Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, Register

Register

over

Tredie Aargang

af

Fortegnelsen.

NB. De Skrifter, paa hvilke Forfatterens egentlige Navn findes, maa søges under samme; men de øvrige under Titelens Hovedord. Det første Tal viser Pagina, det andet Nummer.

A.

Pag. No.

Abbe Michelessis Brev til Hr. Visconti 430. 270. Adolphi Drøm — 176. 60.

Afhandling om det vigtigste Saltvands Fiskerie 251. 111.

Afskeeds-Compliment, da Prints Carl reiste

til Norge — — 110. 33.

Aftenpost, Kiøbenhavns, 1ste Aargang 126. 39.

Akebar den store eller Landsfaderen af Molde 383. 253.

Ancher, Lorenz, Præken paa 1ste Paaskedag

1773. — 225. 91.

Andersen, Arve, om en Comete seet i

Ebeltoft — — 181. 62.

Anhang, andet, til Bulls Register fra

1746-72. — — 416. 266.

Anmærkninger, Sigurd Sigurdsens, over

31te Deel af alg. Welthistorien 198. 74.

— over enkelte Steder af gamle og nye Testamente — — 372. 245.

Anviisning, en gudfrygtig Lærers, for Børn

over Passionen — — 187. 69.

— til det tydske Sprog af Baden 257. 116.

2

438

Register.

Pag. No.

Anviisning til Statshistorien af Baden! 269. 120. Apologie mod Grunde for den approberede

Convention — 234. 99.

Arier og Sange, første Bind. — 429. 269.

Baden, Jacob, Anvisning til det tydske

Sprog for Danske — 257. 116.

— — til heele Statshistorien 269. 120.

— Oversættelse af Tacitus — 369. 242.

Bagger, Frid. Instrux eller Byelov for Revs

Vindingebyer — — 223. 89.

Balle, Nic. Edinger, Afstedstale for Kiettrup

& c. Meenigheder — 129. 41.

— Jule- og Nyeaars-Dags Prækener 89. 24.

— Taler ved Forelæsningers Begynd. 17. 5.

Balling, Emanuel, Friedlev eller den ædelmodige Prints — — 56. 16.

Balslev, Rasmus, Troens Kraft til at opmuntre — — 191. 72.

Bang, Frid. Lud. Dissertatio inauguralis 169. 55.

Bech, Jens, Forsøg til moralsk Afhandling

om Tarvelighed — — 122. 36.

— Udmygheds Indflydelse paa Christendommen

— — 132. 42.

— Moralske Breve til Hiertets Dannelse,

oversatte — — 154. 51.

— Bernhard Henrich, til et høigunstigt

Publicum — — 142. 47.

Benssen, Carl Christ. Christnes Omgang i

Kierlighed — — 268. 119.

Beschreibung von Arabien, von Carsten

Niebuhr — — 33. 11.

Betænkning, en danst Patriots, over Commando-Ordene — — 213. 83.

— And. C. Teilmans over Lutkens og Clausens & c. — — 177. 61.

3

Register.

439

Pag. No.

Betænkninger over Udkastet til den nye Convention

— — 231. 96.

Betragtninger over Aarsagen til Kornmangelen — — 21. 6.

— Jerusalems over Religionen 385. 256.

Beyer, Peder Grove, Monotessaron τωυ

ευαγγ ελισωυ — — 81. 22.

Bibel- og Kirkehistorie ved C. Thorning 161. 53.

Bibliothek for nyttige Skrifter — 143. 49.

Bie, Jac. Christ. Brev til Prints Fridrich 292. 125.

Biehl, Charl. Dorothea, den alt for lønlige

Beiler — — 260. 117.

Birch, H. I. det nye historiske Magazin 380. 249. Breve, moralske, til Hiertets Dannelse, 1ste

Deel — — 154. 51.

— fornuftige og moralske ved Huusfeld 378. 247.

— Beelzebubs til nogle sine Venner 47. 13.

— Abbe Michelessis til Visconti 430. 270.

Bruun, Joh. Nordal, Einer Tambeskiælver 3. 1. Buchhof, Isaac, Afskeds-Compliment til

Prints Carl — — 110. 33. Bunians, Joh. udførlige Levnet og Død — himmelske Løber — — 315. 229.

Bynch, Joh. Leop. politiske Kandestøber 108. 29. Børne-Vennen af Joh. Christ. Lange 399. 260.

C.

Caroline eller den deylige Bondepige som blev

Dronning — — 256. 115.

Cartouche, Ludvig Domenique, hans Historie og Straf — — 80. 21.

Christologie, de 4 Evangelisters, af R.

