Thestrup, Frands BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Thestrup, Frands (1714-06-16)

BISKOP F. THESTRUP TIL ARNE MAGNUSSON. Aalborg d. 16. Junii 1714.

Trykt efter egh. orig. i AM. 449, folio. Adr. »Arnas Mognsen«. Vedlagt er på et løst blad nedenaftrykte fortegnelse (»Memorial«) over nedsendte breve, med særlig hånd (samme som udskriftens, hvor der er tilføjet »Her hos nogle gamle brefve til efftersiun«).

Velædle Hr. Assessor Hoytærede velünder.

Af de mange gamle breve her ved stæded findis, dog de fleeste meged ilde til rede, som ieg til Her Estats-Raad Rustgaards eftersiun sender 7 støkker, med een Collega her af scholen Niels Niemand, saa haver ieg beded ham tilforn(?) fremstille dem for Her Professor, om behagede at see dem, som ieg meener de 2 fra kong Erick Glipping 1272 og k. Erich Mendved 1289 skulde være med de ældste mand kand finde. Her ligge atskillige snart ulæselige, om mand kunde faae tid til at eftersee dem, eller nogen som vilde paatage sig ded arbeid. Hr. Biskop Bircherod har nok haft nogle af dem under øye, som ieg finder hans opskrift ved ded k. Erich Mendveds, og maaske vel maa have melded noged om saadanne i dend bog hand hafde optegned om Aalborg stigt, som ieg fornemmer Her Professor bekom paa hans auction, enddog ieg hafde gived Gamborg commission paa endelig at tilhandle mig dend. Og dersom der i dend kunde findis af de stigteds sager, som mig kunde være tienlige, meer end Her Professor, vilde ieg vel bede, ieg maatte ham dend igen afhandle, eller om hand vil selv beholde dend, om ieg da maatte begere dend mig med dende Monsr. Niemand maatte sendis til nogen eftersiun, da ieg dend med første leilighed rigtig igen skal med taksigelse sende tilbage. Hvis her er noeged ieg igen kand stille til behag, skal ded være mig een fornøjelse. Vores deposituri, som komme her fra scholen, beder ieg maa være recommenderit. Naar mand kommer til voris felles Patron Hans Excell. Moth, beder ieg min respect maa formeldis. Ded glæder mig, at Gud har endnu opholded ham af dend svaghed hand vaar udi. Med aid velsignelsis ønske forbliver

Velædle Her Assessors tienstberediste tiener
F. Thestrup.

Memorial
paa medsændte gaml Brefve.

1. Kong Erick Glippings Ao. 1272 for nunnerne i Øø-closter, som nu kaldis Oxholm og tilhører Gen: Major Levetzow, hvor der er en skiøn kierke.

s. 5132. K. Erick Mendveds Ao 1289 for samme closter, noged refven.

3. K. Waldemars, 1327, meged refven.

4. K. Hansis til biskop Niels Styge, 1510.

5. Anders Jepsen, gived Gelstrup, 1460.

6. Ærche Biskop Jens Brodstrups dom paa Keerups og Svendstrups og Hiordals marck, 1482.

7. Knud Gyldenstierns til Styge Krumpen, 500 & af Vreylef, 1535.