Magnússon, Arní BREV TIL: Reitzer, Christian FRA: Magnússon, Arní (1702/1707)

[ARNE MAGNUSSON] TIL PROFESSOR G. REITZER. 1702—7.

Af A. M.s breve til prof. R. er ingen bevarede før 1710. Men nedenaftrykte, delvis egh. memoriallister fra AM. 453, folio vidner om stadig brevveksling.

a. Reitzer 1702 fra Island.

gefin min fullmagt ved universitetet.

um Thormods bestilling og Mster

om greve Rantzous og Wilh. Worms Mster

om Sperlings Mster.

om SI. Peder Syvs Catal med emtorum nafne.

om bøgerne ei ere solte, da at kiøbe mine vegne de som tiene til hist. Reform Dan.

b. Til Reitzer 1704.

Efterskrefne bøger vilde ieg gierne have til foraaret med skibene, tillige med taxten, hvad hver en haver kostet.

Den Danske Ritual 4to.

Curtius 12mo af de hollandske editioner, som ere uden notis, eller icke uden med smaa notis bag i. 3 Exemplarer, som de kunde komme for paa auctioner.

Cæsar 12mo. nitid tryck. 3 Exemplar.

Virgilius Farnabii vel Minellii. 2 Ex.

Justinus enten med notis Is. Vossii eller en anden nitid. 12mo.

Gerners Postill over Evangelia.

Creidii Nuptialia Latinè

Funebria

Andreæ Caroli memorabilia Ecclesiastica Seculi 17mi. saa meget som der af er ude.

s. 370Jägeri Historia Ecclesiastica Seculi 17mi aliqvot Decennia. saa mange som til ere

nock Thormodi Torfæi Series Regum Daniæ indbunden.

„ „ Gronlandia, naar den bliver ferdig.

c. Mr. Reitzer 1706. 17. 7bris.

Sendt vitløftig register paa commissioner, cujus apographum habeo (sml. fg. stykke).

Send lista paa bøger som ieg begierer at faa her hid ad aare,

Sendt Register paa Gr. Otte Rantzous Mster. Beden ad kaupa þesse ef vid dödsfall föl verda.

Item ef einhver önnur firir verda,

Penge til mine Commissioner, meener ieg hand hâr self in cassa.

hvis icke, da at tage det som fattes hos President Mathesius, og viise ham brevet in signum.

Hvis Chr. Worm leverer nogen skrefne sager til hâm, da at sende mig de med Haunefiords skib.

Recommenderede mine pengesager der ude, og at ieg maatte hver aar faa en liden notitie hvorledes ieg er i tingen.

Bedinn ad taka og eignast 30 & dun, hos Magnus Aresen, og sendt bref til Magnus i couverten.

om at bede Lintrup examinere stædse paa mine vegne, og give ham en aarlig discretion der fore.

at optegne alt nyt efter haanden og sende mig siden

at notificere om noget forefalder in Republica literar, helst Septentrionis.

at recommendere mig til Wandel og Winding, og bede dem unde mig vel.

Item CammerRaad Neve

at helse Peder Rasmussen med tacksigelse, og undskyldning at ieg ei skriver.

Bede hâm erindre om Commissionens penge at vi maatte faa assignation paa den heele summen, herhid til landet.

at helse Johannes Birckei'od, Franckenau, Assessor Lorentzen, M. Joh. Cornelius Kellermann,

at sige Kellermann, at ieg søgte hâm til at tage afskeed med, og var hand da reist tillige med geheimeRaad Ahlefelt.

JustitzRaad Rømer og JustitzRaad C. Bartholin at helse tillige med deres fruer.

Sin egen frue først og fremst.

at sende mig par Hollands oste, og stille paa regning.

at franquere indlagde bref til Asgeir Jonsen og stille paa regning.

d. Pro memoriâ Dni. Reitzeri. 1706.

1. At lade mig til foraaret vide, hvorledis den bøger-negocie gick af, hos M. Thomas Birckerod i Odense, og hvad bøger jeg fick der, skrefne, trøckte. Skulde dermed endnu staa i accord, og intet endeligt vere sluttet, da, ubesvert, at bringe denne sag til endelighed, ne forte occasio pereat.

s. 3712. At sende mig, til foraaret, mit Marescalli Nov. Test. Gothico-AngloSaxonicum 4to, som hand formodentl. haver annammet af bemelte Mag. Birckerod.