Giellebøl — — 375. 246.

Chronologie, den bibelske, af Marcus Christian Marquard Marcussen 101. 27.

Clausen, R. N. Priisskrift om Folkemængden

— — — 215. 84.

4

440

Register.

Pag. No.

Comando-Ordene ved den danske Armee 213. 82.

Communicanternes nødvendige Selvprøvelse 229. 93.

Confessio augustana invariata & c. 371. 244.

Convention for det K. D. Astatiske Comp. 230. 95.

D.

Dahlin Philarethi Reise til Dydernes Øe,

oversat — — 186. 67.

Differtatio inauguralis med. pract. de usu.

cort. peruv. medico per Nic. Friborg 170. 56.

— — per Koenigium — 166. 54.

— — per Frid. Lud. Bang — 169. 55.

Drøm Adolphi — — 176. 60.

Dyssel, Joh. Arent, om Anlæg af smaae

Teglbrænderier paa Landet — 111. 34.

E.

Efterretning, kort, om de kongel. Domainers

Forfatning — — 293. 126.

Einer Tambeskiælver, et Sørgespil - 3. 1.

Elkier, Iver, Huusholdnings-Kiærne af

den danske Lov — — 395. 238.

Eraft, den lykkelige Dyd — — 14. 3.

Eremitens Tanker ved Hoffets Ankomst 183. 65.

Erindringer, patriotiske, ved det oprettede

General-Commissions-Directorium 137. 44.

Ewald, Joh. Harleqvin Patrioten Comødie 91. 25.

Exempel paa Guds Forsyn mod Menneskene

i Leuten. Viauds Reisebeskrivelse 188. 70.

F.

Fabricii, Joh. Christ. Anfangsgründe der

öconomischen Wissenschaften — 24. 7.

Forelæsninger, moralske, C. F. Geilerts,

1ste Deel — — 193. 73.

— sammes, 2den Deel — 381. 251.

5

441 Register Pag. No. Forestilling, en Velmeent, om de unge Studerende fra de latinske Skoler i Norge 239. 105

Forslag til en Landværens Indretning i Dannemark — — 348. 240.

— om Snørlivets Afskaffelse af Partenophilo.

— — 384. 255.

Forsvarstale for Forordningen af 15 Junii 1771. — — 245. 109.

Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber 9 Styk. — — 10. 2.

— til et nyt Ugeblad uden Titel 64. 18.

— til en moralsk Afhandling om Tarvelighed af Jens Bech — 122. 36.

— til en Beskrivelse over Jarlsbergs

Provstie. — — 256. 114.

Fortegnelse paa Landhuusholdnings-Selskabs Priis-Materier, Aar 1771. 125. 37.

— paa det K. D. Landhuusholdnings-Selskabs

Medlemmer — 125. 38.

Friborg, Nicolai, Dissertat. inaug. 170. 56.

Fridlev eller den ædelmodige Prints 56. 16.

Frietænkeren, et Sørgespil — 41. 12.

G Gelleres, C. F. moralske Forelæsninger, 1ste Deel — — 193. 73.

— sammes, 2den Deel — 381. 251.

Giellebøll, Reier, de 4 Evangelisters Christologie — — 375. 246.

Giensvar, Gabriels, til Helvedes Fyrste 140. 46.

Grunde hvorfor Udkastet til Conventionen er forfattet af de 9 Commissarier som det er 232. 97.

— for den af os udkastede og approberede

Convention tilligemed Svar paa Betænkningen — — 233. 98.

Gunneri, Nicol. Dorph. Tentamen oeconomico botanicuni — 414. 265.

6

442 Register.

Pag. No. H.

Hammer, Andreas Olaus, forsønende Naturlære — — 403. 263.

Hansen, Peder, hellige Taler — 97. 26. Handels-Contoir, det ypperlige 181. 63. Harleqvin, Patriot, Comedie af Joh. Evald 91. 25. Historie Cartouche Ludevig Domeniqve 80. 21. Horster, Joachim Friderich, korte Udtog af de bibelske Historier — 186. 68.

Hornemann, C. F. Specimen exercitationum criticarum & Philol. 326. 235.

Huusfeld, D. fornuftige og moralske Breve 373. 347. Huusholdnings Kiernen af den danske Lov af Iver Elkier. — — 335. 238.

Huuspostill ved Hans Mosfin — 242. 108. I

Ianson, H. F. Predigten — 241. 107.

Idyller og Samtaler — — 29. 8.

Ierusalems Betragtninger over Religionens fornemste Sandheder — 385. 256.

