Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang under den Melodie Ak Friehed, søde Frieheds etc.

Frieheds Tab

beskrevet i en

Klage-Sang

under den Melodie

At Friehed, føde Frieheds & c.

af

Jacob Christian Bie.

Kjøbenhavn 1774. Trykt og findes tilkjøbs hos Joh. Rud. Thiele, boende i store Helliggeiststræde No. 150.

2
3

I. Ak Frieheds søde Frieheds Skat,

Min største Ejendom,

Den jeg i Vandhelds mørke Nat Forgjeves søger om!

Hvor mangt et Ak, hvor mange Suk, Hvor megen Graad, hvor mange Kluk, Udpresser ej det tabte Vel Af en bedrøvet Sjel?

4

2. At være frie; riig uden Tal,

Den allersundeste;

Hvis Himlen undte mig et Val Imellem disse Tre,

Jeg tænkte: Sygdom er en Skræk,

Jeg raabte: Croesi Rigdom, væk!

Men kom min søde Friehed, kom! Det blev min Slutnings Dom.

Hvad kan den Siel vel gjøre glad,

Som ingen Friehed har?

Om Konge-Rætter blev hans Mad,

Hans Drik kun Nector var,

Om Guld og Silke var hans Dragt, En Rachel i hans Arm blev lagt.

Dog ingen Ting fornøjer meer, Naar Friehed borte er.

5

4. Min Gud hvor jammerfuld dens Nød, Hvor bittert er dens Kaar,

Som ved et Fængsels Helved Glød Bortsmelter sine Aar?

Han gaaer ved Dagens Lys i Mørk, Er midt i Selskab i en Ørk,

Hans Bolig er en Ugle-Boe, Og Graad hans Nattes Roe.

5. Hans Sorg ej nogen Ende faaer,

Hans Tid ej kortes vil.

Og paa hans Soleviser staaer

Hans Længsels Skygge stik.

Blant idel Torne er hans Gang,

Dog gjøres Vejen ham saa lang.

Hvor tusind Hindrings Steene er, Der lægger Ondskab fleer.

6

6.

Ak Gud! hvor skat jeg Arme hen!

Hvo tysser min Uroe?

Hvo er mit Raad, min Trøst, min Ven, Min Hjelp i Kedars Boe?

Skal jeg for denne Slave-Stand,

Skal jeg Hos denne Uhelds Strand,

Ej nogen Hjelp og Lindring faae, Skal Haab og Alt forgaae?

7.

Ak nej min Gud! I hvert Minut,

Er du min Hjelp og Trøst,

Du er min Boas, jeg din Ruth,

Thi blir mit Baand nok løst, Lad Verden fængsle, qvæle mig.

Min Frieheds Havn er dog hos dig,

Og Konger, Slaver har eens Kaar, Naar Sjelen Friehed faaer,

7

8.

Thi er jeg roelig i Uroe Og frie i Slave-Stand,

Min Gud, mit Haab, min Sjel, min Troe Ej Verden rane kan;

Tag Friehed, tag min største Skat,

Gjør Livets Lys til Sorgers Nat,

Lad mig i Fængsels Baand forgaae, Jeg skal dog frie opstaae!

8
9

Fortegnelse

over de

Bøger og Skrifter,

som faaes i Adresse-Contoirs Gaarden, og som 1774. derfra ere udgivne.

Aften-Tanker eller Omgang med Gud i ledige Timer. Dette Skrift er taget af Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden, hvis Forfatter er Hr. Tiede, en gudsfrygtig og lærd Præstemand. Det er inddeelt i korte Betragtninger, såsom: Den sidste Time i Aaret; Klage over slette Tider; Min Gravskrift; Verdens Begyndelse; Mit Fortrin; Lyden og Lysets Bevægelse; Valgdagen; Dødens glade Forventning; Den indbildte Nødtørft; Mit Sovekammer; Min Lod den beste; Almisser; Klædepragtens Fattigdom; Trøst for en Døende i en langsom og smertefuld Sygdom; Min Eyendom; Søvnen; Dette Livs ubestandige Gode; Vandet; Min sidste Time. Koster 14 ß. Indb. I Mk.