3. At de bøger fra Kierulf maatte sendes her hid til foraaret, om det var mueligt, samme Bent Kierulf er nu et stæds i Jydland, og hâr bøgerne hos sig der. Hans broder eller fetter var i foraaret i Kiøbenhafn, og hafde sin gang hos Mag. Rasch til admiral Gieddes. Samme Kierulf veed hvor den anden er at finde i Jydland, med videre oplysning om disse bøger. Hvad bøgerne koste at føre, først til Kiøbenhafn, og siden her hid, skal af mig vorde gotgiort, disse bøger fick at sendes enten med Ørebackes, Haunefiords eller Holmens skibe, paa hvilke hauners kiøbmænd Monsr. Fielderup veed at give anslag.

4. At forhverve hos Monsr. Jørgen Rask paa Møen den hans observation, om nægen, som bønderne kaster i furen, i henseende at destinere den til Jøden (Oden) af Upsal. Hand fortalte os den engang i vinter, mens jeg hâr glemt nogen omstændigheder, som jeg vilde have beholt, hand var vel saa god at tegne omstændeligen alt det hand veed og hâr hørt om denne overtroe; Salutetur meo nomine unà cum uxore.

5. At undskylde mig operosissimè hos Envoie Vernon (imò mei causâ deprecari), at jeg umueligen kand denne gang holde mit løfte, angaaende den eatalogum paa mine Mster, formedelst 1000 occupationer, som jeg icke tør forsømme, jeg lover hâm paa ære, at ad aare skal hand faa den, og det desto meer complet, som hand þier vinteren over derefter. I det øfrige vilde jeg til foraaret faa at vide, om hand endnu var i Kiøbenhafn eller icke.

6. At erindre hos Mag. Jacob Rask engang ved leilighed, om jeg icke ved min afreise fra Kiøbenhafn leverede hâm et document, som hørte Monsr. Thormod til, eller henhørte til forlag paa hans appendix til Series Regum Daniæ. Det er som en drøm for mig, at det haver veret Liebes obligation dat. 8. April 1699 angaaende at forlegge Seriem integram, før en den blef kortet, hvorinde og uden tvil ere mentionerede 100 rdr. fra Thormod, som dog ere nu betalte. Om jeg ret mindes, da maa Monsr. Rask have annammet det i henseende at bringe Liebe der ved til raison angaaende det utrøckte af Serie; i hvordan der om er, saa behøver jeg fra Monsr Rask en liden revers paa dette document, om det haver veret noget, som jeg troer, og det þad jeg gierne at jeg ma(a)tte faa til foraaret, distinctè skrevet. For det øfrige beder jeg, at min tienstl. helsen maatte Monsr. Rask formeldes, og vilde jeg gierne vide, hvorledes det gik hâm. Ønsker vel.

7. At unde mig til foraaret en copie af Catalogo Mstorum Gudianorum, om den er siden kommen i hænder, skrifverens umage stilles paa min regning.

8. Hos Knud CJaussen studiosus (jeg troer hand holder sig oppe i Walckendorfs collegio) hâr jeg haft i mange aar Conradi Aslaci orationem Jubilæam paa Dansk, med nogle additamentis Mstis in margine her og hidset, jeg hafde den gierne i gien fra hâm, om det uden stor besvering kunde skee, og vilde jeg da gierne have den her hid til foraaret.

9. Jeg hafde og gierne underretning om, hvorledes det gick af med Zeuthenio i Fyn og hans til mig udgifne obligation.

10. Monsr. Sperling laante mig i foraaret et Mst. angaaende Donationes til en kirke i Hamborg. Det samme packede jeg uforvarendes ind, da jeg skulde reise, og kom det her hid med mine sager, nu hâr jeg icke tænkt der paa, før end nu jeg giør mine breve klare og seer mine memorialer igennem, Som nu mine breve skal her fra over bierg og store floder 10 dages reise, saa tør jeg s. 372icke vove dette papir med, og faar det der fore at blive hos mig til ad aare, da skal jeg visseligen passe beder paa, og sende Monsr. Sperling det, tillige med et par varme strømper til afsoning for denne min dobelte, dog uden intention skeede forseelse. For det øfrige heiser jeg Monsr. Sperling tienstligen.

