Sivertsen, Oddur BREV TIL: Gram, Hans FRA: Sivertsen, Oddur (1730-01-30)

FHV. LAGMAND O. SIGURÐSSON (ODDER SIVERTSEN) TIL ARNE MAGNUSSONS DØDSBO. København 30. jan. 1730.

Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. Access. 1. Ved nedenstående skrivelse til executor i A. M.s dødsbo assessor og prof. [H. Gram fremsendte O. S. som bilag A—C de under nrr. 533—34 aftrykte udlånsbegæringer af A. M. fra 1723—25 samt som bilag D neden aftrykte specifikation over de til A. M. udlånte manuskripter m. v. og anførte desuden på en vedlagt liste, dat. Kbh. 24. juli 1730, prisen for hvert enkelt nr., tilsammen 144 rdl. 2 mk., men udstedte dog, som neden stående erklæring af 24. sept. 1730 udviser, kvittering for alt det udlånte mod et vederlag af 60 rdl. i alt. O. S.s prisliste er ikke aftrykt, men prisen for hvert enkelt er her vedføjet manuskript-fortegnelsen i Lit. D.

I AM. 450, folio findes 2 kvitteringer fra O. S. til A. M., dat. Kbh. 10. dec. 1728, for aktstykker vedkommende hans retssag med sysselmand J. Gottrup (Gottorp), udlånte ham af sysselmand O. Dadason gennem A. M.

Saasom forrige Hr. Assessor udi Consistorio samt Professor og Archiv Secretaire, nu sal: Arnas Magnussen for nogen rum tid siden, af mig saa vel muntlig, som og ved atskillige sine egenhændige skrivelser, indstændig haver begiert, at jeg hannem nogle rare islandske historie bøger, samt antiqviteter, pergaments brever, og deslige fleere gamle skriffter, ville forskaffe eller laane, hvorpaa til bevis hermed følger sub lit: A. een rigtig translatered copie af den sal: mands memorial de dato 22 May Ao 1723, mig den samme dag her udi Kiøbenhafn leveret, hvilcke antiqviteter dog der i landet var meget rare og icke andenstæds at bekomme, uden hos min kiere moder Sigrid Haagensdaatter eller mig, og ere de udi indbenevnte memorial specificerede bøger og antiqviteter fra num: 1 til num: 11 inclusive, Men som ieg det aar 1723 formedelst min sidlig ankomst til Island in Julio, og strax paafølgende embedes affaires, med en vitlofftig reise til det da forestaaende Øxeraa landsting, som varede til langt hen in Augusto, til med havde mine contraparter og hadere paa Island udi min fraverelse her i Kiøbenhavn, om vinteren og foraaret 1723, plundred, bedervet. og ganske confundered mine der i landet effterladte papirer, rare antiqviteter og bøger, saa mig ganske umueligt var, der udi, saa hastig finde reede, at jeg det samme aar sidst in Augusto kunde her til Kiøbenhaun overskicke de af den sal mand udi forberørte memorial forlangede bøger og antiqviteter, icke des mindre haver sal. Assessor Magnussen, udi det da næst paafølgende s. 445aar, renoveret saadan sin begiering, og med egenhændig skrivelse til mig datered 22 Juny Ao 1724 hvor af her med rigtig translatered copie lit: B følger, enda paa ny forlanget, at ieg endelig ville hannem forskafve de udi forberørte memorial begierte bøger og antiqviteter, hvor udi hand og haver gientaget det som memorialen lit: A ommælder, og ydermehre, forlanger at jeg forskafvede hannem fleere antiqviteter som mig kunde vere mest mueligt, Men som Anno 1724 var ingen roelighed for mig, til saadan hans begiering at effterkomme, formedelst mangfoldige mig den gang af mine contraparter paaførte processer, tilmed blef ieg og det samme aar af amptmand Fuhrmann fra laugmands embedet suspendered, saa og giort forbud at ieg icke maatte reise fra Island, ej heller skicke noget af mit tøy herover til Kiøbenhavn, hvorfor jeg og 1724 icke kunde nogle bøger eller antiqviteter til velbem.te Assessor Magnusen effter hans forlangende hid skicke; Derfore og omendskiønt at sal. Assessor Arnas Magnussen syntes at blive noget utaalmaadig over saadan langvilighed, effter som hand den gang icke var saa fuldkommelig informered, om min stoer uleilighed, og det hadefulde effter strevelse, som mig af contraparterne udi Island var tilføyet, alligevel haver hand conseqventer, aaret der effter tredie gang fornyet sit forrige, forlangende, og med et egen hændig skrivelse af dato 16 Juny 1725 hvor af hermed og translatered copie følger lit: C, referered sig til den forberørte memorial, samt skrivelsen af 22 Juny 1724, hvorfor hand og udi dette sitt sidste, begierer alle de rare historie bøger, antiqviteter og skriffter som hand udi sine forrige haver ommældet, og enda nogle fleere, som hand tilforne icke havde mentionered, Men da jeg nu dette sidste bem.te sal. Assessor Magnussens skrivelse udi Island in Julio 1725 annamede, saa haver ieg af yderste kræffter strævet effter, at fornøye hans forlangende, særdeeles effter som leiligheden sig saaledes føjede, at jeg det aar absolut blev tvungen at reise fra Island her til staden, hvorfor jeg og det samme sommer strax in Augusto 1725 lenge for min afreise fra Island (som først skeede 27 September samme aar) skickede med skibet fra Olufsvigs havn og kiøbmanden Gert Schovgaard til sal. Hr. Assessor Magnussen effterskrevne af ham begierte bøger og antiqviteter.