Fortælninger No. 2. Indeholder efterfølgende moersomme og vittige Stykker i alt 57, nemlig: Den korte Andagt; Det lange Middags Maaltid; Den fæle Skaal; Venskab og Fjendskab i Brudesengen; Det pudseerlige Verda; Virkning af Læsning og Skrivning; Det frygtsomme Kys; Tyven og de to Forelskede; Melkespanden; Den lange Præken; Den kostbare Røgelse; Barnefædrene; Den springske Hest; De ulige Lommer; Fruentimmer-Almanakken; Den passende Ørefigen; Den retskafne Undersaat; Den lykkelige Dumhed; Den listige Hevn; Den uforskrækkede Soldat; Min Arm, mit Øie, min Fod; Den ædelmodige Hertug Karl;

10

Det beste Middel mod Bagtalelse: Senop kr ikke godt Blek; Den selsomme Process; Kappetyven; Den beskjemmede Karriahed; Den besynderlige Vexel; Det forvandlede Esel; En artig Betalnings Maade; Det tvetydige Kjøbmandskab; Den daarlige Rummel; Verden vil bedrages; Skade for Kniven; Hyrden med Koen; Et nyttigt Raad; Nytten af et Spill Kort; Børn tale Sandheds Lige for Lige; Den forlorne Syenaal; Jo rigere, jo knappere; De tvende Kjøbmænd; Skoemageren og hans Svend; Grønlænderen; En slet Trøst; Det sildiae Skrifremaal; Ost og Dukater; Ildløs er ey Mandens Sag; Pærer gode i Haven, men ey i Lommen; Den bortdrømte Agerhøne; Tvende Venners Troeskab; Pigen med den fine Smag; Den rigtig beskikkede Brud; Den grønne Farve; Den konstige Forskierer; Den raae Steg; Straf for at flage en Bonde. Kost. 10 ß. uindb. og l2 ß. indb.

Tanke-Skriin for Zions Borgere. Dette Skriin er inddeelt i 6 Afdeelinger, som ere.'

I. gudelige Tankesprog, deels vaa tydske, deels paa danske Vers under visse Titler, saasom: Sjælens Berueligelse; Striid og see til Kronen; Den lykkelige Reyse; Uvenner virke Nytte; Gud sørger for din Nødtørftighed; Bekymring for det Timelige; Jesus er i Skibet; Aften-Regnskab; Prøv dig selv; Hvad er Verden; Vil at hjelpe mig; Spørsmaal; Svar; Kilde; Hengivenhed i Guds Villie; Troen seyler paa Jorden; Den Sukkende; Gud sørger for os; Tilliid til Guds Forsyn; Helbreed mig; Christi Lidelse, min Lykke; Dig opofret; Alle Menneskers Gravskrift; Andre VerdenerS Beboere; Som Gud vil; Jesu Hjerte; Tiden forandrer din Nød; See til Fuglene under Himlen; Jesu usle Barne-Leye; Intet skjult for Gud Nøysomhed; Gandske hans; Loven og Evangelium; Det gaaer mig slet; Ingen Christen uden Lidelse; Verdslige Lyster; Om Dands; Kortspil; Denne Verdens Væsen forgaaer; Hiertets Beklemmelse; I Jesu er den sande Fred; Hvad er Verden;

11

Kold i Bønnen; Himmelens Glæde; Til søvnige Sjæle; Villien er der; Sjælens Nøds Følelse; Forskyd mig ikke; Den beste Ven; Forfængelig Musik; Siælens Roe; Varlig i Ord og Tale; Salig af Naade; Hold fast paa Kronen; Himlens Musik; Den Redelige; De fem kloge Jomfruer; Forsag de verdslige Lyster; Guds Rige bestaaer ikke i Ord, men i Kraft; De Gudfrygtige har ingen Mangel; Gud seer mig; Forsynet; Trøst; Fornøyer med Skjebnen; Herre hjelp; Modgang er nyttig; Guds Øye; Den beste Ven; Ønsker; Gud er bedre end Guld; Morgen-Osker; Forgieves Sorg; Intet skal stille mig ved Jesum; Udfrielse af Angest.

II. Tankespaaner. Disse bestaaer af korte gudelig moralske Betragtninger i ait 62 , saasom den 1ste Klokken er Tidens Tunge, deus Slag er et Tegn til en hastig Bortreyse; den 29de den Fattiges Haand er Guds Sparebøsse.

