Aakjær, Jeppe Digte 1885-1908. - 1918

NOTER.

u . = utrykt indtil nu.
tr . = trykt første Gang i dette eller hint Blad eller Tidsskrift.

S.1.

"I Nattens Time" maa anses for mit første Digt; skrevet i Kjbh., mens jeg som 19-aarig læste til Præliminærexamen paa Blaagaards Seminarium, u .

S.3.

"Hvad gjør det". Tr. i Bacillen (Vejlefjord), Julen 1910, S. 2.

S.4.

"Mejeristsang" ; skrevet hos Esper Andersen, Jebjærg Mejeri, til et Mejeristgilde, Juli 1888; Julen 1889 afkjøbt mig for 15 Kr. - et Honorar, der dengang bragte mig til at svimle - af mit Bysbarn Mejeristen Mads Vestergaard, Fly, der lod det trykke hos Lauritz Pedersen , Skive († 1918), hvorpaa det solgtes ud over Landet. Senere optrykt flere Gange (bl. a. "Mejeritidende" 31. Decbr. 1909); undertiden er der tilføjet Vers af fremmede Hænder. Saaledes er det mit første trykte Opus.

S.7.

"Bonde-Gymnastik" . Skrevet til Esper Andersens Gymnastikhold 1890; tr. "Tidens Strøm" 8. Aug. 1890 S. 357; omarbejdet og anvendt som Festsang flere Gange (bl. a. 5. Juni 1896, da Kjøbenhavns liberale Vælgerforening brugte den som Grundlovssang paa Wodrofflund; atter omarbejdet 4. Juni 1899 til De Unges Grundlovsfest i Frederikssund). Sml. "Derude fra Kjærene" S. 92: "Til Danmark" .

S.9.

"Vi sad alene". Til Forstaaelse af dette og det næste Tiaars Flom af erotiske Digte (Sml. Afsnittet "Evadøtre" i "Derude fra Kjærene") være bemærket: Jeg gjorde min første Hustrus Marie Bregendahls Bekjendtskab 1886; vi forlovedes 1889; blev gifte 1893, og gik hver til sin Side 1900.

S.10.

"Ung". Med et Portræt til min Kjæreste. u .

S.11.

"Aa spil de Toner". Til en Musiklærer Jensen (Redaktørsøn fra Stege) paa Hjørlunde Højskole, hvor jeg var Lærer et Aars Tid. u .

S.12.

"Født i Juli Maaned". Frk. Bodil Pontoppidan , nu gift med 290 Prof. Johs. Lindhard ; tr. "Aalb. Venstreblad" 5. Oktbr. 1916. Sp. 12.

S.17.

"Ifald jeg kunde danse". Tr. i "Studenterbladet" 30. April 1896.

S,19.

"Fødselsdag". Min Velgjører Esper Andersen , Jebjærg Mejeri, der paa dette Tidspunkt tillige var Stedets Landhandler.

S.20.

"Liden Maja". Maja Bing, nu Fru Kjemlf, Datter af Herman Bing, Kjbh.; tillige med Søsteren Helga Bing blandt mine Elever, mens jeg var Lærer paa Morten Pontoppidans Højskole i Linnésgade, Kjbh. 1891-92. Sml. S. 33.

S.23.

"Dødsramt" . Skrevet umiddelbart efter at jeg uventet havde modtaget min Opsigelse ved nævnte Skole. Tr. i "Ungt Blod" , 2. Hæfte (1896), S. 94.

S.24.

"Hyldest-Telegram" . Til Esper Andersen, Jebjærg, efter en større Cyklesejr.

S.24.

"Jeg gik til Vindvet". Tr. i "Studenterbladet" 30. April 1896. ("Fire Digte« ; de andre tre er: "Den Gud jeg beder til", "Kain", "Ifald jeg kunde danse").

S.27.

"Gravvers". Her er tænkt paa vor Nabo Chr. Nørgaard i Aakjær, der ogsaa har maattet afstaa mange Træk til sin Navner Bertel Nørgaard i "Vredens Børn".

S.28.

"Der fløj en liden Sommerfugl". Skrevet i en Skuespillerinde Frk. Benellis Stambog; hun boede som jeg i "Det jydske Pensionat" (Nørregade 14), hvis Værtinde var Marie Bregendahl.

S.30.

"Lykønskning". Frk. Helga Bing , nu gift med Kaptajn Eilertsen.

S.30.

"Nat". Tr. i "Studenterbladet" 17. Septbr. 1896.

S.31.

"En Synd". Tr. i " Ungt Blod" 2 . Hæfte (1896). S. 95.