10 (=D 1, 4to). Rimbegle bog in 4to med videre som den codex indholte og er at see udi hosfolgende specification lit: D og var denne bog manuscript af den berømte antiqvario, Biørn paa Skardsaa.

2do. (=D 17, 4to). En gammel slitt bog i 4to hvor udi var registered alle kirkernes udi Island deris gods og inventarium; den bog er kommen fra Sydemule.

3io (=D 2, fol.). Een gammel domme bog in folio, skrefven af Hr. Jon paa Villinge holt, der udi var complet 64 retter bøder og domme, samt andre rare antiqviteter som specificationen forklarer.

4to (=D 3, 4to). Saga af Guld Thorer in qvarto.

5to. (=D 4, 4to). Erpoldi Lindenbroch Chronica etc: in 4to.

6to (=D 1, 8vo). Een gammel Eggert Hansens reise iournal 8tavo.

70 (=D 1, fol.). Sturlunga saga in folio 2 tomi skreven af Hr. Jon paa Willinge holt, denne bog var min kiære moders egen, og blev fra hende skicked til Hr. Assessor Magnussen in Octobri 1725 med Budenstads skib og under kiøbmanden Jens Jensen.

Ydermehre effter at jeg her til staden ankom d. 24. December 1725, haver sal. Hr. Assessor Arnas Magnussen, icke eeniste bekommet alle de udi memorialen af 22 May 1723 specificerede bøger og antiqviteter, men som hand siden aarets 1725 udgang, ved ydelig omgængelse, af mig fornam, at jeg noget enda s. 446videre kunde forskaffe (saasom jeg siden den tid mig her i staden mest continuerlig har opholdet, foruden 3 à 4 maaneders tid, udi de tvende sommere 1726 og 1727) saa haver hand icke eeniste af min moder Sigrid Haagensdaatter, bekommet mange fleere rare islandske bøger, saa vel som og af mig atskillige annales, konge brever og domme bøger, samt kirkernes udi Island documenter, godses og inventarij registre med mange fleere vigtige og importante antiqviteter, baade paa pergament og papier saasom specificationen lit: D. sandfærdig og udforligen forklarer, ydermehre da den sal. mand var land commissarius Anno 1705 udi Island, saa haver jeg laant ham og leveret 8 à 9 tycke gamle bøger og paqveter hvor udi vare beskrevne atskillige, antiqviteter, relationer, konge brever og domme, af hvilket alt foreskrevne og udi specificationen indførte bøger og antiqviteter, sal. Assessor Arnas Magnussen icke det ringeste har restituered for sin dødelig afgang, hvercken til min kiære moder, ej heller til mig: Men enda videre, elfter det at jeg var siden den 23 Aprilis 1727, geraaden udi dette miserabel ulyckelig tilstand, saa haver dog sal. Assessor Magnussen, af mig effter hans indstændig begiering, paa ny bekommet om sommeren 1728, 1 mo. Eet meget gammelt vitløfftig rart calender, eller islandsk rim skrevet paa pergament in 4to. 2do. Nock et andet vitløfftig Islands calender skrevet af forrige biskop paa Skalholt Hr. Odder Einersen. 3io. Nogle arck manuscript, som var relation om den første Lutherske biskops paa Skalholt, Hr. Gisser Einersens ordination etc. 4to. Er hannem og udi det samme sommer af mig bleven laant som ieg med egen haand tilforne havde skreven, een paa islandsk saakalded Hungervake som er Annales eller Vitæ Episcoporum Skalholtensium fra den første biskop Isleifer og til den 3 Lutherske biskop Hr. Gisle Jonsen med videre, hvorom tillige med andet udi hosfølgende specification udførligen forklares, af dette foreskrevne er intet til dato bleven restituered, Og effter saadan foregaaende beskaffenhed og sandfærdig underrettning er min allerydmygste ansøgning at velbyrdige