Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, Register

Register

over den første Aargang.

A.

Aandelige Betragtninger under be- No. Slde.

kiendte Melodier - 327 381

Aarsager til Fallissementer ved Bryggerlauget 32 30

Adskilligt af Joh. Evald - 103 102

Afhandling, Bagges i Anledning af de 18

Bryggeres Notice - 35 36

— — om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse - - 134 127

— — om overdrevne Satirer - 323 375

Aftens Promenader & c. - 271 302

Altid noget Nyt; men sielden noget Got,

deraf udkom fire Stykker - 48 52

Anecdote eines reisenden Russen & c. - 146 138

— — zweyte verbesserte Auflage - 328 383

— — samme paa Dansk - 183 176

— — samme forbedret oversat - 224 230

Anhang til det frivillige Slaverie - 210 208

Anmerkninger over Dramens oeconam. Beskaffenhed

& c. - 75 76

Anmerkungen eines Officiers in R*ndsb*rg & c.

- - 236 249

Anti - Philopatreiases 3de Anmærkninger 11 9

Autor-Iglen - 143 136

Azan, eller den fra Gield udfriede Fyrste 197 195

2

Register.

B.

Baronen af Bratingshøis Samtale med No. Side.

Dannefærd & c. - - 288 337

Bergens Byes Klagebrev til Kongen & c. 206 294

Bergmans physiske Beskrivelse over Jordkloden - - 257 279

Begivenhed med en Perle eller Koralfisker,

Nicolay - - 102 101

Beretning om Steenkul paa Bornholm & c. 253 269

— — om den buggede Rav - 200 197

Bestrivelse, Lygtemandens, Helhestens, Varulvens & c. 99 100

Besvarelse paa Anhanget til det frivillige

Slaverie & c. - 247 262

— — en Nordmands, paa de nyere Indvendinger mod et norsk Academies Oprettelse - 249 264

Betragtninger, alvorlige over den almindelige Tilstand - 85 85

— — Jeppe Vægters over Staten & c. 29 27

— — Harliqvin Vildmands over dito & c. 208 206

— — hvorvidt Geistligheden er tienlig

i en Stat - 233 245

— over de patriotiske Tanker om Hoveriets Afskaffelse & c. - 245 261

Betænkninger, And. Christensens, over de af General-Landvæsens Collegio forelagte 5 Spørsmaale - 269 299

— — en Proprietairs over samme Spørsmaale

- - 270 301

— — hvorvidt en Efterkommere i Regieringen

er forbunden til at betale sin Formands Gield - 57 58

— en Falsterboes ved de nye udkomne Skrifters Giennemlasning - 41 42

3

Register.

Betænkninger over alle Laugene, 1 Hefte No. Side. 1 Deel - - 195 190

— — over den saa kaldede Philopatreias - - 80 80

Biergmandens Speyl i Skaane & c. - 40 42

Birchs Efterretning om Gehiemeraaderne i

Conseilet fra 1700 til 1771 - 156 146

Bonasse & c. - - 240 251

Bonde-Plageren & c. - 132 126

Bondens Betænkninger over Philspatr. anbragte Aarsager til de dyre Tider, 1ste St. - - 39 41

—- — 2det St. 286 321

Botantikens udstrakte Nytte af Prof. Rotbøll - - 217 222

Dreve, aabent fundet ved Indgangen til

Kongens Hauge - 301 346

— fra den Forfløyne til det Forfløyne 136 131

— Hans Jensens til de øvrige danske

Bønder & c. - 165 156

— fra Jfr. Rebecca Abeltoft til hendes

Broder - - 295 333

— fra en Dansk til Forfatteren af Anecdoten,

1ste St. - 219 224

— 12 fra en Bonde til sin Herremand 120 117

— om nogle af de udkomne Skrifter & c. 173 167

— fra Sandsigeren om Adskilligt & c. 275 309

— fundne, 1ste Stykke - 138 132

— Rosentornes til Junior Philopatreias 97 97

— til en høy Herre om Philipatr. 3de Anmærkn.

fra F***g - 5 6

— til Forfatteren af de Khavnste Samlinger - - 180 173

— 3de, til Løven, Storviziren og Mufti & c. 235 247

— til Jacob Skoleholder over hans Afhandling - - 214 118

4

Register.

