Sund, Ole Jenssøn BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Sund, Ole Jenssøn (1715-11-09/1726-01-26)

OLE JENSSØN SUND TIL ARNE MAGNUSSON. Stavanger.

Efter AM. 453—454, folio. Forretningsbreve i svogeren Torfæus’ anliggender. Jævnlig med A. M.s påtegning ang. porto-udlæg og modtagelses-datum.

1. 9/11 1715 (453). Takker A. M. »paa min fornehme kiere svoger Tormod Torfvesens vegne for deris velædelheds hafte omsorrig ved de hannem af rentecammer herrerne tillagde aaringers belønninger«; gør rede for forskellige pengeforsendelser til Torfæus (veksler og lign.) og disses modtagelse.

2. 10/10 1716 (453). Beder A. M. indfri en veksel på et beløb, som S. har modtaget på Torfæi vegne.

Er efterskrift til et i Torfæi enkes navn skrevet brev til A. M. af 6/10, hvori hun takker for et brev til T. af 22/8 og for al udvist omsorg for T.s dernede stående penge, som snarest bedes opsendt, og ønsker at kunne trække på A. M. Beder T. undskyldt »med dend commission om de penge med Hr. Friman och Knopf, angaaende Hortingsøen. De 100 rdlr hos en god ven her i Norge, som meldes om, veed vi gandsche och aldeelis intet af«. Ikke medtaget i A.M.s Brevveksling med Torfæus.

Stavanger. Egh. underskrift: Anna Thormods.

3. 6/2 1717 (453). Har af stiftskriveren på T.s vegne modtaget et pengebeløb og beder A. M. udbetale en tilsvarende sum til etatsråd Bartholin.

4. 15/1 — 25/4 — 30/4 1718 (453). Anviser til udbetaling ved A. M. 3 veksler, for hvilke han på T.s vegne har modtaget rede penge udbetalt.

5. 20/6 1718 (453). Nedsender sit og hustrus testament, som han beder A. M. indlevere til stadfæstelse.

6. 15/10 1718 (454). Afsendelse af de Torfæus fra universitetsbiblioteket udlånte håndskrevne bøger:

»Efter deris velædelheds mig indhendige respective skrifvelse af dato Kiøbenhafn dend 20. Aug. 1718 haver ieg haft aid muelig omsorrig for at faa de forlangede gamle bøger fra min velædle kiere svoger Tormod Torfvesen hidsendt, hvilke skall tilhøre Kiøbenhafns universitet eller Academie; saa snart de samme mig blef tilhende kommen, s. 500haver ieg dend 24. Septembr. med posten deraf først tilsendt velædle og høyærværdige Hr. biscop Mag. Jens Birkerod een indbunden bog in folio, og derhos 82 blade u-indbunden, skrefven paa det gamle norske sprog paa Pergament — — — (med anvisning, at de skulde sendes til etatsråd Bartholin i København); med seeniste afgaaende post herfra d. 8de Octobr. 1718 haver ieg dernest tilsendt vel ermelte hans høyærværdighed de øvrige mig tilskikede 2de bøger, begge indbundne in folio og udi det norske sprog paa pergament skrefvet«. Omkostningen er 3 rdl, udbeder sig T.s revers tilbagesendt. Takker for A. M.s umage med testament-konfirmationen. — Sml. Arne Magnusson, Brevveksling med Torfæus, s. X.

7. 17/12 1718 (453). Har på T.s vegne modtaget et pengebeløb, for hvilket veksel nedsendes. Meddeler i en efterskrift sin hustrus død.

8. 11/2 1719 (453). Meddeler kortelig sin svoger Tormod Torvesens død 31. januar.

9. 22/7 1719 (453). Et indlagt brev fra A. M. til T.s enke er leveret hende. Forespørger sig om indkassering af et pengebeløb og anmoder om at udbetale et beløb af T.s mellemregning. T.s enke lader »formelde, angaaende de bøger som Deris velædelhed haver skrevet om, er i god og sicher forvaring« og tilføjer egenhændig »Jeg moo af lege min støste tachsiglese til Dires velædle for beuist gode i moed mig ønsker af mit hirete at af tiene det fre(?)«. Hertil A. M.s påtegning »svaret den 26. Aug. sendt Thomas Wegners secunda vexel, Item Monsr Tyrholms qvitering; Og skrevet til Madam Toruesen om sal. Assessors Thormods løn, og Bibliothec.«

10. 16/9 1719 (453). Beder A. M. befordre en medfølgende supplik fra ham og »kieristec« til kgl. bevilgning. Udlæget lover han »ved bem-te. min høy respective svogers effterladte kieriste Madame Anna Hans Datter Gammel rigtig och redelig at betale, fra hvem ieg haver flittig och kierlig at hilse«.

11. 7/10 1719 (453). Takker for A. M.s brev af 26/8 samt veksel og kvittering; »huad bøgerne angaar skal de blifve vel indpachet, og ved god leilighed hensendis«.

s. 50112. 13/4 1720 (453). Som svar på brev af 24/2 meddeles, at et beløb ved veksel er hævet og leveret til T.s enke.

13. 7/9 1720 (453). Nedsender to veksler til betaling ifg. Torfæi og hans enkes mellemregning med A. M. Det i A. M.s skrivelse af 3/8 indlagte brev til T.s enke er rigtig besørget, men svar ikke indløbet, vil indhente besked om de omtalte bøger findes.