11. Monsieur Andreas Busseus hâr (α) et Collegium af Schurtztleisches de cognitione authorum cum censura, (ß) andet Ejusdem de notitia Regnorum Evropæorum, (γ) et Collegium af Morhofs, (δ) Anonymi cujusdam Collegium eller annotationer in Taciti Germaniam. Disse 4 Mster lovede hand mig ved min af reise at lade udskrive, og þad jeg gierne de maatte ved leilighed fra hannem affordres, imod penges erleggelse som hand kand have udgivet til skriverløn, dog skiøtter jeg icke om, at disse tingester blive skicket her hid, mens de maatte, ubesverget, conjungeres med de Mster, som jeg venteligen haver faaet hos Mag. Birckerod i Odensee, hvor om før er mældt. For resten beder jeg at helse Busseus venligen.

12. Af bemelte Monsr. Busseus fick jeg Curtium Frenshemii Tomis II-bus, som manqverede det første bladet til, nemlig titulbladet til Curtium self (hand erindrer sig vel self der om), det lovede hand at sende mig siden ved leilighed, og sagde at hand viste hvor hand kunde faa det, der om vilde jeg gierne hand maatte i tide blive erindret, vilde hand og til foraaret skrive mig en sedel til, saa var det mig kiert, mens jeg kand nu icke, om end skiøndt jeg vilde, skrive hannem til, formedelst mangel af tid og skibenes befrøgtende afseigling.

13. Monsr. Busseus fortalte mig, at en bog kræmer paa Ulfelds plads hafde berettet ham forleden aar eller for to aar, sig at have haft, da nyligen, til kiøbs i bland sine bøger-scruta Saxonem Grammaticum paa pergament, som en (ubekiendt, om jeg ret mindes) hafde kiøbt af hâm. Om end skiønt Busseus og jeg dømte denne relation icke at vere rigtig, saa vilde jeg dog have bemelte Monsr. Busseus venl. ombedet, at examinere nermere denne bogkræmer, og tegne op det hand nu der om beretter, cum omnibus circumstantiis, sive rectum sive krum.

14. Verdenhagens Hanseatica fol. icke at maatte forgiettes, naar der om gives leilighed hos Monsr. Brostorph Albertin. Jeg betaler bogen gierne saa høit i penge som den kunde vere værd, og bevares den saa til jeg engang kommer hiem.

15. Om Morhofs Collegium hos Monsr. Kyling (qvem cum uxore suâ officiosissimè salutatum cupio) veed jeg icke bliver glemt. Erindrer jeg der fore her om, at jeg kunde faa det at see, om jeg bliver saa løckelig engang at komme hiem, og var det saa beder for haanden, naar det var i Monsieur Reitzers eie, end der det nu er, helst da eiermanden ikke skiøtter stort der om.

16. Skulle Thormod Torvesen ved døden afgaa, da var det vært at vere omhyggelig om at indkræve igien de 5 volumina membranacea, som hos hannem ere ex Bibliotheca Academica. Stod der og nogen raad til, da vilde jeg i slig tilfælde, for billig betaling, indløse af arvingerne de Islandske Mster, som ere hans egne, og ere de fleeste ny, paa papir skrefne. Dog vil jeg ønske, at denne affaire bliver unødig, indtil jeg engang, nest Gudz hielp, kommer heim. [Hertil henviser Werlauff i Biogr. Efterretn. om A. M. s. 102.]

17. I forskrefne tilfælde vilde jeg og gierne der maatte tales med Obersecreter Vibe og begieres, at hand vilde have den godhed for mig, at recommendere mig hos hans Majestet til samme bestilling, som Thormod haver haft (jeg meener til at fuldføre hans forehavende, dog icke der ved at separeres fra min profession eller archiven). Eller i det ringeste at samme bestilling maatte blive staaende s. 373vacant, om mueligt var, til jeg kommer hiem. Jeg tviler icke paa, at der jo giøres ansøgninger der om, om saa skulle hænde sig, enten af Jonas Ramus eller saadan en, og vende de da op og ned paa tinget, og skrive noget wisswass, som confunderer semidoctos, og prostituerer væsenet hos de lærde.

