Magnússon, Arní BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Magnússon, Arní (1692-01-23)

ARNE MAGNUSSON TIL FR. ROSTGAARD. Kiøbenh. d. 23. Januarii 1692 udi Collegio Medicéo.

Trykt efter egh. orig. i AM. 454, folio. Udskrift som foreg, og med R.s påtegning »Accepi d. 18. February, Respondi d. 23. Ejusdem«. Understregninger og henvisninger som i foreg.

Monsieur

Jeg haver største aarsag at deprecere mine uendelige forretninger oc at ieg saa sidle haver svaret Monsr. paa hans tvende skrifvelser af datis 10 oc 24 Novembris præteriti anni, Mens at ieg skal finde noget at forevende, da er det i sandhed icke min nachlässighed, s. 390men den rette aarsag er at ieg ventede post effter post nogle vers af de begierte, fra landet, oc i saa maade differerede at skrifve paa det alt dette kunde følgis at paa en gang. Mens nu saasom ieg fornemmer mine correspond enter slaar mig feil maa ieg lade dette fare for i veien oc siden vere beteenkt paa at erindre de andre om resten, at ieg icke skal siunis at have glemt min devoir imod Mons. oc i saa maade kunde med billighed forliise den affection som Monsr. altid haver baaret til mig. Svarer derfore postviis paa M.s bref, oc anlangende den packe som Mr. allerede haver bekommet, da hafde ieg self beseglet det inderste saasom Monsr. self kunde see, det yderste hafde Segneur Hans Michelsen forvaret, saasom ieg leverede hannem de der indlagde documenter, effter at ieg hafde forseiglet det inderste, oc haver hand glemt det med sit Signet udentil at forvare, Dog er convoluten uskadt kommen til Monsr. (saasom ieg af min conference med Michelsen kand fornemme) oc intet af det indlagde blevet borte, saa at Monsr. haver intet sig derom at bekymre. Det I. L. som staar under Andreæ Vellei Effige betyder Johan Lorentsen, som tilforne opholt sig hos Schøler oc siden blef Archivskrifver, ↄ: blef brugt til at afskrifve paa pergament den(!)Danske oc Norske Lovbøger, til at leggis i Archiven, Monsr. kiender hannem kandske vel. Dette Epigramma er 1690 giort af Borrichio. De 2 Arier ere giorde af Johan Eler hører i 6.te lectie her i Vor frue Schole. De vers over Gothard Bram oc Eggert Elers skal ieg med første beflitte mig paa at skaffe, de andre begierte sendis her med. Masii Dania Orthodoxa er icke at bekommis her i byen, Siger Erytropolus at der af ligge en haab Exemplarer i Francfort usolde, hvor Monsr. dennem vilde lade indkiøbe, Molleri Isagoge ad Historiam Cimbricam følger her med, de andre to hans opera som Monsr. begierer ere icke her at bekomme. Jeg skulle snart meene at hans Cimbria literata som Monsr. omskrifver skulle vere det samme som denne, saasom titelen kunde der til ligesaavel henføris, Hviß oc icke Monsr. skreff at hans Historia Cimbrica Ecclesiastica et Civilis var in 4to da hafde ieg indbildet mig den oc at vere den samme, I hvilket som er, saa kiende bogførerne her i byen de to icke, oc skulle de vel vere at opspørge i Hamborg. Vitam Borrichii udskrefven af Windingii Academia Hafniensi pag. 431 legger ieg her hos, Mens Christiani Aagardi, Joh. Hopneri oc Henr. Harderi ere der icke at finde, de have icke været Professorer oc ere i saa maade der udelatte. Programma in Ob Christ. Aagardi veed ingen her af at sige, hverken Peder Jonsen s. 391eller andre, det findis oc icke iblandt alle dem som ligge ved Academiet, oc næsten continuerer fra Academiets begyndelse, saa at hviß Monsr. icke haver seet det tilforne eller af sandferdige folk der om er