14. 28/9 1720 (453). Nedsender i T.s og enkes mellemværende med A. M. en veksel.

15. 14/12 1720 (454). Takker for A. M.s brev af 19/10 og besørgelse af pengeforretninger vedkommende T.s bo. Lover nedsendelse af kopibogen og andre dokumenter, som kan findes efter T., da enken nu er aldrende.

16. 15/3 1721 (454). Takker for A. M.s brev af ½ med indlagt veksel vedkommende T.s bo. Lover nedsendelse af T.s kopibøger og dokumenter.

17. 10/5 1721 (453). Takker for A. M.s brev af 8/3 med to tilsendte veksler vedk. T.s bo. T.s kopibøger og papirer er nu afsendte med skib til A. M. Beder A. M. mod anvisning at forstrække en ung Nordmand i København med penge.

18. 29/5 1721 (453). Sender A. M. som foræring 1 fjærding høst-makrel og nogle kagger østers.

19. 22/9 1721 (453). Har intet hørt fra A. M. siden forsendelsen af 29/5, men sender nu som foræring en fjærding god, nyfanget høst-makrel.

20. 15/11 1721 (454). Har modtaget A. M.s brev af 11/10 med anmodning om fremskaffelse om muligt af flere af T.s kopibøger. Derefter er yderligere 2 nedsendte; når S.s travlhed som oppebørselsmand for dette s. 502års krigsstyr tillader det, vil han besøge Stangeland og se, om der er flere, og sende alt hvad der findes til A. M. Har rigtig erholdt en tilsendt veksel. Spørger til forsendelsen af 22/9. Beder A. M. honorere en udstedt veksel.

21. 19/5 1722 (453). Har intet hørt fra A. M. siden 11/10; beder ham fremdeles interessere sig for T.s enkes anliggender. Sender 4 gode dobbeltkagger østers. »

22. 26/9 1722 (453). Har modtaget A. M.s brev af 2/5 og giver i henhold hertil oplysning om nogle vekselforretninger. Beder A. M. hjælpe T.s enke til ekspedition i kamret.

23. 24/4 1723 (453, uden underskrift). Tilmælder T.s enkes, Anna Hansdatter Gammels, dødelige afgang 16/4 og beder A. M. tilkendegive sorenskriveren, hvem der er assesssor T.s arvinger.

24. 1/5 1723 (453). Beder undskyldt, at skrivelsen af 24/4 ved en forseelse ikke blev underskreven, og gentager her dens indhold.

25. 17/7 1723 (453). Takker for A. M.s brev af 15/5. Skiftet i Torfæi enkes dødsbo er til dels foretaget. Efter A. M.s begæring er 200 rdr. i boet sekvestrerede, hvori indgår A. M.s fordring; udbeder sig A. M.s regninger til sagens afgørelse. Boets midler er vurderede til 1200 rdr., gården er ansat til 600 rdr.

26. 28/10 1723 (453). Henviser til sin skrivelse af 17/7, hvorpå han endnu intet svar har modtaget. Giver yderligere oplysninger om dødsboets udskiftning og fordringerne i dette.

27. 22/4 1724 (453). Takker for A. M.s brev af 29/1 og lover at besørge de ham overdragne forretninger i dødsboet. Sender A. M. ½ tønde saltet torsk, ½ tønde saltet sild samt nogle kagger østers og ansjos.

s. 50328. 15/4 1725 (453). Henviser til sit brev af 24/4 (ɔ: 22/4) med tilhørende »liden præcent for kiøchenet«, hvorefter han ingen meddelelse fra A. M. har modtaget. Sender nu 4 dobbelte østers-kagger. Torfæi dødsbo er endnu ikke afsluttet. Enkens søsterdatter har fået gårdens huse overdraget, jordbruget drives indtil videre af bønder; »hvem nu af arvingerne nyder odelsretten er løchelig, thi gaarden er god og i en god stand, om det iche forlenge med skiffte forholdis«.

29. 26/1 1726 (453). Bringer i erindring sine to breve af 22/4 1724 og 15/4 1725, på hvilke han intet svar har modtaget. T.s dødsbo væntes afsluttet i maj eller juni, og A. M.s fordring vil vistnok blive taget til følge. Beder om gensvar.

I AM. 453, folio findes et 17. maj 1724 dateret brev fra Knud Sund og 4 andre mænd, deriblandt Rasmus Fischer, pastor til Julster udi Sundfiord i Bergens stift, til Arne Magnusson, hvorved man — så som i sl. Tormoders sterboe ingen oplysning findes om hans tilgodehavende af lønning siden decb. 1714, da han fik af sin gage fra 1710–14, en sum penge, hvorom A. M.s brev til T. af 31. 8. 1715 mælder — udbeder sig underretning om størrelsen af T.s årlige løn (om ikke 600 rdl. med trykkerløn?) og om fradrag for stemplet papir og prompte betaling (1⅓ pct.?), samt om hvor meget af gagen han har til gode; endvidere, hvor meget T.s enke har oppebåret af gagen siden T.s død, og for hvilke år de af A. M udbetalte 1527 rdl. 7 & og udlagte 116 rdl. 3 & er betalte.