S.33.

"Du kjender ikke Engen". Fødselsdagsdigt til Frk. Maja Bing , se S. 20. u.

S.38.

"Da man skød Trofast". Af et Brev til min Bror Jens, der i et ubetænksomt Øjeblik havde tilladt, at man skød mit Yndlingsdyr i Fædrehjemmet, bare fordi en fordrukken Nabo ønsked dets Skind til Sengeforligger.

S.39.

"Der Gud jeg beder til", Tr. i "Studenterbladet" 30. April 1896.

S.41.

"Bondestudent". Med dette Digt begynder mine ikke saa faa Lejlighedssange til Studentersamfundet paa Nørrevold, i hvilken Forening jeg optoges 1896.

S.43.

"Bryllupsvise". En af mine Elever Frk. Helga Lund , 291 Haraidsted, overtalte mig til at skrive disse Vers til en Pige, jeg ikke kjendte; jeg tror dog hun hed Frk. Schnack. Senere brugt flere Gange i en snæver Vending, u . S . 43. "Svendemands Venner". Til min Søn Svend , som da var 2-3 Aar gammel.

S.46.

"Holger Drachmann". Bestilt af Johan Ottosen til en Jubilæumsfest i Studentersamfundet, men infamt kasseret. Sml. "Socialdemokraten" 9. Oktbr. 1896 (den første offentlige Omtale af mine Produkter!). Ved Drachmanns Død 14. Jan. 1908 trykt i "Skive Dagblad".

S.47.

"Saa sig mig". Til en Frk. Meyer, som kom meget i Det jydske Pensionat.

S.48.

"Studenter-Maj". Til Studentersamfundets Majfest under den græsk-tyrkiske Krig. Tr. i "Studenterbladet" 6. Maj 1897.

S.57.

"Sagn". Se "Bondens Søn" (1899) S. 9.

S.62.

"Vindenes Vise". u . Sml. "De fire Vinde" ("Vejr og Vind og Folkesind", S. 9-21). S . 65. "Salling" . Skrevet paa Jebjærg Mejeri da en af Mejeristerne - nu Gaardejer Jens Peter Jensen, Bostrup - forlovedes med en rig Gaardmandsdatter.

S.67.

"Mejerist-Vise". Tr. i "Mejeristanden" 5. Maj 1908.

S.68.

"Om Zeus steg ned". Dette og en Række andre socialradikale Dulgte stod i 1898 i Bladet "København" (Zeus 1. Jan. 1898; Trosskifte 17. Jan.; Bedst i Danmark 25. Jan; Smeden og Missionæren 27. Jan.; Da de dømte Zola 26. Febr.).

S.70.

"Den syge Yngling". Jeg led i disse Aar meget af en Mavehistorie, som først i de senere Aaringer har forladt mig. Tr. i "Vagten" 1899, S. 310. ( Landsby-Digte , foruden det anførte endnu disse sex: I Vaande, Klokkeren, Tre Trolde, Rævejagt, Brudeslot, Herkules ).

S.80.

"Gaa i Skoven". Skrevet i Slaglille Skov, mens jeg et Øjeblik gik og ventede paa en Veninde, Frk. Helga Lund, Haraldsted, hos hvem jeg var i Besøg.

S.82.

"Kjesten" . Senere i "Livet paa Hegnsgaard" S. 32; i samme Skuespil Per Søwren, Tagfatvisen og Mads Tammeses Maren .

S.85.

"Skuespillerinden paa Heden". Fru Thora Schmidt (gift med Skuespiller Albrecht Schmidt), der i Sommeren 1899 opholdt sig nogle Maaneder paa Jebjærg Gjæstgivergaard. Heden var den endnu dengang udstrakte, lyngbegroede Jebjærg Mose, hvor jeg har tilbragt saa mange herlige ensomme Stunder, og formet i Hundredevis af Digte.

S.97.

"Natmandsvise". Sidsel og Jørgen Axelsen hed et Taterpar, 292 der levede i Vroue Kjeltringhus, hvorfra de drog tiggende omkring i Landet. De døde begge i 80'erne i høj Alder.

S.99.

"Ka Drebæk". Gammelt Familienavn i Fly. Et Mundheld, der i min Hjemegn brugtes i Kort ved Udspil af Spader-Es, lød saaledes: "Spar mig et Ord, så' hun Ka Drebæk" . Sml. "Naar Bønder elsker" S. 74.

S.102.