Hr. Assessor, saasom høybetroed skiffteforvalter, effter sal. Assessor Magnussen, ville effter Deris embede, høygunstig assistere mig, til at jeg kunde bekomme forskrevne bøger og antiqviteter, udaf sal. Assessor Arne Magnussens sterfboe, saa mange som nu ubeskadiget kunde forefindes, desligste og om at nogle af de udi specificationen optegnede bøger, antiqviteter og skriffter ere bortbleven og icke igien kand bekommes, da at min høybedagede moder, een bedrøvet og fattig provste encke, saa og ieg for hvis mig tilhørte, udi denne min yderste trang, maatte derfor nyde billig betaling og æqvivalent, effter som at saadan skrefne historie bøger og antiqviteter med videre konge brever, skriffter og domme ere meget kostbahre og rare udi Island, som pr. exempel udi sandhed at sige den eene Sturlunge sage i 2 tomer, har i førstningen værit bekostet med meere end som 18 rixdaler, hvor af høygunstig kand fornemmes hvad meget alle de andre udi hoesfølgende register mentionerede bøger antiqviteter og skriffter kand estimeres og taxeres for, særdeles effter som sal; Assessor Arnas Magnussen har saa strictè, forbundet sig til udi hans hoesføyede 3de skrivelser, alle de udi følgende register indbegrebne bøger, antiqviteter, brever, skriffter, og papierer rigtig in natura at restituere, eller fornøelig æqvivalent derfor at præstere, Jeg forlader mig allerydmygst til Deris Velbyrdigheds rættsindighed, og høygunstig assistence, saa at jeg kunde erlange denne min underdanig ansøgning, og jeg meener billig petitum, Men ieg der i mod ynsker Deris Velbyrdighed megen lycke flor og høybehalig(!) velstand, som stedse forbliver deris Welbyrdigheds allerydmygste pligtskyldige tiener

Odder Sivertsen.

s. 447Lit. D. Specification og register, paa de islandske rare manuscripter, saasom historie bøger, antiqviteter, annalles, konge breve og domme bøger, som min kiære moder Sigrid Haagens daatter, saa og jeg underskrevne, have laant til Velædle Assessor udi Consistorio, samt forige Professor og Archiv Secretaire sal. Arnas Magnussen, allt fra Anno 1705 indtil 24 November 1728, og det effter hans mange gange giorte indstændige begiæringer, baade muntlig og skrifftlig, som bevises af documenterne Lit. A, B, C.

In folio.

Anno 1725. 10 Sturlunga Saga skreven af Hr. Jon paa Willingeholt med skiøn skrifft, meer end som paa et rys goed skrif papier, indbunden med messing beslag udi 2 tomer, blev hannem tilskicket in Octobri 1725 fra min moder med Budenstads skib, og underkiøbmanden Jens Jenssen. 18 rdl.

2.0: Domme bog skreven af benævnte Hr. Jon paa Willingeholt, hvor paa var skreven 64 retter bøder og domme, item Gauto erche biskops bref angaaende Rafn Brandsen, Gauto erche biskops bref at reigning skal giøres til biskopen af hall kirker 1474, biskop Oluf Røgvaldsens dom imellem Hoole dom kircke og Thorvalder Jonssen 1474, Hr. Biørn Jonsens testamente, item klagemaal over Hr. Ormer paa Westmandøe. 3 rdl.

1726. 3.0 Edda Sæmundi skreven af Magst. Briniolfo Svenonio. 4 rdl.

4to. Eyrbiggia, og Laxdæla Søgur (eller historier) indbunden og meget vel skreven af forbem.lte Hr. Jon paa Willingeholt ungefehr paa half rys papir. 9 rdl.

5to. Hungurvaka, Snorra Edda cum commentario Biörnonis de Skardsaa, Magus iarls saga, item saga af Sigurde thogla, saga af Gautreke og Rolfe, et plura alia, skreven af Hr. Jon paa Willingeholt meer end som paa half rys papir, 11 rdl.

