Rasmussen, Reguel BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Rasmussen, Reguel (1710-06-11)

RENTESKRIVER R. RASMUSSEN TIL ARNE MAGNUSSON. København (Hafn.) d. 11. Juny 1710.

Trykt efter orig i AM. 1057 VIII, 4to. I den indlagte ekstrakt erkender v. Holsten modtagelsen af en skrivelse fra R. og meddeler ang. de islandske heste, at han har tilskrevet A. M. om nedsendelsen af nogle til brug for kronprinsen, s. 368men at han sidste høst har fået til svar, at ingen skipper vilde medtage dem, så at H. måtte gøre anstalt til deres transport; nu ønsker H. at der må blive truffet aftale om udførelsen af 1—2 (Friederichsborg 7. 6. 1710, tysk). Adr… »Archiv Secreterer .. Arnas Magnusen«. Ifg. påtegning af A. M. modtaget 9. oktober.

Vel Edle Hr. Professor

Høyehrede Hr. Archiv-Secreterer.

Af indlagde extract af hanß Excell-ce Hr. Oberhofmester von Holstens til mig ergangne suarschrifuelse vilde Hr. Professor self behage at fornemme Hanß Excell-ces begiæring om een eller 2de hestes udførsel til hanß kongl. højhedß Cron Princens tieniste (kunde 2de elfter Hr. Oberhofmesters til Hr. Professor til forn giorte begiæring blifue udbragt, var det hannem dißmehre fornøyelig) og som det mislingede forige aar formedelst manquement af beqvem lejlighed, saa hafuer Jeg talt med Mons. Christopher Jensen kiøbmand paa Hafnefiord, som hafuer lofuet mig at lade udföre een, saa vel som og med Mons. Peder Kejsen kiøbmand paa Holmen, som ligeleedes hafuer lofuet at giøre dend anstalt at een hest udi hans schiberom fra Holmen ogsaa kand udføres, huorfor, som hand nu finder lejlighed til 2de hestes udførsel, saa tvifler Jeg ingenlunde paa at Hr. Professor jo føyer dend gode Herre derudi, i sær som de til hans Kongl. Højheds tieniste schall employeris, Jeg for min part ynschede gierne at denne til mig ofuerdragne Commission maatte og vel, ved gud gifue lyckelig hiemkomst, reussere, saasom Jeg kand sige at hand var meget en peine i fiord, da det slog hannem fejl; Ellers som hafnernis beseglings nye forpagtning for effterfølgende aaringer fra Nye aar 1712 at regne schall tilkommende aar til auction foretages, saa behøfuedes nock hans nerværelse her, om hand noget derved maatte hafue at erindre. Jeg merker ellers nock at der sees meget suurt ved at Commissionen der udi landet trainerer saa lenge, huormed Jeg slutter og nest dend allerhøjestes varetechtes erynschning forblifuer

Veledie Hr. Professors tienstberedvilligste tiener
Reguel Raßmußen

P. S. Hæstene drages vel omsorrig for.