Magnússon, Arní BREV TIL: Beyer, P. FRA: Magnússon, Arní (1707-12-03)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LANDFOGED P. BEYER. [Skalholt] 3. dec. 1707.

Efter ekstrakt med skriverhånd i AM. 449, folio. Indeh. vejledning ang. de nødvendige foranstaltninger m. h. t. Arnarstapens ombud, efter sysselmand Magnus Bjørnssons død, i hvis forretninger nogen uorden befrygtes. »Angaaende Arnerstapens ombud da skulde jeg meene, at der om behøvedes nogen anstalt inden foraaret, og det jo for jo bedre; aarsagen er, at paa een deel af jorderne ere mand og kone bortdøde, af een deel jorder ville de paaboende bort og vide icke, til hvem de skulde løskyndige dem. Saa er og at befrøgte, at nogle stæder, hvor der icke er til bage uden løst gesinde, at de skulde slagte qvielderne og æde dem op, hvor fore ingen reparation kand haves uden deres huud og frelse, hvor med hanns Majt. icke er tient«. Forskellige mænd nævnes, hvis bistand kan søges.