III. Tanker ved adskillige præsters Dødsfald i Kjøbenhavn. Saasom: Over Pastor Bluhme; Over Professor Evald; Over Hr. Nicolay Brorson; Over Hr. Katke; Over Hr. Boye; Over Hr. Toxen; Over Hr. Pastor Giese; Man læste over Hr. Giese; Atter over Hr. Giese; Over Professor Leth; Man har læst omsider over Hr. Professor Leth; Over Procantsler Pontoppidan; Over Hr. Dr. Zauber; Over Provst Lindegaard; Over Hr. Seboth; Over Hr. Zch^th; Man læste over Hr. Schyth.

IV. Anmærkninger. Nemlig 1) over Davids Palmer, naar og af hvem mange af dem ere forfattede. 2) Bibelens Bøgers Navnes, 3) Andre Bibelske Ords Bemærkelse.

V. Smaae historier, af gudelige og moralske Materier. Saasom: De uventede Snarer; Ydmygheds Erindring; Taknemmelighed; Lykkens Ubestandigheb; Den sande Ære; Herren skal forsyne det; Erkiendtlighed; Denne Dag er forloren; Den umedlidende Gjerrige; Ud-

12

grandskning om Guds Skikkelse; Gud har intet skabt uden Nytte; Den uroelige Samvittighed; Mørkhedens skjulte Gierninger.

VI. Dagenes Navnes Bemærkelser. Her seer man, hvorledes og hvoraf enhver Dag har faaet sit Navn, tillige med en smuk lærerig Paamindelse ved hver Dag. Alt dette er trykt tilsammen i lille Skatkiste Format og koster indb. i Mk. Handels-Spejl for 1774. Dette Spejl er indrettet for Dannemark og Norge og indeholder for saavidt Kjøbenhavn angaaer, alle høye og lave Embedsmænd og Betientere i efterfølgende Kollegier, samt Entrepeneurerne for andre Indretninger og Næringsveye, saasom: Geheime Statsraadet; Højeste Ret; Danske Cancellie; Tydske Cancellie; Finantz-Collegium; Rente-Kammeret; Det Bestindiske og Guineiske Rente- og General Toldkammer; Oeconomie- og Commerce-Collegium; Bergværks-Directorium; Admiralitets og Commissariats Collegium; Generalitets og Commissariats Collegium; Krigshospitals og Land-Militair-Etatens Pensions Casserne; Oberskatte-Directionen; Skatte-Commissionen for Kjøbenhavn; General Postamtet; Hamborg, Jylland og Lollands agende Postmestere; Oberbygnings-Directionen; Myntvæsenet i Kiøbenhavn; Kiøbenhavns Magistrat; Stadens Oberformyndere; Stadens 32 Mænd; Hof- og Statsretten med øvrige Justits-Betiente; Procuratorer; Politiet; Qvarteer-Commissarier; Søeretten; Brand- og Bandvæfenet; Havne Tommissionen; Kiøbenhavns Toldbod; Banco-Directionen; Asiatiske Compagnie; Almindelige Handels-Compagnie; Guineiske Compagnie; Søe Affecurance Compagniet; General Magazin General Kirke-Inspection; Missions-Collegium; Præsterne i Kjøbenhavn; Universitetet; Maler, Bildhugger og Bygnings Academiet; Det Kongel. Danske Landhuusholdnings Selskab; Typographiske Selskab; Den almindelige Pleje-Anstalt; Abel Cathrines Hospital; Wartous Hospital; Opfostringshuset; Det al-

13

mindelige Hospital; Børne- og Rasphuset; St.

Hans Hospital og Rossettes Stiftelse; Det Kongelige Friderichs Hospital; Vaisenhuset; Qvæst, huset; Det Kongelige Classe Lotterie; Det Kongelige Tallotterie; Skuepladsen; Borgerlige Liigkasser; Den bestandige Enke-Casse; Grosserer i Kjøbenhavn; Tømmerhandlere; Apothekere; Boghandlere; Silke- Ulden- og Lærrets-Kræmmere;

Issenkræmmere; Urtekræmmere; Viinhandlere;

Hørkræmmere; The- og Porcellainshandlere;

Fabrikører; Lakfabrikører; Sæbesydere; Sukker Raffinadeurer; Bogtrykkerier; Handels-Simmarium; Taxt for Brevene der sendes med Norske-Post.