18. Af Throndhiems Capitel haver jeg og haver haft i nogle aar en deel gamle breve, hvor af jeg efter haanden excerperer et og andet tienende til Historiam Norvegiæ, helst Ecclesiasticam. Den samme dag som jeg sidst reiste hiemmen fra, fick jeg bref fra Doctor Krog, hvorinde hand begierer, at samme breve maatte med forderligste komme i gien. Nu kunde jeg icke skrive hâm til, og kand neppeligen før end ad aare. I midler tid frøgter jeg, at hand kandske kunde giøre ansøgning herom til hove (i Cancelliet); saa vilde jeg da gierne, at her om maatte ved leilighed tales med Obersecreterer Vibe, paa det brevene icke saaledts á contretems skulde blive fordrede fra mig, helst da de ere for resten til ingen nøtte, og ingen i det heele Norge som kand ret læse dem. At aare skriver jeg Doct. Krog til og giør hâm Compliment for dette. I midlertid vilde jeg gierne vide til foraaret, om hand noget søger her om eller icke.

19. Fra Bergen hâr jeg og ligeledes en gammel defectueux bog: Item nogle gamle breve fra Stavanger; angaaende disse Stavangers-breve, da talte jeg derom med biskop Birckerod, og gaf hand mig lof til at beholde dennem til videre. Alle disse sager ere til ingen nøtte, der de ligge hos capitlerne, thi nu er der slet ingen i Norge, som kand læse dem ret, saa er der og intet i dennem, som nøtter stæderne, undtagen hvad kunde vere 3 a 4 i bland Throndhiems brevene. Dog haver jeg ufeilbarlig i sinde at skicke dem til bage, naar jeg til fulde haver brugt dennem, hvor til jeg mig og haver reverseret. Mens kunde, nu som staar, icke miste dennem, med mindre alt det propos, som jeg der med haver, skulde der ved kuldkastes, som jeg nødig vilde.

20. Hr. professor Steenbuck gaf mig commission paa at kiøbe en Islandsk Bibel til hâm, de begynde at blive her rare. Endeligen kand jeg faa en for 9 à 10 specie rdler, icke ringere end for 8, om det dog kand skee, nu lader jeg dog det beroe til foraaret, helst efterdi jeg, i hvilket som er, icke kunde sende den denne gang, og beder at min Hr. Reitzcr i midler tid vil fornemme hos hannem, om hand og vil beholde den for det kiøb. Ellers falder mig ind, at en af sal. Winzløws sønner i Præstøe, som er i huse hos Mag. Iver Brinck, hâr en Islandsk bibel, icke ret vel conditioneret, som hand uden tvil skulde selge for ringere. Jeg beder at formædle (!) Monsr. Steenbuck min tienstl. helsen.

e. Fortegnelse paa nogle bøger, som jeg gierne vilde have her hid til foraaret. (1707.)

1. Authores lingvæ latinæ ex editione Eliæ Putschii, ubi Priscianus, Diomedes etc. 4to.

2. Den Troianske krig paa danske 4to, author heder Syvendsøn, fornafnet kand jeg icke erindre.

3. The whole Duty of man, paa danske. Jeg erindrer icke rettere end at den jo er paa Dansk, udsat af den Engelske.

4. Galteri Alexandreis, om den kunde nogestæds opspørges eller fra forskrives.

Den er trøekt til Strassburg 1513. 8.

Frankf. am Mayn 1541. 8.

s. 374Ingolstad 1554. 8.

Lyon 1558. 8. og til

Ulm 1659. 12. edente Athanasio Gugger monacho S. Galli, og skulle det vere under, om denne sidste icke var at faae.

5. Oddi monachi vita Olai Tryggvonii Norveg. regis cum versione svecica et latina, si recte memini, liber editus est in Svecia, curante Reenhielmio 4to.

6. Ketilli Hængi, Grimonis Hirsutigenæ et Orvaroddi vitæ, Upsal. fol.

7. Sturlogi laboriosi vita, interprete Gudmundo Olai, Upsal. 1694. 4to.

8. Illugi Gridarfostra vita, interprete eodem Gudmundo 1695 (eller 97) 4to.

9. Hialmars och Hramers saga literis Runicis constans (utramqve editionem desidero, priorem Halpapi in duod. et posteriorem Peringskioldi, qvam in folio esse puto).