berettet, vil ieg sige det aldrig er til. Uden tvifl skal hand have veret en geistlig mand i Ribe oc levet midt i delte Sæculo. Vitam Jo. Hopneri legger ieg oc her hos, uandset ieg siunis Monsr. tog hans Bibliothecæ Catalogum med udenlands. Ingen, det mig vitterligt er, haver giort vers over Borch foruden dem ieg til Monsr. skickede, Mens nu er i verck at tryckis liigprædicken som Mag. Johan Adolph holt over hannem, der komme i baade Bergendals oc andris vers som de nu meditere paa, det allerførste den bliver ferdig skal ieg den til Mon.s tieniste indkiøbe, oc hannem tilsende. Tumuli Borrichiani Inscriptionem haver Assessor Vinding componerit. Det vers Monsr. sendte mig af Hans in honorem Borrichii var mig meer end angenem. Oc uanseet Monsr. skickede det til mig privatim, dog kunde ieg ei andet end viise Assessor Vinding det, som der over gaff en heel goed censur, præsenterede mig ocsaa det at lade trycke, (om det Monsr. saa behagede) i den Conspectu Scriptorum Lingvæ Lat som med første skal trøckis, oc er funden inter relicta Borrichii Scripta, alleniste Monsr. ville forandre det carmine Maro fuit, saasom hand meener Borrichius var meer Maro (ↄ: Heroicus) end Elegiacus, I hvilken henseende ieg oc skicker Hannem bemelte vers igien. De to Borrichii Dissertationes de Lexicorum Lat. Jejunitate, et de Curis Posterioribus Cellarii, kand ieg icke bekomme. Jeg siunis en af dennem (ieg kand icke ihukomme hvilken) var som en Appendix annecteret til en af de Tractater ieg Monsr. sidst henskickede, hviß icke saa er der intet ved at giøre uden om occasion engang kunde falde. Monsieurs bref til Assessor Lars Foss er straxen af mig blevet leveret i Mag. Peder Fossis huus, oc der fra ufortøvet befordret. Nu haver ieg svaret paa alle poster i Monsieurs brefve. Nu til Rente af den pligtighed ieg er Monsr. altid skyldig, oc til at tinge op med Monsr. at Hand icke formeget skal fortørnis over min scribendi desidiam skicker ieg Hannem her med Borrichii vitam som Hand self med egen haand haver conciperet, oc er funden ibland Hans chartecker, oc er der af icke meer af hannem skrefvet end her findis, saa som i autographo er en half side i qvarto ledig effter dette ord: donec. Det er mig communiceret af Vinding og kand Monsr. med hans bonâ veniâ lade det trycke, om Hannem saa siunis. Her foruden ligge her op paa voris Bibliothec Sal: Borrichii Poemata s. 392somme trykte oc somme skrefne, Ere en haaben; Dennem kunde ieg ladet afcopiere til Monsieur, Mens saasom ieg veed Monsr. haver den meste deel [der?]af til forn, vil ieg gifve hannem at betenke, om icke [v?]ar raadeligst at skicke mig en fortegnelse paa dennem Hand haver, Disligeste oc Hopneri saa som en stoer deel der af skulle findis sammelbundne paa Hopners Bibliothec. Det vill vel give Monsr. en umage at optegne, Mens mit arbeid confererer ieg gierne til ald den tieniste Monsr. af mig vill exigere, Alt det her er indlagt, er mig af Michelsen betalt med 2 & oc haver ieg ingen videre penge af Monsr. at prætendere. Jeg forsickrer mig paa at hviß smaa tractater, som disputatzer oc andet saadan, angaaende vore sager Monsr. kunde forekomme, at Hand da forsiuner sig med tvende exemplarer der af, at ieg engang kunde vere verdig at faae dennem at see, hvor i moed ieg, altid vil beflitte mig paa at leve til Mons.s tieniste. Jeg slutter med flittigste nyt aars lycke-ønske, oc næst ydmygste recommendation

stedse forbliver Monsr. Hans tienstærbødigste
Arne Magnussen.