Beviis, at Argus var flokblind, da han skrev No. Side. No. 11 og 12 - 70 71

— at de umælende Dyr har større Forstand end Mennesket - 87 87

Briefe eines Dänen an den Verfasser der

Anedoten & c. - 178 172

— — — 2tes Stück 220 224

Briefe über die Academie der Künste 170 160

Brunnichii fundamenta Zoologiae etc. 308 352

Børsternes Endeligt, beskreven af Jens

Gaardskarl - 59 61

C.

Catechismus for Ungdommen, som lægger sig

efter Finanz Væsenet - 329 384

Comphilopatreiases Plan til en staaende

Pengeløn for Præsterne paa Landet 110 109

Celadon og Cloris, en Fortælning - 160 151

D.

Danophili Besvarelse paa de 5 forelagte

Spørsmaale - - 287 325

Danskvenius - - 166 157

Democrit-Heraclit, 6 St. 171 164

Dictionaire, Chymisk, oversat af v. Aphelen,

1ste Tome - - 261 285

Discours imellem en Rensende, en Officeer

og en Borger & c. - 174 168

Drøm, en Allegorisk - 274 305

Drømmesahl i Nørre Skotland, af Søren

Mahlersvend - 118 116

E.

Elskedigt af Kong Harald & c. - 285 320

Emilia, eller Elskovs og Venskabs Virkninger 299 341 Efterretning, angaaende den spillede Tragoedie

Beverlei - 95 94

5

Register.

Efterretning om Biergværket i Sundhord No. Side. lehn - - 129 123

— — om Hexegrenen & c. - 52 55

— — om Steenkuls Nytte og Natur & c. - - 254 271

Erfaringer i Rosenborg Hauge ved Forfrisknings

Telternes Opsættelse - 265 294

Erindring til de unge Adelsmænd - 21 18

— — imod Betænkningen, hvorvidt en Eftermand i Regieringen er forbunden

at betale sin Formands Sild - 126 121

— — velmeent i Anl. af Philopatr. 3die

Anmerkning - - 6 7

— — til Polypragmon af Idiomeles 90 90

— — upartiske til Philopatreias og

Compatrioter - 164 155

— imod det udkomne Skrift om Tobakshandelen - 164 155

F.

Fandens Liv og Levnet - 186 179

— — Tale til Smauserne - 133 117 12.

Fordele, de vigtigste for et Folk, af Knudsviig 191 185

Forslag, hvorledes Bondestandens Vilkor kan

forbedres uden Proprietairens Fornærmelse

- - 332 386

— til Justitiens bedre Administration 84 85

— til Krigstieneres bedre Befolkning 30 28

— til en forbedret Indretning ved de latinske

Skoler - 175 168

— til den Overhaand tagende Fattigdoms

Afhielpning & c. - 243 254

Forsvars Skrift for Fanden og Jøderne af

Ane Blyetækkers - 140 134

Forsøg til Dannemarks Commercies & c. For.

6

Register.

bedrelse, samt en Havns Anlæggelse i No. Side. Helsingøer - 300 343

Fortegnelse paa de siden Doct. Faust værende Hexer & c.. - 141 134

Fritanker af Chr. Ramus Ferslew - 313 361

Fruentimrets Magt, til at ophielpe Staten - - 225 231

Fruentimmer-Regler til Pardera - 204 202

Følelser ved at betragte Kongens Valgsprog & c. - - 185 178

G.

