Tienstlig Giensvar til den unge Pasqvillant Rosentorne kaldet.

Tienstlig Giensvar til

den unge Pasqvillant

Rosentorne

Faldet.

2

De har laant en Steege-Griis til Vaaben;

havde den Tæer, da kunde han være en god Løber for Deres Ting-Vogn, helst om han havde en Karusse i Munden til at tale for sig.

Skriftet ligner sin Antor, men Svine-Hovedet end mere. Det feiler alene nogle Pletter; Men hvad vil man sige: en laant Ting passer ikke altid vel.

Førend De taler om Vestindianerne og andre hæderlige Stænder, burde De først at lære, hvad disse har forglemt. I øvrigt kan disse forsvare dem selv bedre end en Ræt levende Karper; dog ere de samme gode til at holde Venskab vedlige.

Deres Broders Portrait pag. 35. er ret fortreffeligt, i sær Hatten, siden den er forsølvet med Kiærnemelk. De Briller han holder i sin gamle Klov for Dem, kommer Dem ret vel tilpas; tag dem paa og læs bedre over i Loven, førend De alligerer og criticerer, da det Ord Skyld & c. faaer en anden Bemærkning, og vel, som De synes, at tilegner Dem.

, Det er ingen Under at De taler om Spøgelse, da De selv saa længe har ageret det under det Navn Ole, hvor Sengene knagede.

3

De har laant en Pose, som De kalder den, da det dog er en Dyre-Ryg. Gaffelen har mistet sit Skaft; Stumpen vil dog vel være god til at aabne Sølv-Aarene med paa Kiøbenhavns-Amt; Men er det en Pose: da tilstaaes at den er Dem ret tienlig, for derudi at samle Forstand; thi saa kan De være forsikkret, med samt Deres Opticus, at De faaer ingen Star.

Havde De ei havt Star baade paa Øien og Fornuft, da kunde De forud have seet, hvad Skam De selv giorde Dem med Deres ufornuftige Skrift. En anden Gang hold Dem fra at skrive Løgn, at De ikke skal faae flere Sandheder at høre, end De forud kunde betænke; men det er Beviis paa Deres Star.

Siden De som billig tilstaaer Junior Philopatreias Skrifter at være gode for saa mange adskillige Deele; da er det høyst fornødent for Dem, at kiøbe en anseelig Deel for Deres Familie, i sær for at forkorte Deres Broder Tiid og Kiedsommelighed. Af Mangel paa sikker Leilighed, kan De selv paatage sig Commissionen at fare over med Færgemanden Charon vel Charonti, som er den sikkerste Post til Plutonis Rige. Jeg haaber at De ere vel kiendt med Pluti Dørvogter Cerberus med de 3 Hoveder; med det første forklarer han Loven, med det andet fordreier han Folkes Ord, og med det tredie taler han Kragemaal; og siden De forstaaer at tale de samme,

4

vil De sikkert blive velkommen, ja endog finde baade Lærdom og Venskab.

Man forundrer sig ikke over, at De misunder andre at de har seet sig om i Verden og ærlig tient sig op foruden Gield; siden Patte og Kakkelovnen hidindtil har været for Dem umistelig.

Der siges at Varulven gaaer om Natten, og De maa sikkert giøre ham Selskab, siden De kiender ham saa vel; thi det Dyr er gandske ubekiendt saavel som hans Forretning, hvad enten han gaaer paa Jagt, Tyverie eller agerer Spøgelse.

Deres Opticusses Indkomst ere vel liden paa denne Tid, siden hans Glas ikke ere nyttig for Publicum, helst da De ikke selv derigiennem kan see, hvor barbarisk det er at binde Folk og kaste dem levende for Hunde, at opædes.

Foldens Indkomst er vel og smaa. En Hest gielder vel ikke en Daler paa denne Tid af Aaret. Svinene har skiult sig i Deres Skrift; og hvad Opreisning vil De faae derfor.

De forstaaer vel Meningen; Det er den rette Forklaring paa Deres omtalte Forræderie pag. 13. Behøver De der tydeligere, da er her god Forraad.