Iesu Christi vor Frelseres Levnets Historie 334. 237. Indflydelse, Ydmygheds paa Christmdoms Væsen af Iens Bech — 132. 42.

Indretning og Anlæg af de smaae Teglbrænderier paa Landet af Joh. Arent Dyssel 111. 34. Instrux eller Byelov for Revsvindinge Bye 223. 89. Jonge, Nicolai, Skole-Atlas — 32. 10. Journal, den homiletiske — —

Journal Anti- — — 108. 30.

Irmene og Soliman en Tragødie ved I. L. R. 189. 71. Islandophili Anmærkninger over det Islandske Compagniets Handel — 204. 78. Iøderne, et Lystspil af Lessing — 49. 14.

7

443 Register.

Pag. No.

K.

Kandestøber, den politiske, af Joh. Leop.

Bunch - - - 108. 29.

Knek Knaks Betænkninger Over Kierlighed

uden Strømper - - 208. 79.

Kraft, Troens, til at opbygge andre 191. 72.

Kraftii Mechanica latine reddita a I. N.

Tetens - - - 388. 258.

Kristnisags f. historia religionis christianæ

in Islandiam introductæ & c. 321. 234.

Kritiqve, de Retsindiges, over den Homiletiske Journal - - 109. 31.

König, Joh. Gerhard, Dissertar. de remediorum

indigenorum efficacia 166. 50.

L.

Lange, Ioh. Christ. Børne-Vennen 399. 260. Langebeck, Jacob, Scriptores rerum danicarum

medii ævi Tom. I. - 65. 19.

— Scriptores medii ævi Tom. II. 353. 241.

— Trende Skalde-Digte til Oplysning i

vore Tiders Historie - - 57. 17.

Langhorn, Peter, Modgift eller Lærdom mod

Synden - - - 386. 257.

Lommebog til hver Mands Brug af Holk 400. 261. Lovtale over Kong Erich Eiegod - 224. 90.

Lovum, Jens Christian, juridiske Tanker

eller Betragtninger over den norske Lov 337. 239. Luthers, M. Levnets Beskrivelse ved I.

Matth. Schröckh - - 379. 248.

Lybeker, Joh. Ludvig, korte Betragtninger

over Aarsagerne til Kornmanglen & c. 21. 6.

— upartiske Tanker angaaende de danske

Kiøbstæders Trang og Tarv c. 247. 110.

8

444

Register.

Pag. No.

Lybeker Afhandling om det vigtigste Saltvands-Fiskerie,

nemlig: Sildfiskeriet 251. 111.

Løgnere, de kiøbenhavnske - 128. 40.

M.

Magazin, det nye historiske, overs. af H.

I. Birch - - - 380. 249.

Marcussen, Marcus Christian Marquard,

bibelske Chronologie - - 101. 27.

Minirkunst, Theorie der Minen - 252. 112.

Modgift eller Lærdom, Trøst imod Synden

af N. Peter Langhorn - 386. 257.

Molde, Henr. Peters. Akebar den store eller

Landsfaderen - - 383. 253.

Mosheim, Joh. Lorenz, Tanker om et fornøiet Sind - - 384. 254.

Mossin, Hans, Huuspostill - 242. 108.

Møller, et kort Udtog af 8. Prækener 240. 106.

— Iens, Forsøg til Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie - 256. 114.

N.

die Nachtigal - - 317. 231.

Nannestad, Nicolai, Veiledning til en forbedret Christendoms Underviisning 78. 20.

Naturlære. forsøgende, ved Andreas Olaus

Hammer - - - 403. 263.

Niebuhr, Carsten, Beschreibung von Arabien & c. - - - 33. 11.

Nordenzons Forestilling om fornødne Friheder for Qvinde-Kiønnet til at ernære sig - - - 236. 101.

— — om publiqve Værkstedshuuse & c. 237. 102.

— — om fattige Enkemænd og Enker at

blive i uskiftet Boe - - 238. 104.

9

445 Register.

Pag. No.

Nøsselt, I. A. kort Anviisning for ustuderede Christne - - 431. 271.

O.

Octroy for det Kong. Danske Asiatiske Compagnie - - - 230. 94.

Ode til den fuldkomne Acteur - 184. 66.

Olrich, Christ. Magnus, Afhandling om

Aalborgs Handel - - 391. 259.

Oplysning om Betænkningerne af Justitsraad

Westergaard & c. - 234. 100.

Orton, Job. 3 Taler om Ævigheden 228. 92.

Ord, Guds, det reene og uforfalskede 173. 58.

Overbevisninger, mine - - 16. 4.

Overdaadighed, om & c. - - 237. 103

P.

