Magnússon, Arní BREV TIL: Sivertsen, Oddur FRA: Magnússon, Arní (1725-06-16)

ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND O. SIGURÐSSON. København 16. juni 1725.

Trykt efter AM. Access. 1, attesteret dansk oversættelse af A. M.s egh. original. Er bilag C til O. S.s fordring i dødsboet 30. 1. 1730.

Edle velvijse Hr. laugmand Meget estimerede ven.

Jeg ynsker, at disse faa liner forefinder Eder med sundhed, og udi saadan velstand, som disse onde tider kand best gifve. Jeg siger faa liner, thi det faar nu sa(!) at vere, formedelst det at sidste Budenstads skib agter nu i dag bortsegle (kanske om 2 à 3 timer). Eders venligt skrifelse af dato Refvet den 3. octobris næst afvigte aar var mig kiærkommen og tacker derfor flittigst. Men meget kiærere havde mig det veret, om nogle af de begierte bøger havde følgt med det samme. Jeg tyckes see forud, at mine dage tage for ende, end som at jeg kand faa til endelighed disse correspondenser, saa langvarig som de blive for mig. Og kand jeg troe, at skaden er icke saa meget staar(!), icke des mindre ynskede jeg heller, at dette for mig maatte afgaa med mindre umage, saa vil jeg enda med Eders permission endnu eengang erindre om disse antiqviteter og begiere, at jeg udi indeverende sommer maatte faa til laans alt det, som I een vinters tid kand miste, animerer mig til denne begiering Eder gode løffte udi Eders skrifvelse forleden aar, og hvilcket af dette, som I vil igien bekomme, skal som billigt er til bage skickes. Memorialen, som I var saa god at tage med Eder til Island 1723, monne I endnu vel have, men skulle den vere forlagt, da mentionerer mit bref til Eder forleden aar snart det samme, som udi den stod. Det er generale, at min nysgierrighed strecker sig mest til gamle brever, deris copier, domme bøger eller a parte s. 439skrefne (domme), gamle register over kirckernes inventaria og eiendomme. In summa alt deßlige, som var ante vel paulo post reformationem Lutheranam, besynderlig ville jeg at maatte faa alt det af chartis Hr. Odders biskops, som kunde bekommes, viri qvippe diligentissimi. Af sage bogerne var mig kiært, om jeg kunde nyde til laans: 1. Sturlunga saga skreven af Hr. Jon Erlendsen, besynderlig partem posteriorem. 2do Hungervake og skreven af bemelte Hr. Jon. 3. Rimbegla cum annexis alt skreven af Biorn Jonsson paa Skardsaa. 4. begierer jeg, at udi dette sommer kunde mig blive tilskicked Saga af Guld Thorer, som er min og haver lenge verit bortlaant, hun skal dog Eder skiekes til bage, om I det vil, eller copie af den. 5. troer jeg at I haver fra sysselmanden Sigurder Jonssen paa Hvitaarvelle en sagebog in folio, hvor paa først er skreven Saga af Magnus gode og Haralder Sigurdersen, siden er sage compendium af Heming, af Audun, af Snægle Halle, sidst udi bogen er compendium af Oluf Geirstade alf, saa og af Thrand og dem paa Færoe. Bogen er skreven af Kolben Hannessen. Denne bog ombeder jeg Eder at tilskicke mig i dette sommer tillige med de andre, og skal I den igien bekomme, om I vil den videre bruge. 6. Om Mag. Bryniolfers carmen de cruce var ved haanden, da havde jeg plaisir at besee og lese det. Jeg haver til forne begierte af Eder, at I ville selge mig een liden bog in 4to, som heder Erpoldi Lindenbruch Chronica von dem cimbrischen Kriege, gedruckt zu Hamburg 1599. Item commentariolum de gestis Britannorum, Hamb. 1598 in oct-o. Noch een dansk psalme bog og evangelier med et calender Lubeck 1556. in duodec. Kunde dette ske foruden Eders skade, da repeterer jeg den begiering; jeg havde vel meere om deßlige commissioner at skrive, men tiden strecker icke til, til med kanske at I faar icke stunder til saa meget at besvare udi den uroelige tid, som (des ver) der hos Eder er overstaaende.

Alldri haver jeg, saa meget som mig er vitterlig, hafft nogen behag udi grasseringer, overvold eller urett, og lige saa meget er det mig i mod, at det skal Eder ramme som andre, og jeg kand Eder med eed bekræffte, at icke er jeg i følge eller samhold med Eders fiender, og icke agter jeg det fremdeeles at giøre. Det gaar saa til udi dette underlige seculum, at naar som et tager ende, saa begyndes andet paa ny, jeg skrev kanske meere dette angaaende, om jeg havde bedre stunder og leilighed der til. Hr. laugmand lader mig nu see, at noget gott kommer fra Eder til mig næstkommende høst, jeg tiener Eder der i mod, s. 440hvor helst som jeg kand formaa. I midlertid ynsker jeg Eder af oprigtigt hierte allt gott, og at I med tiden maatte rættfærdige folck forefinde, hvorleedes som nu synes at vere beskaffen. Dette til besluttning findes jeg

Edle velvijse Hr. laugmand Eders tienistvillige tiener
Arne Magnussen.