10. Catalogus librorum, qvi ex collegio Antiqvitatis Svecico in lucem prodiere, om der er nogen nyere end 1690, som jeg troer. Den af anno 1690 forlanger jeg icke saa sær, dog maatte den følge med, om den var laet at bekomme.

11. Skulle der ellers vere nyligen tryckte i Sverige nogen Islandske bøger, saa hafde jeg dennem gierne, jeg meener smaa piecer, thi Snorre Sturlesen forlanger jeg icke her under.

12. Friderici 4ti Forordninger for 1706. planerede og faltzede, mens icke indbundne.

Libris adjungo.

2 riis ret got. papir à 15—16 mk.

1 riis gemeent papir til at klacke paa, dog at det holder blecket.

Almanacker for 1708. 3 à 4 st.

Hermed kan sammenholdes følgende egenhændige seddelnotits

2 Riis got papir, 1 riis slet papir,

Gudii Catalogus, Frid. 4. Forordninger for 1706, Tormodi Trifolium Historicum, De Monatl. aviser, Kopenhagenscher Postreuter, Nogle Almanacker, 2 hollands oste.

f. Professor Reitzer d. 3. 7br. 1707.

Til kommendis aar kommer ieg hiem efter høieste Rettes stæfningen.

Paa de Commissioner ieg gaf hâm forleden aar faar ieg nu ei stunder at tænke.

De bøger fra Stockholm maa nu bie hos hannem til ieg kommer.

Disligeste N. T. Marescalli om der er igienkommet.

Jeg kand icke svare Professor Oluf Worm, skal tage med mig at aare det jeg formaar.

At helse Niels Foss og tacke for den Islandske bog, den rare penge commission hand giver mig, er om sonst, thi her er intet sligt; hand faar at pardonnere, at jeg ei skriver.

Catalogum MStor. meorum til Vernon kand jeg umueligt faa ferdig. Jeg hâr den confüs og paa Iislandsk. Kand jeg icke i vinter giøre der ved, da skal jeg tage den med, saadan som den er. I midler tid beder jeg Monsr. Reitzer vil undskylde dette, som det kand skee.

Monsr. Steenbuck kand nu faa af mig hvilken edition som hand vil af den Islandske Bibel, Der om venter jeg beskeeden til foraaret.

Angaaende de 5 à 6 ducater til Monsr. Lintrup er heel vel.

s. 375Orationem jubileam kand jeg umueligt holde at aare formedelst min sag.

Om det icke var raadeligest at fordre Universitetets bøger af hos Monsr. Tormod, at de ved hans svaghed icke skulde komme i confusion.

Sendt lista paa de 5 volumina, og distinctè hvad hvert volumen indeholder.

Det som staar paa sedelen Lit. A beder jeg at sende mig til foraaret, og stille paa reigning.

Sendt et par kvinde strømper til fruen, i en liden packe, merket C. R.

Monsr. Magnus Aresen hâr jeg skreven at levere 30 &. æderdun, som jeg beder tages tiltacke.

At helse Rømer, Bartholin, Winding, Wandel, D. Hans Bartholin, Johan Friderick Bartholin, Steenbuck, Birckerod, Lintrup, Francenav, Assessor Lorensøn, Hr. Christian Worm, Hr. Lodberg, cum gratulatione, Madamme Bartholine og Madame Rømer, den unge Thomas Bartholin og bede hâm helse hans moder og søster. Item Monsr. og Madame Høier.

Madame og Monsr. Kihling helses og saa, Item Monsr. Jørgen Rask.

Lit. A.

Snorre Sturlesens Norske chronica, med Peder Clausens Descriptione Norvegiæ, 4to. impr. Hafniæ. til Jons Magnussonar.

En Tractat eller Relation paa Dansk om Kongl Karl Stuarts Decollation og Process. 4to med kaaberstycker i (den som hâr begieret denne bog af mig, erindrede icke ret titelen). Jeg siunis bogen en finger tyck. til Sigurdar lögmann s.

Senecæ Epistolæ paa Dansk smuck indbunden om de kunde haves for got kiøb, ellers icke. à Madame Widaline.

2 Riis papir af beste slag, til at skrive paa det som skal vare. Det skader icke at det bliver noget dyrt. Formaten skal vere ordinaire.

En Hollandsk ost.

Naskous Systema Brochmandi Danicè, 4to. planeret og indbunden i got fransk bind. aussi pour Mad. Widaline.