Magnússon, Arní BREV TIL: Bassewitz, Sverrig Adolf Frederik FRA: Magnússon, Arní (1719-03-19)

ARNE MAGNUSSON TIL [A. F] BASSEWITZ. København 1719.

(19/3 1719). Giver oplysning om et samlings-bind islandsk litteratur, trykt i Skaihoit 1688: a. »Sagan Landnama« (ͻ: Landnámabók), karakteriserer indholdet, nævner forfatterne, særlig Haukr Erlendsson, og bestemmer affattelsestiden til c. 1330 (Hauks levetid, og tiden for »Brandus qvi nune habitat in Skogum«), b. Schedæ Ara prestz froda (ͻ: Íslendingabók). »Estque hic libellus omnium Islandicorum antiquissimus, scriptus circa A. C. 1130. Accuratissime etiam hoc opusculum s. 44elaboratum est, ac itaqve digc itaqve dignum, ut a pluribus quam Islandis legi possit. Ego in juventute mea illud in latinam linguam transtuli et notas quasdam adjeci, quæ omnia, nisi mors interveniat, revidebo, ut typis publicis committi queant«, c. Christendoms saga. Skriftets henvisning til biskop Bótólfr († 1246) har ingen betydning, da værket må være yngre; et A. M. tilhørende membranfragment tilhører tiden c. 1350. Har ringe betydning som væsenlig kompileret fra Olav Trygvesøns saga. »Extat vero etiamnum ista Olavi regis vita in aliquot egregiis è vetustate codicibus, quorum unum bibliotheca nostra academica inter libros à Resenio donatos asservat, et egomet 3 possideo«. Den i Skalholt 1689 trykte Olav Trygvesøns saga er afskrift efter sagaen i Flateyjarbók på det kgl. bibliotek. »Cæterum in prædicta Christianismi Islandici historia paucula quædam leguntur, quæ alibi non habeinus. Unde bene est, quod Thorlacius lihellum illum excudi curaverit, majori futurum usui, si crassas, quas passim continet, mendas ante editionem sustulisset. Sed hoc condonandum erit viro in his rebus parum versato«, d. Grønlands historie. Er en ung islandsk, unøjagtig oversættelse af Arngr. Jonssons latinske, hidtil uudgivne arbejde; fortjænte næppe plads i dette bind.

Giver i en efterskrift oplysning om »Dissertatio V. de Historicis Danicis«, som 1719 er udkommen under Poul Rytters og Chr. Andreæ navn (»de A. Hojeri Hist. dan. agit«). Diss. I—IV eksisterer ikke. »Paulus Rytter et Christianus Andreæ studiosi sunt in hac universitate annosi, rerum Daniæ historicarum, quantum sciri potest, parum periti. Horum nomina, insciis ipsis, autor chartulæ ascivit, ut res eò magis risum lubentibus moveret, iis præcipue, qui hos probe norunt«.

To latinske breve fra Arnas Magnæus til den Hannoveranske afsending i Sverrie Adolf Frederik B., af hvilke 1. foreligger i Hamburg Stadtsarchiv (formentlig original) og desuden i afskrift i Islands landsbibliotek (J. Sig. 98, fol.), samt i det Kgl. Bibliotek Ny kgl. sml. 1850, 4to og Uldalls sml. 448, 4to, 2. i afskrift Ny kgl. sml. 1850, 4to og Uldalls sml. 448, 4to samt i Linköpings stiftsbibl. (cod. hist. 47).