Magnússon, Arní BREV TIL: Sigurðsson, Magnús FRA: Magnússon, Arní (1705-04-16)

ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON. Skalholt 16. april 1705.

Trykt efter egh. dansk oversættelse i AM. 444, folio. Efterfølges af 2 mænds erklæring (Skalholt 21. april 1705) om, at brevet er blevet oplæst på Drumboddstade 17. april 1705 i M. S.s påhør, hvem et eksemplar overleveredes. 2 mænd vidner, at brevet er blevet oplæst på Vatnsløse ting 1. maj 1705, og Sigurd Sigurdssen erklærer, at det er oplæst i lagretten 18. juli 1705.

Eder Magnus Sigurdsen gives her med til kiende, at ieg haver seet og læst det bref som I den 21. Februarii næstledne paa Brødretunge oplæste, og angaar tilbud om een deel af Jorden Balders heim ved Myvatn, i de bøder, som I, efter herr laugmændenes paa næstledne alting 1704 ergangne dom, bør at betale mig. Nu lader ieg Eder vide at ieg kalder dette icke louligt tilbud, efterdi Eders hustru Thordis Jonsdaatter haver, som ieg fornemmer, bemelte Eders eiendom, tillige med andre Eders iorder der for norden, ladet Seqvestrere, for nogen gield hos Eder. Kræver ieg derfore, endnu engang af Eder Magnus Sigurdsen, de bøder som I er mig skyldig, Og at I (saafremt Eder, efter Eders bref, mangler løsøre) mig derfore tilegner presenterer og leveres lader, det iordegods som I med frelse og s. 429uden paatale eier. hvilket om nu icke skeer, da overlyser ieg, at I giør i mod louen, og legger ieg sægt ved, den yderste som loven udviiser. Angaaende det som I, udi bemelte Eders bref, skriver om dilation angaaende de bøder, som I efter Sysselmanden Vigfus Hanssens Vatns-løse dom, bør al betale mig, da lader ieg mig det befalde, paa saadan maade at I min fuldmægtig Monsieur Benedix Einersen, paa mine vegne, setter fuldkommen borgen og caution for ermældte bøder, i det gods eller vare som I eier uden paakiere. Ellers haver I venteligen at lauge Eder til, at Jeg Eder eller Eders middeler, efter ret louens vei, uden tvil gaar noget nærmere, hvilket ieg Eder til efterrettning skriver, givende velbemelte Monsieur Benedix Einersen min fuldmagt til at forkynde Eder dette bref, og at tage i mod Eders betaling eller loulige tilbud, om nogen blive. Skrevet udi Skalholt den 16. Aprilis Anno Christi 1705.

Arnas Magnussen.