6to. Den bibelske historie bog, som kaldes Stiorn, skreven med gammel skiøn islandske haand over paa 8 bøger papir indbunden. 8 rdl.

70. Vitløfftige islandske annales meer end som paa 12 bøger papir, fra verdens begyndelse indtil Annum Christi 1072, Sidst udi bogen var annales eller vitæ biskopernes som verit have paa Skalholt udi Island, denne bog og indbunden. 11 rdl.

Foreskrevne 7 foliant bøger tilhørte min moder Sigrid Haagens daatter.

Anno 1726. 8tavo. Den bog Edda complet, velskreven med stor skrifft paa 5 à 6 bøger papir indbunden. 5 rdl.

1727. 90. Een vel indbunden foliant bog hvor paa var skrevene atskillige konge brever, retterbøder, gamle statuter, og domme, med videre, og var den bog meere end som paa 10 bøger papire. 8 rdl.

10. Een gammel skreven islandsk historie bog fuldkommen en hand tycke hvor udi var først saga af kong Magnus gode, og af Harald Sigurdsen etc; mentioneres sub num; 5 udi det sidste missive lit: C. 7 rdl.

In qvarto

Anno 1725. 10. Rymbegla skreven af den berømte Islands antiqvario Biornone de Skardsaa, Udi samme bog, var og Carmina antiqva Egels Skallagrimsons cum commentario ejusdem Biörnonis; item ejusdem annotationes in Eddam Sæmundi, et Eddam Snorronis, paa den bog var og skreven saga af Gunnlaug Ormstunge og Skald Rafn, fragment af Hallfreder Wandrædeskalds saga, saga af Havard halte, og hans søn Oluf, saga af Kialnesinger, sage extract s. 448af Ketel hang, og saga af Orvar Odder, Den bog bestood af 5 a 6 bøger papir ungefehr. 5 rdl.

Anno 1725. 20. En gammel bog hvor udi var skreven register eller opteignelse over kirkernes udi Island ejendomme, rettigheder, gods og inventarium, og var denne bog kommen fra Sydemule. 2 rdl.

30. Saga af Guld Thorer som den sal. mand haver belovet at restituere, effter som hand vel viste at jeg den havde kiøbt for mine egen penge. 1 rdl.

40. Erpoldi Lindenbruch Chronica, von dem cimbrischen Kriege, wieder die Römer etc; Hamburg 1599 cum additamento von dem spanischen Kriege wieder England. 4 mk.

50. Magst. Brynolfi Svenonij Carmen votivum de cruce cum præfatione, multis locis (ut puto) ipsius autoris manu correctum. 1 rdl.

1726. 60. Fragment af annaler paa 20 blade, begynder Anno Christi 1139 men endes 1427. Udi samme bog, var og noch et andet fragment af annaler, som begyndte Anno Christi 44, og tog ende 1405 skrevet paa 52 blade, er so til samme 72 blade. 4 mk.

70. Hr. Einer Siwertsens vyse bog, saa nær 2 finger tyck, vel skreven og rett vel conditionered med messing beslag og messing spenner 3 rdl.

8tavo. Register over alle islandske skrevne historie bøger og antiqviteter som ieg indtil Annum 1720 havde under hænder.

Anno 1726. 90. Een domme bog, som meenes at Hr. Einer Arnfindsen har skrevet, der udi var og skreven nogle konge brever, samt C. 3tii reces og C. 4ti islandske taxt, item atskillige domme giorte af Gudmund Haagensen. 8—9: 1 rdl.

10. Een islandsk skreven vyse bog, meer end som 3 finger tyck, hvor paa var skreven mange velgiorte vyser og indhold af atskillige rare islandske historier. 3 rdl.

110. Begge parters som søgte effter Einer Eiolfsens arv, deres proposition, svar og giensvar.

120. Om testamente til Thorbiorg Wigfus daatter.

130. Magnus Aresens skrifft imod Einer Haagensen.

140. Contra skrifft i mod Haagens opspundne paastand.

15. Om den eed som Solveg Biørns daatter giort haver. 11 — 15: 4 mk.

16. Biskop Hr. Gisle Ottesens samt hans broders provsten Hr. Sivert Ottesens reise iournal fra Island her til Danmarck circa Annum 1711 eller 1713 (sål. for »1611 eller 1613«).

Anno 1727. 170. Udskrifft eller copie af biskopens Hr. Gisle Jonsens visitatz og brefve bog, og findes der udi noget skrefet om Staderøe med fleere smaa skriffter. 16—17: 1 rdl.