Gartner-Kniv, den poetiske, 1ste St. - 51 54

— — — 2de St. - 122 ug

— — — 3die St. - 201 198

— — 4de St. - 202 199

— — — 5te St. - 238 250

Gedanken von dem Nutzen der Manufacturen

& c. - - 216 220

Gesners første Skipper i 2de Sange - 127 122

Gespräche zweier Müßiggänger, erstes

Stück, - - 107 106

Gevaudanske Dyrs Rasenhed i Dannemark - - 119 116

Giedebuk, den forvandlede - 142 135

Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om

Lauget 66 68

— — en døbt Jedes til Forfatteren

af Velmeent Svar til den russiske Bagtaler - - 198 196

— — paa alle Laugenes Vegne til Forfatteren af Beviis, at Argus & c. - 147 139

— — til Smigreren - 315 363

Godhed uden Retviished er ingen moralsk

Dyd - - 53 55

— samme continueret 94 93

7

Register.

Gottscheds tydste Gramamtik, oversat og No. Side.

forbedret - - 256 277

Guds Villie efter det 6te Bud & c. 325 377

H.

Haandverkssvend, den Christelige & c. - 326 380

Haltefanden, den danske, historiske Beretning & c. - - 158 149

Helveds Evigheds Lære prøvet — Betænkning om Arvesynden - 316 363

Himmelbrev nedfaldet og fundet i Faard***rup

& c. - - 179 172

Historie om Junior Philopatreias i de Dødes Rige & c. - - 229 239

— — — Opstandelse & c. 239 251

Hyrde, en Norskes, Indtagelse i et Bierg 89 89

Hyæne Jagten, en Comoedie - 161 152

J.

Jeg ligger for Døden, kom og beret mig - 292 320

Jens Paupers Liv og Levnet - 242 253

Illustration over Bispe Bisitatzerne i

Norge - - 221 225

Jesus den trofaste Hyrde, en Rabbinsk Ode,

oversat - - 283 319

Instruction for Qvarteer-Comissair og Betienterne

- 223 230

Junior Philopatreiases, 1ste Deel, 5 Anmærkninger - - 22 19

- - 2 Deel 4re Anmærkninger 23 21

— - 3 Deel 3de Anmærkninger 47 50

— — Dannemarks Riges Dommeres

Skilderie - - 43 45

— — danske Ophir - 268 297

— — Besvarelse til Beelzebul Fuxsvandser

& c. - 123 119

8

Register.

Junior Philopatreiases / Giensvar til Ro. No. Side.

sentorne - - 121 117

- — Jødernes Rænkers i Aabenbaring

- - 67 69

— — — 2det Hæfte - 176 169

— — — 3die Hæfte - 241 253

— — Taksigelses Brev til Kongen for

Skrive- ogTrykke-Frieheden - 27 25

— — Opdagelser til Brændeviins Laugets Opkomst - - 45 48

Jydske Løver - - 56 57

L.

Levnets Beskrivelse, den svenske Bedrageres Jacob Guntlacks - 49 53

Ligenes Besværing over Jerusalems Forstyrrerne - - 310 357

Liigprædiken over Junior Philopatreias - 148 141

Lovtale over Skobørsten - 16 14

— — over den levende Skobørste - 157 159

Lucifers Begrædelse over Helvedes Forstyrrelse & c. - - 155 146

Lykønsknings Vers til Kongen & c. - 199 196

M.

Marcussens Forsøg til Betragtninger over

Johannes Aabenbaring - 291 330

Martfelds Afhandling om Irlands Huusholdning og Handel med fede Vahre 267 295 —- — Forslag til en kongelig Reformations-Kommission & c. - 289 325

Meyers nødvendig og skiønsom Eftertanke

om Jorderiges falske Christendom & c. 297 337

Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel - 50 53

Misokakias imod Philopatreias - 36 38

9

Register.

No. Side.

Morgen-og Aften-Bønner for Børn - 262 287

le Moucheron Danois, 1 St. - 73 74

— — — 2 St. - 137 21

N.

