Magnússon, Arní BREV TIL: Beyer, P. FRA: Magnússon, Arní (1711-07-01)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LANDFOGED [P. BEYER]. Skalholt 1. sept. 1711.

Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Vedlagt er koncept til en »A. Magnussen« underskreven obligation på 300 rdl. kroner at udbetale i København efter Islandsskibenes ankomst.

Edle velvise Hr. landfoget, Høitærede fornemme ven!

Jeg sender nu min tiener efter de acter, som paa nestforledne alting passerede i den ret, som Hr. landfoget tillige med Hr. vicelaugmand Jon Eyolfssen holdt i forige laugmand Seignr. Sigurd Biørnsens sag eller sager; begierer tienstligen, at saa fremt s. 54benefnte vicelaugmand Eyolfssen skulde giøre nogen difficulteter i samme acters extradition, Hr. landfoget da vilde bringe hannem til raison og forskaffe mig acterne imod skriverpengenes erleggelse. Ydermeere vil jeg hermed erindre om voris penge sager. Jeg er Hr. landfoget allerede skyldig om 213 rixdaler croner 2m&, som ved skibenes retour skulle betales i Kiøbenhaun. Hvis nu Hr. landfoget var saa vel ved penge, at jeg til ovenskrefne summa kunde hos hannem bekomme 81. rdr. specie, saa var det mig en stor villighed, at de maatte leveris til denne min tiener, og i tillid til dette haver jeg tieneren i hænde leveret tvende enslydende obligationer paa 300. rixdaler croner, som hand kunde udvexle hos Hr. landfoget imod de 2de enslydende som jeg til forne hår udgivet paa de 213 rixdaler croner 2m&; der fattis 12 fiske til at giøre summen net, men dem hår jeg i sinde at dricke op hos Hr. landfoget det første vi findis, som jeg formoder at skal skee inden lang tid, og kommer de saa her icke i consideration. Men at jeg denne gang herom skriver og saa exprés bud sender, skeer formedelst at jeg vilde vere i nogen visse herom, førend det første Ørebacke skib afseigler. Herhos bad jeg gierne, at saa fremt jeg efter forhaabning bekommer disse begierte penge, Hr. landfoget da vilde vere saa god at see til, det de blef nogenledes gyldige. I bland de sidste jeg bekom vare 16, som aldeles icke kunde passere for specie, og nogen deriblant, som icke veiede meer end 42 styver, saa at der fattedes 8 paa. Derforuden var der en Kaaber Daler iblant, som icke var noget værd. Ald denne misreigning vil ieg sette til de foromskrefne 12 fiske og meener at søge ligeledes reparation der fore som for dennem, naar vi tales ved, og bliver vel heraf ingen videre process imellem os.

Jeg slutter for denne gang med ald velstands ønske til Hr. landfoget, hans kieriste og kiere børn, forblivende for det øvrige

Edle velvise Hr. landfogets.