180. Copier af atskillige brefve og domme biskopens Hr. Odder Einersens, desligste og copier af diverse domme og documenter, bladene udi denne gamle synderløse bog var til tals 164. 1 rdl.

190. Een eld gammel paa got pergament skreven rar Islands lov bog, med nogle illuminerede og forgylte billeder og bogstaver, hvor udi og er indskreven den gamle kirkelov, eller Christen rætt, med atskillige rætter bøder og konge brever, bogen var indbunden udi sort cardevan, med sølvbeslag paa alle 8 hiørner og midt paa begge siderne giør 10 str. sølv til sammen desligste 2 tycke sølf spender, og er den pergaments bog med beslaget bleven estimered udi Island for 20 rixdaler, bogen var min moder Sigrid Haagens daatters og hende skrifftlig foræret til nytt aars gave, af den berømte lærde biskop Magst.

s. 449Anno 1728. 20. Et gammelt vitløfftig calender skrevet paa pergament udi islandske sprog. 2 rdl.

21. Hannem og udi det sommer laant eet manuscript in 4to paa nogle arck, som var relation om den første Lutherske biskops paa Skalholt Hr. Gisser Einersens ordination, samt hans reise fra Island til Hamborg, og siden til Kiøbenhaun, saa og hvad forefalte ved hans indtredelse til stiffted, og om reformationen, 1540, 1541, 1542, 1543 med videre, hannem og fleere angaaende. 4 mk.

22. Er og sal. Assessor Magnussen den samme gang af mig bleven laant, som jeg med egen hand tilforne havde skreven, een paa islandsk saa kaldet Hungervake, som ere annales, eller vitæ Episcoporum Skalholtensium, fra den første bischop Isleifer som udi Bremen blev ordineret 1056, og til den 3die Lutherske biskop Hr. Gisle Jonsen, som blev ordinered 1557, der udinden var og begreben in duplo, den sidste catholiske biskops paa Hoolum Jon Aresens vitæ, den eene var skreven af Dade Gudmundsen og den anden af Magnus Biørnsen, med meere, som den bog indholte, var ungefehr skreven paa 50 arck papir. 1 rdl. 2 mk.

23. Annales Episcoporum Skalholtensium skrevne af autore Hr. Jon Egelsen propria manu circa Annum Christi 1608. 1 rdl.

24. Noch haver ieg laant Hr. Assessor Arnas Magnussen d. 24. November 1728, een Islands Landnama som er tryckt paa Skalholt Anno 1688. som mig samme aar blev skicket af min frænde Sr. Brinjolfer Thorlacius, den forrige biskops Magtr. Theodori Thorlacij søn, Liber incompactus. 1 rdl.

Anno 1705. Den sal. mand er ellers af mig laant da hand var land commissarius udi Island d. 18 July 1705 nogle gamle skrevne bøger in qvarto, til tals 8 à 9, indpackede udi et lidet skrin, og var paa samme bøger skreven diverse islandske gamle historier, og annaler, samt konge brever, domme, forretninger, og fleere saadan curieuse sager. 4 rdl.

In octavo.

Anno 1725. 10 En reise iournal fra Hamborg og til Island (Meenes at vere den berømte mands Eggert Hannesens ipsius manu) Udi samme bog var og atskillige ordsprog og islandske klufftige sentenser effter alphabet. 2 rdl.

Anno 1726. 2. Sal. Assessor Magnusen laant in Januarius nogle smaa annales og geneologiæ(!) paa islandsk bestaaende af 27 blade, der udi var sidst een liden extract af et islandsk calender som kaldes Talbirding. 2 rdl.

30 Register over kirckernes gods og inventarium udi Island, eller de visitatzer som biskop Hr. Odder Einersen giort haver, der udi var og atskillige andre smaa tractater. 4 rdl.

4. Een rar vitløfftig islandske vijse udi mange strophis kaldet Vidforuls kvæde. 1 rdl.

1727. 5to. In Januario hannem laant, een gammel bog eller skrolle 2 à 3 finger tyck, hvor udi at var skrefven originaler, og copier af nogle domme, brefve og qvitteringer forige bisckops paa Skalholt Hr. Odder Einersens, desligste og Einer Haagensens som paa de tider var sysselmand udi Arnes syssel, samt fleere andres, først udi den skrolle er skreven biskopens Hr. Odder Einersens, og sysselm. Einer Haagensens dom afsagt paa Laxerholt 11te May 1610, sidst i bogen er Bendix bonde Halldorsens dom slutted paa Skride ting 1591, item dom angaaende Biørne Sigfussen og 3de eeds formularia, bag ved bogen ere 4 løse blade i qvarto og er tegnet paa denne skrolle num: 10. 4 rdl.

s. 4501728. 6to. Noch et vitløfftig islandsk calender skrevet uugefehr paa 20 arck papir af forbenævnte biskop Hr. Odder Einersen. 5 rdl.