Nannestads Forklaring over de 5 første Capitler

af Matthæo - 255 272

Natte-Tanker af en trovørdig Discipel 234 246

Nordmand, den uinteresserede - 212 116

Notice fra Bryggerlauget imod Bagges Beskyldninger

- 33 32

O.

Ole Smedesvends Begrædelse over Rissengrød

- - 19 17

Oeconomus, den danske, 1ste Deel - 63 64

— — — 2den Deel - 322 374

om Oeconomien, særdeles Norges, af P. Frid.

Suhm - - 190 184

P.

Patrioten, eller den gode Borger - 312 359

Patriotens billige Klagemaal over utæmmet

Horeries farlige Virkninger i en Stat 278 313 Penge er bedre end Forstand og Lærdom 125 120

Philadelphi Giendrivelse mod Comphilopatreiases

Plan & c. - 311 358

Philaletes Svar til Philopatr. angaaende

de Geistliges Indkomster - 15 13

Philalethi patriotiske Anmærkninger over

samme - - 76 77

Philantropos om Qvaksalveres Skadelighed

i en Stat - - 280 315

Philocosmus - - 226 232

— — Brev til Philodanus - 228 238

10

Register.

Philodani Undersøgelse af Philopatr. An- No. Side. mærkninger, 1ste Hæfte - 3 5

— — 2det Hæfte - 4 6

— — Tanker over Philocosmus - 227 237

Philoaletheias grundige Anmærkninger over

Philopatr. - - 55 47

Philodano Norvagi oprigtige Tanker - 302 347

Philonorvagi velmeente Tanker til — Medborgere - - 88 88

Philodaneiases, 1ste kritiske Brev til Philopatreias - - 44 46

— — 2det kritiske Brev - 78 78

— 3die dito - - 131 125

— — 4de dito - - 182 176

Philocalus om Studeringers nærværende

Tilstand - - 91 91

— — 2det Hefte, i Anledning af Raisonnements

over Khavns Universitær 250 265

Philogreiases Anmærkn. om Bondens Vilkaars

Forbedring - 111 110

Philets Forslag om Pebersvendene - 105 104

— — Ode paa Grev Bernstorphs Afgang - - 114 113

Philocleresias Anmærkn. over Philopatr. - 13 12

Philomusus om de academie Examina & 2. 196 192

Philopatreiases 3de Anmærkninger & c. - 1 3

— — iste Fortsettelse, 4re Anmærkn. 12 10

— — alvorlige Palinodie - 42 44

Philoplebis Tanker om Tall-Lotteriet - 116 114

Philopolis om Kiøbstæderne - 172 166

Philoteropatreiases Anmærkn. over Philopatr.

Zdie Anmærkn. - 9 8

Pilati Liv og Levnet - 101 101

Plan til Forbedring i Studenternes Vilkaar 215 219

Politiske Grundregler eller Kunsten at

regiere - - 46 49

11

Register.

Professor, den Grønlanskes, Betragtninger Ro. Side.

over Maanen - - 169 159

Promemoria til Philopatreias fra Mag.

Dyssel - - 24 23

— — til den vanartige Abeltoft - 96 95

Præstens, Læredigt - - 113 112

Prøve, nye, af Skrivefrieheden - 294 333

— af danske Tanker og Ord & 2. - 319 368

Pseudo - Apollo, en Comoedie - 124 120

Q.

Qvindespøgelse, et sælsomt og græsseligt - 321 373

R.

Rabners 7 gange 7 Spaadomme om den

først April - - 135 128

Raisonnement over Khavns Universität - 194 188

Recept, en almindelig, til at helbrede skueløse

Hierner - - 14 12

— — samme forøget 2det Oplag 331 385

Reglement angaaende Khavns borgerlige

Indretninger - 232 242

Reflection til Høyere Decision, af en gammel

Patriot - - 150 142

Repliqve paa de 18 Bryggeres Notice - 34 35

Reputation, den franskes, mærkværdige Sygdom & 2. - - 10 8

Ræv, den Tyrkiske - 2 4

S.

