen efter en Vens Begiering forfattede. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. og i No. 8. paa Børsen for 10 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

En og anden Tanke og Forslag angaaende de Poster Forfatteren afhandler er vel ikke ugrundet; men der ere og nogle, som kun faa Retskiønnende vil bifalde, iblant andet er denne Forfattere og i deres Tal, der holde Hoveriets Afskaffelse for en betænkelig Sag, og i en vis Henseende kan han og have Ret; men naar Hoveriet afskaffes paa den rette Maade, og denne Friehed tillige forbindes med andre nyttige Forandringer i Landvæsenet, saa kan denne gode Forfattere, og alle de der ere lige saa kortsynede som han, gierne være uden Frygt for farlige Følger i Fremtiden, da de langt hellere bør velsigne Regieringen, der rædder

12

204

derved deres Efterkommere fra en uundgaaelig Ulykke og Undergang, der vilde blive en vis Følge af Landvæsenets hidtil værende Forfatning. — Stilen og Foredraget er ellers i dette Skrift særdeles jevn.

No. 206.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majestet Kongen 1771. Sælges hos Bogtrykker Höecke i store Helliggeist-Strædet og paa Stadens Boglader for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

En slet Talsmand har her paataget sig denne ulykkelige Byes Sag; men Skam og Skade følges gierne ad. Forfatteren begynder i denne Tone: "Deres Kongel. Majestet vilde i Naade optage disse faae Stropher, der har sit Udspring af en reen Patriotisme." Hvem venter ikke efter saadan Begyndelse en Ode, eller i det mindste et Riim; men tvertimod, dette hele Skrift er i ubunden, og meget ubunden Stiil. Denne vigtige Handelsstad, siger Forfatteren, har i dette Seculo undergaaet 4 store Ildebrande, og denne sidste, siger han, er skeedt ved

13

205 Mordbrænderie, efter al Formodning; han anfører Grundene til denne Formodning, af hvilke den fornemste er Pøbelens Ubændighed, der ikke ved de beste Anstalter kan styres, formedelst det Medhold de fik mod deres Øvrighed ved den sidste opsendte Commission, som denne reene Patriot søger paa det høieste at beskiemme; men de Bebreidelser han giør samme, ere dog af den Art, at man snarere derved mistænker Forfatteren for et ont og nedrigt Hierte, end Commissionen for en slet og utilbørlig Omgang. Efter denne smukke Tiltale giør Forfatteren den Begiering, at hans Majestet vilde laane Byen til Opreisning et Par Tønder Guld, Rentefrie paa visse Aar; men da Forfatteren med heele Publikum veed, at Hans Majestets Kasse ikke taaler saadan Udgift, saa indstiller han allerunderdanigst, om Kongen ikke vilde eftergive Extra-Skatten paa visse Aar, indtil Byen kunde komme sig noget igien, og dette sidste er det rimeligste Forfatteren siger paa hele 14 Sider.

No. 207.

Almuens Øine opklarede i Anledning af den Daarlighed at vove sine Penge i Tal-Lotte-

14

206

rier. Oversadt ved B. J. Lodde. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos N. Møller, Kongel. Hof-Bogtrykker, sælges sammesteds og i den Mummiske Boglade paa Børsen for 10 Skilling, stor 3 1/2 Ark i 8vo. Skriftet er forsynet med en passende Vignet paa Titelen.

De, som endnu tvivle om at dette Lotterie er mere indrettet til Fordeel for dem, der eie Actier deri, end for den spillende Almue, kunne faae fuldkomnere Overtydning af dette, end af de forhen i samme Hensigt udgivne Skrifter; men jeg frygter at alle disse Skrifter vil kun lidet formaae, at afvende den enfoldige Hob fra at opofre sin Nødtørfts Skilling derpaa; og det var dog just Hoben der fornemmelig burde udfries af denne tillokkende Snare.

No. 208.

Harliqvin Vildmans Betragtninger over Statens Tarv, Feil og Forbedring. Skreven i Snakke-Maaneden, først i Aaret efter Skrive-Frieheden. Kiøbenhavn 1771.

15

207 Sælges hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. og hos Møller og Junge paa Østergade for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Den Carakteer Forfatteren antager, undskylder nogenledes hans uslebne Stiil, og den Maade paa hvilken han siger en og anden ofte ikke urimelig Ting. Hvad han siger om Slagterne har temmelig Skin af Rimelighed. Titelen er ellers af alt for vidtløftig Begreb til et saa indskrænket et Skrift.

No. 209.

Sendschreiben eines Russen aus St. Petersburg, an den Russen aus Deutschland der Dänische Anecdoten zum Gebrauch der Gewürtzkrämer sammlet. 1771. Sælges hos Schønning i Pusterviig og hos Møller og Junge paa Østergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Dette Ark indeholder en temmelig haandfast Kritike over den reisende Russes Anekdoter. Forfatteren er uden Tvivl af det Slags Skribentere, der gierne prygler og skielder sig frem. Han lader til at

16

208

have særdeles Gaver til at døve sine Modstandere med grove og bidende vittige Udtryk; men Sædelighed og Grundighed ere to Egenskaber som han i høieste Grad synes at feile.

No. 210.

Anhang til det frievillige Slaverie. Kiøbenhavn 1771, trykt hos L. N. Svare, boende

i Skindergaden, og sælges sammesteds for

2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Disse Blade er et Forsvarsskrift fra Hr. Geert Ch. Schwingel, Oberberg-Casserer imod Forfatteren af Skriftet: det frivillige Slaverie eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand, (see No. 153 i denne Fortegnelse,) Hr. Schwingel vil vist ikke giøre sig stort Partie ved et Skrift som dette, der næsten intet andet indeholder end hans lovlige Adkomst til Casserer-Embedet, og er for Resten skreven i en megen lav og eenfoldig Tone.

(Fortsættelsen skal følge.)

NB. Disse 210 Skrifter udgiør i alt 481 Ark, koster 20 Rixdaler og 6 Skilling.