In duodecimo.

Een tryckt dansk psalme bog og evangelier med et calender og andet meere, prented udi Lubeck 1556. 2 mk.

Noch antiqviteter af rare brever paa pergament og papier, som var løse, og er dette laant effter memorialens af 22 May 1723, den 8de postes indhold og de paafølgte missiver, samt mange muntlige begieringer. 7 rdl.

Anno 1726. 10. Eet stort pergaments bref sine sigillis, og var derpaa beskreven, erche biskopens udi Nider oos, hans dom, over sagerne i mellem biskoperne fra Island Augmund Paulsen og Jon Aresen, item biskop Jon Aresens ordinations bref og bestalling paa Hoolum stifft 1524.

2do. Gave brev paa halv Wandsfiord til Biørn Thorlefsen 1433.

30. Christines gave brev paa heele Wandsfiord til hendis daatter Solveg, og Biørns samtycke derpaa 1474.

Foreskrevne 2de pergaments breve ere foruden indsegle.

4to. Hr. Jon Aresens præsts testamentes bref til hans børn 1522.

5to. Forsvar og attester biskopens Hr. Gissers 1547 paa pergament foruden indseigle.

60. Een dom angaaende egteskab imellem Einer Thormodsen og Johanne Einers daatter afsagt paa Øxeraa landsting 1618 uden noget indsegle.

70. Dom som er bleven giort paa Stad à Ølderigg af officiali og præsterne udi Skalholt stifft, Anno 1518, var skreven paa pergament, med et indsegel.

8tavo. Eet refven bref paa papir med 5 à 6 hengende indsegle, angaaende egteskabs troelovelse imellem Eggert Hannessen og Stenun Jons daatter.

90. Ere 12 str. pergaments blade udaf bøger løse fra hin anden.

10. Udi een eske 27 str. pergaments breve.

11. Biskop Hr. Odder Einersens testimonium in originali udgivet af Mensa suprema communitatis regiæ da hand qvitterede at vere provst paa closteret.

120. Capitain Jon Westmans 2de original epistolæ, propria manu scriptæ, til biskopen Magst. Brynolfum Svenoniutn, og syselmand Haagen Gislesen 1647.

13. Thorsten Jonsens egenhændig skrivelse, til hans kone Ranveg paa Westmandøe skrevet fra Alger udi Turkiet 1628.

140. Endnu 3de str. pergaments breve angaaende jorden Brødretunge.

150. Noch 6 str. pergaments brever, med hengende indsegle for, det eene af samme brever melder om jorden Skaney og dens landegn.

16. Ragneider Eggerts daatter epitaphium, skreven paa islandsk.

Foreskrevne historiske skrevne bøger, antiqviteter og brever ere Velædle Hr. Assessor, nu sal. Arnas Magnussen, een tid effter anden bleven tilsendt og laant af min moder Sigrid Haagens daatter, saa og mig, udi aarene 1725, 1726, 1727 og til November maaneds udgang 1728. Desligste og til forne af mig 1705, som udi denne specification ommældes, og er til dato icke det ringeste af foreskrevne bøger og antiqviteter bleven restituered, hvercken til meerbemte. min moder ei heller til mig, Dette bekræffter jeg med min egen haands underskrifft, Kiøbenhafn d. 28 January 1730.

Odder Sivertsen.

De velædle og velbaarne Hr. Commissarier udi sal. Hr. Assessor Arne Magnussens sterfboe have mig underskrevne fornoyet og betalt 30 rixdaler for de s. 451skrevne bøger og antiqviteter som jeg velbem.te sal. Assessor Magnussen effter hans mange skrifftlige begieringer laant og forskafvet haver og der for uden haver jeg udi sal. Assessor Magnussens levende live annamet 30 rixdaler saa at alle de bøger papirer og pergamenter som sal. Arne Magnussen af min kiære moder og mig haver bekommet er her med fornoyet og til ald tacke betalt og her effter ingen krave at giøre for disse bøger eller deris verdie. Dette jeg med egen haand og hos tryckte signet bekreffter. Kiøbenhafn den 24 Septembris Annno 1730

Odder Sivertsen