Sallings, Søren, Afhandling om en overnaturlig Aabenbarings nødvendige Tilværelse & c. - - 282 313

Samlinger, udgivne af Det. Frid. Suhm,

i Bd. 1 Stykke - 61 62

— — — 1 Bd. 2det St. 266 294

Samling af adssillige moralske Sange - 246 262

Samtale imellem en Borger og en Bonde & 2. 279 314

12

Register.

Samtale imellem Einar Jermonsøn og No. Side.

Reiar Randulfsøn - - 218 223

— — 3de patriotiske imellem 2del danske

Reysende & c. - 38 40

— en patriotisk imellem en reysende Engelsmand og Khavns Borgere - 71 72

— — imellem en eyegod, viis og stor

Fyrste, Minister & c. - - 154 145

— — i Niels Klims Rige - 152 144

— — imellem 2de Piger om Skobørsterners Fald

& c. - - 108 107

— — — Kaffekanden, Thepotten & c. 77 77

— — — Vindues Ruden og Blyet 72 73

— — Religionen og Fornuften & c. - 263 287

— — en ubetydelig imellem en Skribent og Forlægger - 317 367

Sammenblanding af Nyt og Gammelt - 159 150

Sandheds Besvarelse mod Sandrue & c. 187 182

— — Elskers Besvarelse efter Loven paa

Skandskriftet det forhexede Drengebarn & c. - - 69 70

— — Ord af en sand Patriot & c. - 272 303

Sandsigerens Svar til Philopatreias paa

Publici Vegne & c. - 230 240

Sang, en læspende d. 29 Januarii 1771 162 153

Scheffers Tanker om Geistligheden i en

Stat & c. - - 115 114

Schrivers zmey erbauliche Betrachtungen & c. 282 319

Sendschreiben eines Russen aus St. Petersburg & c. - - 209 207

Sideflesk, den forhexede & c. - 144 137

Sinceri Tanker om de latinske Skoler i

Dannemark og Norge - 324 176

Skiebne, de danske Skriveres ulyksalige - 306 351 Skobørsternes Liigbegængelse - 112 111

— — Svanesang - - 100 100

13

Registers

No. Side.

Skrift uden Titel & c. - - 298 341

Slaverie, det frivillige & c. - - 153 144

Socratis Aand tilligemed en Recept for ukydske Koner - - 318 368

Spaadomme den 145 Aar gamle norske

Bondes - - 7 7

Spørsmaale beqvemme til vore Tider - 193 187

Stubs Arier og andre poetiske Stykker - 251 267

Studenternes Skiebne - 139 133

Skrivelse fra en brødløs Laqvei til sin Farbroder - - 79 79

Svar til den russiste Bagtalere - 167 157

Svar til de danske Skrivere - 314 362

— — til Forfatteren af Forflaget om

Krigstieneres bedre Befoldning - 31 33

— — paa Piecen, Jeg ligger for Døden,

kom & c. - - 307 352

— — paa Spørsmaalet, om en Hustrues Bolere kan være hendes Mands oprigtige Ven & c. - 290 329

Syner, den gl. Nordmand Chr. Jac. Drackenbergs - - 58 60

Syn — den 124 Aar gl. norske Bonde,

Børge Olsens - 20 18

— en Drøm om store forestaaende Tildragelser - - 303 349

— et Mærkværdigt over Kiøbenhavn & c. 293 332

T

Taksigelse til Kongen for de nye Indretninger

udi Khavn - - 168 158

Taler, hellige, af Jørgen Egtved - 258 281

Tallotterie, Beviis at deres Fremgang er Europa Fald og Staternes Ødelæggelse 222 229

— — den Daarlighed at vove sine Penge deri - - 207 225

— — Natur og Beskaffenhed - 81 81

14

Register.