Partenophili Forslag om Snørlivets Afskaffelse

- - - 384. 255.

Pharmacopæa Danica - - 221. 86.

Philarethi Reise til Dydernes Øe af Dahlin 186. 67.

Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium

- - - 139. 45.

Politicus, den fra Maanen hiemkomne 143. 48.

Priebst, C. M. Jesu Naadebesøgelses Imodtagelse

- - - 253. 113.

Priisskrift om Folkemængden i Bondestanden ved D. W. Westenholz - 113. 35. — — — — — — — ved

R. N. Clausen - - 215. 84.

Prøver af danske Satirer i poetiske Breve 380. 250.

10

446

Register.

Pag. No.

R.

Resewitz, F. G. die Erziehung des Bürgers - - - 427. 268.

Rhode, Peter, et Aars daglige Trøstetanker

- - - 382. 252.

S.

Samtale mellem en Norsk og Dansk Bonde 31. 9.

— Passions-, mellem en Lærer og et

Barn - - - 159. 52.

— i de Dødes Rige - - 95. 25.

Sandheder, visse og vigtige, for Confirmantere

- - - 287. 123.

Sang og Ønsker, brave Danskes - 175. 59.

Schlegel, I. H. Samlung zur dänischen Geschichte 1 Band - - 417. 267.

Schröckh, I. Math. Lutheri Levnets Beskrivelse

- - - 379. 248.

Schytte, Andreas, Staternes indvortes Regiering - - - 401. 262.

Schønheyder, I. Christ. et Lands almindel.

Lyksalighed - - - 371. 243.

Schønning, Gerh. Norges Historie 2 Deel 289. 124.

Secilia Andersdotters anden Skrivelse 172. 57.

Sendebrev til General-Administrationen for

Tallotto - - - 203. 77.

Skaldedigte, tre, ved Langebek - 57. 17.

Skole-Atlas ved Ionge - - 32, 10.

Sigurd Sigurdsens Anmerkninger over 31.

Theil der alg. Welthistorie - 198. 74.

Spalding, Joh. Ivach. Tanker om Følelsernes

Værdie - - 431. 272.

Specimen exercitationum crit. autore C. F.

Horneman - - - 326. 235.

11

447 Register. Pag. No.

Stauning, Jørgen, Anmerkninger over

Steder af det gamle og nye Testamente 273. 122. Suhm, Pet. Frid. om de fra Norden udvandrede Folk - - 318. 232.

Svar til Forfatteren af Brevet om de Kong.

Domainer - - - 294. 127.

— — dem, som har meldet om Provst

Beyer - - - 305. 228.

T.

Tallotteriets Historie med Efterretning 202. 76. Taler om Evigheden af Orton oversatte 228. 92.

Tanker, egne, og Erfaringer af en Præst 411. 264. — forfattet af en Solicitant - 110. 32. Tange, Hans, Plan til et General-Auct.

Directorium - - - 139. 45.

Tauber, Joh. Hen. tvende academiske Taler 135. 43.

Taxa juxta Pharmacopæam danicam 222. 87.

Teilman, And. Carl, Betænkninger over

Lütkens og Clausens Priisskrifter 177. 60.

Thecla eller den prøvede Dyd - 316. 230.

Thorning, Ove, Bibel- og Kirkehistorie 161. 53.

Til mine Landsmænd Danske og Norske 53. 15. Treschow, Herman, Tentamen descriptionis

codicum - - - 332. 236.

— Prækener over adskillige Texter 219. 85.

Tullin, Chr. V. samtlige Skrifter 3die Deel 320. 233.

U. V. W.

Udtog, kort, af de bibelske Historier 186. 68.

Underretning om Christians Pleiehuus 209. 81.

12

248 (448)

Register.

Pag. No.

Underretning, sandfædig, om en besynderlig Comete i Ebeltoft - - 181. 62.

Vandal, I. visse og vigtige Sandheder 281. 123.

Veiviiser, Kiøbenhavns politiske - 183. 64.

Viauds, Peter, Reisebeskrivelse, Exempel

paa Guds Forsyn mod Menneskene 188. 70.

Viborg, Erast eller den lykkelige Dyd 14. 3.

Vichmans, kort Underviisning for Jordemødre - - - 145. 50.

Westenholz, Ioh. Dit. Wilhelm, Priisskrift

om Folkemængden i Bondestanden 113. 35.

Winding, Jens Philip, Forsvarstale for

Forordningen af 15 Junii 1771. 245. 109.

Woltemat, Henrich Julius, Anviisning til

Stats-Historien oversat af I. Baden 269. 120.