Derefter følger alle Provinkerne i Dannemark og enhver Kjøbstæd efter Alphaberisk Orden. Her finder man paa hvert Sted hvem der ere: Amtsbetiente; Kirkebetjente; Skoelebetiente; Toldbetjente; Postmestere; Officerer ved Garnisonerne;

Kiøbmænd; Privilegerede; Andre i Byen boende;

Efterretning om Posternes Ankomst og Bortgang;

Kjøbstædernes Folkemængde; Haandværkere; Skippere, og andre Næringsveye.

Til Slutning følger Efterretning om Kongeriget Norges 4 Stifter paa samme Maade udført, som Dannemark. Bogen er 10½ Ark stor og koster indb. 2 Mk.

Lommebog til hver Mands Brug for 1773, den indeholder: Almanak Nøglen, Kalenderes Opfindelse;

Aarenes, MaanederneS, Ugernes og Dagenes Navne, Oprindelse og Bemerkelse; Soelskivens Opfindelse; Almanakernes Helgendages første Oprindelse; Almanak-Navnenes Bemerkelse. Thyge Brahes ulykkelige Dage. Tidsbestemmelser, Daglige;

Maanedlige; Visse Datis. Huusgierninger, Maanedlige paa Landet; Kornvegt. Anviisiringer i dag: lige Haandteringer til Anordninger, Taxter & c. Jordbeskrivelse i Korthed. Huus-Raad. Gamle Ords og Tings Oprindelse og Bemerkelse. Koster 16 ß.

Lommebog for 1774. Indeholder andre forskiellige Materier. Koster 1 Mk. indb. Postp. 24 ß.

14

Historier, indeholder: Den bortspillede Jomfrue, der blev vundet i Spil, men siden for Pengelaans Skyld tabt igien. Om Spøgelser, der bleve manede bort af en Præst i Saxen. Den bedragne Gierrige, der hængte sig selv. Fraskilte Aanders Aabenbaring, hvorledes en dansk Matros paa et China-Skib seer sin Broders Geist flyve forbi sig i Merset. Den reenfærdige Kone, der af bare Reenfærdighed skildte sin Mand ved en Arv. Soldaten som Troldmand, han skaffede den forhungrede Mand god Mad og Drikke. Den dristige Skomager, som i mange 1000 Menneskers Nærværelse hævnede sin Faders Død paa en Erkebisp. Den knarvurne Mand, der ved sin Kones Snildhed blev føyeligere. Den enfoldige Kone, cureret for denne Svaghed ved en lystig Maskerade, anstilt af hendes Mand. Soe-Tyvene. Den ulykkelige Nonne, en ynkelig, men sandfærdig Tildragelse, hvori Kjærlighed viste sin Magt, Nonnen, hendes Fader oa Kjereste mistede hver paa sin Maade Livet. Den nedrige Velgjører. Den utaalmodige Korsdrager, dog maatte han bære det. Den bedragne Bedrager, en Vexelerers retfærdige Skiebne ved sidste Leipziger Messe. Koster 10 β. og indb. 12 β.

Maanedlig Mercurius over de fornemmeste Handlinger i Staten. Indeholder Stats-Sager, saavel vore egne som andre Europæiske. Hvilke Kongelige Forordninger, Placater og Reskripter der ere udkomne. Deres Navne der ere døde i begge Rigerne; Ægteviede ligesaa. Hvem der have faaet Embeder eller Characterer. Skiftelysninger uddragne af alle Slags Aviser. Søe- og Handels-Sager, hvorunder er den Postdaglige Vexel Cours. Forulykkede Skibe. Indkomne Skipperes Antal. Kornvahre hvor manae ere indkomne. Priis: Couranter. Penge-Cours. Kapitels-Taxter. Kirke-Sager. Academiske Handlinger. Hvilke Skuespil der ere opførte. Oeconomiske Bemærkelser. Oeconomiske Handlinger. Hvad nye Bøger der ere udkomne. Desforuden et Tillæg, som indeholder adskilligt. Koster 10 β. hæftet

15

politisk Huus-Tavle. Denne Tavle er trykt i Median Patent, og saaledes indrettet, at den kan klæves paa en Pap, og ophænges til Efterretning om Aarets daglige Bestemmelser i publique Handteringer. Med et Øyekast kan man her see det Hele Aar igiennem, hvad paa hver Dato forefalder. Koster 4 ß.