No. Side

Tallotterie tydeligere Forklaring - 83 83

— — Aarsag til deres Forviisning af

alle Riger og Lande - 104 103

— — Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet - 106 105

— — upartisk Undersøgelse - 109. 107

— — Underviisning for dets Elskere - 188 183

Tanker, eenfoldige danske og norske Hæfte 74 75

— — — 2det Hæfte 231 240

— — om Brændeviins Brænden - 248 263

— — om Bryggerligningen i Khavn & 2. 68 70

.— — til Fabrikers Anlæg og Vedligeholdelse - - 117 115

— — adskillige i Andledning af Skrivefriheden

af en Qfficeer - 177 170

— — i Anledning af en Normands

Undersøgelse & c. - 92 92

— — ved de Banqven angaaende

Skrifters Læsning . - 93 93

— — til nøyere Eftertanke om Banqven i Khavn - 16 18

— — om gode Love i et Land om Banqvens Tilstand - 17 15

— — over det alleene privilegerede Lotteries Nytte & c. - 82 82

— — en uinteresseret Normands an- 0 gaaende Norge - 211 211

— — en Præstes om Universitætets

Forbedring & c. - 213 217

— — om Krigsstanden og dens Forbedring - - 237 249

— — christelige til hver Dag i Maaneden 264 293

— — om Præsternes Gaarde og Jorder 296 334

— — fra en gl. berømt Hedning - 304 349

— — om den danske og holsteenske Ulds

Udførsel - - 184 177

15

Register.

No. Side.

Triumph, Glæde og Seyer i Skovens Rige 192 186

Tronfølgeren i Sidon, af Bredal - 163 154

Tanker, upart om Landøeconomi Dannemark 276 311

— — og Fornemmelser i Rosenborg

Hauge Stormens Aften & c. - 281 317

— — frie og grundede om Boleriet, samt Religionens Brev til Khavns

dydige Indvaanere - 305 350

— — om det islanske Handels-Compagnie og dets farende Kiøbmænd - 203 101

— — en Landmands angaaende Dommere, Tingsvidner & c. - 205 203

— — grundede over Philopatr. 3die Anmærkning

- - 8 7

— — nyelover Indholden af Philopatr.

Anmærkninger - - 26 25

— — over Phil. Anm. af v. Erdenkloß 309 353

— — korte over de siden Skrivefriheden udkomne Skrifter - 277 312

— — ved at giennemlæste Betragtninger

over Hoveriets Afskaffelse - 28 26

— — Tanker til Høyere Eftertanke om

Tobakshandelen i Dannemark - 128 122

— — velmeente patriotiske til Høyere

Eftertanke og ønskende Fuldførelse - 60 61

— — patriotiske i Anledning af de

korte Betragtninger over Hoveriers Afskaffelse i Dannemark - 151 143

Tildragelse med det forhexede Drengebarn,

kaldet Nisse - - 37 39

Tillæg til Philodani 1ste Hæfte, især om den

islanske Handel - 86 86

Tossen — 1ste Stykke - 181 174

Tractat angaaende den danse Søeret - 273 304

Traum und Gedanken eines Greisen und

Bürgers - - 260 282

16

Register. Underretning om det beneficerede Gods i Norge 130 124

Undersøgelse, upartisk, om de acad. Examina 25 24

— — om de anførte Hindringers Gyldighed for et norsk Academies Oprettelse 54 56

Ulven og Beveren, en Fabel - 64 67

Ulven under Faareskindet - - 320 369

Urtepotte, den Gierriges - 145 137

V

Veyviser den vildfarende Russes - 144 258

Vidalins, Povel, Skriv, til Bisk. Arnesen & c. 189 18

Voltaires Brev til Kongen for Trylfriheden,

paa Fransk - - 62 63

- - - samme oversat og forøger & c. - 98 99

Worms, Jens, Forsøg til et Lexicon over

danske, norske og isl. Lærde, 1ste Deel 259 282

Z

Zadecks, Martin, forunderlige og mærkværdige Spaadom & c. - 330 . 384

Æ

Æreminde over Sal. Statsraad Nissen - 65