Hansen, Lauritz BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Hansen, Lauritz (1696-04-01)

LAURITZ HANSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Amsterdam d. 1. April 1696.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio.

Monsr.

Saasom Lauritz Sørrenssen Borgemester udi Bergen nylig ved døden er afgangen, har mine venner mig tilskrevit at ieg strax skal komme hiem og self annamme mit donnt udi boden, thi hand var min Curator og Tilsynsmand, har derfore mott resolvere mig dertil og reigßer herfra i overmorgen til skibs. Og paa det ieg nogenledis kunde efterkomme hans anbetrode Commissie var ieg for to dage siden udi Leiden, men kunde der ei holde mig lenger oppe end 1½ dag, formedelst hiemreigßen; Jeg var og 2de gange udi Petronii hus (som er der Hist. Professor) men kunde ei finde ham hiemme, men som ieg kom paa Biblioteket, spurde ieg efter bogen, og da blef mig anviist it skab som staar paa Bibliotheket, hvorudi er forvarit alle Golii manuscripter, og uden paa skabit staar skrevit med forgylte bogstaver Omnes libri qvos Claud. J. Golius ex Oriente adduxit. Mens samme skab bliver ei aabnit, uden sær bevilling af Bibliotecario, og saamegit kunde ieg fornemme, at mand ei faar it af samme mands skrifter om mand vill give Guld for dem. Dersom ieg hafde haft tid til at blive lenger udi Leiden, skulle ieg nok have erfarit om samme skrift var udi skabit eller ikke, mens formedelst tidens korthed var det mig umueligt, efterdi Biblioth. er ikkun 2 gange om ugen aabnit. Monsr. Niels Foss har værit i Leiden i otte dage og er der endnu for Auctionens skyld, hand har alt kiøbt een stor hob bøgger. Der var og paa samme auction een bog eller liden tractat angaaende tvende Sild som vare fangne udi Norge, og paa samme sild staar bogstaver; Niels Foss gaf hans fetter commission til at kiøbe samme bog i hvad den skulle koste, thi Auctionen var begynt førend N. Foss kom til Leiden, men s. 204Jens Foss har sagt mig at hand kiøbte bogen til sig self, og indbildte Niels Foss, at den ei kom paa auctionen, men at een anden tilforne hafde kiöbt den bort. Samme sild staar og paa raritet kammeret udi Leiden. Hans Samuelsen er bleven Borgemester udi sl. Lauritz Sörenssens sted, og een Persohn ved nafn Hans Pederßen Fusing er igien bleven Raadmand. Til sluttning vil ieg have mig udi hans gode faveur recommenderit, forblivende stedße

Monsieur votre tresobeissant serviteur
Lauritz Hanssen.

Hofman giør mig Compagnie hiemad, hand lader Monsieur flittig hilße.