Samtale om Spøgelser, hvori beviises at ingen Spøgelser er til. Koster 4 β..

Drømmebog for dem, som spille i Tallotteriet; den har sin Oprindelse fra Italien, hvor Tallotteriet først er opfunden. Hvorledes Tallene kan vælges paa enhver Drøm, findes bag i anført. Koster 6 β. indb. 8 ß.

Den italienske Talvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Konst, hvorledes enhver, formedelst nogle Kast med 2de Tærninger, paa en fordeelagtig Meade kan vælge sig gude Tal i Tallotteriet. Kost. 2 β.

Den døende Socrates, hvis Endeligt skeede ved at indtage Forgift. Koster 4 ß.

Kjøbenhavns Beskrivelse. Dette Skrift Viiser heele Stadens Forfatning og er indrettet efter Stadens 12 Quarterer. I et hvert Quarteer findes en Beskrivelse paa alle Gaderne og de offentlige Bygninger, saasom Holmene, Kirkerne, Slottene & c., der ligge inden dets Circul, samt Beskrivelse over heele Stadens Næring, borgerlige Forfatning, de høye Collegier, lærde Selskaber, Bibliotheker, Myndt- og Naturalie-Cabinetter, samt andre Seeog Merkvcerdigheder, alt paa det nøyagtigste anført. Koster 1 Mk. indb. 18 ß.

Et Bind løyerlige muntre og alvorlige Viiser. Koster 10 ß.

Efterretninger om Troldhornet og Troldpiben samt Bjergpuslinger, Trolde og Skiftinger paa Ljungbyegaard i Skaane. Koster 3 ß.

Den Misundelige, en Komedie. Kost. 1 Mk. indb. 18 β.

Politisk "Veyviser for 1770. Koster 1 Mk.

Dito for 1771. kost. 1 Mk. 1772. 24 β. 1773. 24 β. og paa Postpap. 8 ß. meer.

Kjøbenhavns Magazin for 1773. 1 Rdlr.

Landstrygeren, et komisk Digt. 2 β.

Veyviisning til adskillige Boepæle i, Kiøbenhavn. 8 β. indhæftet.

16

Stats-Journal, 1 ste Aargang, 1 Mk. 2den Aargang 1 Mk.

Philocosmi Betænkninger over adskillige vigtige politiske Materier i Anledning af Philodani Undersøgelse. Indhæftet i Rdlr. 4 ß.

Philodani Undersøgelse af Philopatreias Anmærkninger, 1 ste og 2 der Hæfte. Indhæftede 1 Mk. 12 β.

Den ældgamle Normands C. Drakkenbergs Levnets-Beskrivelse tillige med den over ham holdte Liig-Prædiken og hans Portrait. Indh. 24 β.

Biskop Dr. Rotbøls Prædiken paa Takke- og Bede-Fæsten d. 1 Dec. Indhæft. 1 Mk.

Hr. Hammons Prædiken i Dramen samme Dag 1 Mk.

Underviisninger i Christendommen, 1 ste Deel af Hr. I. C. Schønheider Sognepræst til Trinitatis Kirke indhæft 4 Mk. 4 β.

Jesu Levnets Historie 1 ste Deel. 3 Mk. 2. Deel. 3 Mk.

Aandelige Sange ved Hr. Mag. P. Olrog. Postpapiir

indb. 1 Mk.

Belønning for utidig Jalousie. Og

Franskmanden Oricols Liv og Levnet. Begge under Pressen.

Desforuden faaes sammesteds efterfølgende Ugeblade, nemlig:

Søndagsbladet. Aargangen 4 Mk. Stykkeviis 2 ß.

Kjøbenhavns Magazin. Aarg. 1 Rdlr. Stykkev. 2 ß.

Flyvebladet. Aargangen 4 Mk. Stykkeviis 2 ß.

Aftenposten. Aargangen 1 Rdlr. paa Trykpap. og 8 Mk. paa Postp. Stykkeviis 2 ß.

Paa John Mairs Book-Keepings Methodidzd, hvori den heele italienske Bogholderie-Kundskab theoretice og practice er foredraget, oversat af et Sælskab Kjøbmænd og Lærde i Bergen, modtages Subscription. Prisen bliver 4 til 6 Mk.