"Den revolutionære Student". Ved Studentersamfundets Rusgilde 28. Septbr. 1899, som Led i en Dagbladsdebat (ført især i "København") om Studenternes Overflødighed. Tr. i "Politiken" 19. Novbr. 1899.

S.105.

"Anna". Til en kjendt og meget feteret Skuespillerinde.

S.106.

"Sophus Schandorph". Ved Digterens Baalfærd, hvor Georg Brandes talte. Sml. S. Schandorph: "Sidste Fortællinger« 1901. Tr. i "Pol." 7. Jan. 1901.

S.107.

"Valgsang". Ved et radikalt Valgmøde i Lørups Ridehus 2. April 1901, hvor Hørup talte.

S.109.

"Foraar i Roskilde" . Her i Gjæstgiverstedet "Svanen" (Værten hed Christensen) tilbragte jeg et Par lykkelige Sommermaaneder i 1901 og 1902 og skrev bl. a. Skuespillet "Livet paa Hegnsgaard" og mit Digt "Jylland" ; det vil sige, Slutningen blev først til 3½ Aar efter i Fru Lunds Pensionat, Tietgensgade 62, Kjøbenhavn, hvor jeg boede adskillige Aar mellem mine to Ægteskaber.

S.113.

"Karup Aa". Skrevet i en Sommerferie hjemme i Kaalgaarden i Aakjær, mens Leerne klingrede i Engen bag om de lave mosgroede Længer. Trykt i "Ungdom" (Louis Levy), 1901, S. 107. Digtet honoreredes af Ernst Bojesen med 10 Kr. Det var nøjsomme Tider.

S.116.

"Hedelandet". Tr. i "Den danske Turistforenings Aarsskrift" (Red. Mylius Erichsen), 1902, S. 71.

S.118.

"En Fabel". I Anledning af Regjeringsvenstres TakkeGang til Christian IX. Tr. i "Tidspunktet" (L. C. Nielsen), Nr. l, 1. April 1902.

S.120.

"Min Hjemmen". Tr. Gyldendals Jule-Katalog, 1901, S. l, med Udeladelse af 3 Vers. Man havde bedt mig om nogle biografiske Data. Sml. "De tusind Hjem" , 5. Oktbr. 1902.

S.121.

"Julebrev til Hjemmet". Sendt mine Sødskende fra Kjbh., mens de alle var forsamlede i Fædrehjemmet Julen 1901. Tr. i "Vestjyllands Soc. Dem." Julenumer 1906.

S.122.

"Jacob Hege!" . Jubilæumsdigt. Hegel-Fest 18. Jan. 1902.

S.123.

"Viggo Hørup". Ved Hørups Begravelse 23. Febr. 1902; Lørups Ridehus.

293

S.125.

"Frederiksberg". Ved Fr.' Borgerforenings Stiftelsesfest omkring Nytaar 1902.

S.128.

"Pressen". Ved Presseudstillingens Aabningsfest 14. Juni 1902.

S.130.

"Søren Olesen", Landsthingsmand; Lærer paa Jebjærg Højskole. Død 27. Juli 1902. Tr. i "Skive Folkebl." 31. Juli 1902. Sp. 1-2.

S.131.

"Jenn hjemm". Tr. som Indledningsdigt i "Fræ wor Hjemmen", 1902.

S.133.

"Mi Nanne, ja." Min Kjæreste Nanna Krog , som jeg blev kjendt med i Febr. 1902. Sml. Rob. Bums: My Nannie, o!

S.134.

"Arbejdersang" . Til Socialdemokratisk Ungdomsforenings Stiftelsesfest , 25 Septbr. 1902. Se "Soc.-Dem." nævnte Datum.

S.136.

"Venstrevise". Ved Studentersamf. Rusgilde 27. Septbr. 1902.

S.137.

"Bj. Bjørnson". Ved Studentersamf.' Bjørnson-Aften, 12. Decbr. 1902. Sml. "Politiken", 13. Decbr. 1902.

S.138.

"Juleaften" . Tr. i Bransagers Blad i Ringsted, "Venstres Folkebl." , Julen 1902.

S.141.

"Arbejdersølvbryllup". Til min Moster Sine Jeppesen , gift med Arbejdsmand Jens Kr. Povlsen , Skive, Julen 1902.

S.144.

"Proletarborgmesteren". Borgmester J. Jensen, valgt 2. Marts 1903; Fest og Fakkeltog; se "Soc. Dem." , Kjbh.

S.146.

"Paa æ stur Hyw", en af Kaphøje paa min Fødegaards Mark. Digtet er en Del af et Paaskebrev til min ældste Bror Jens, som da tjente i Amerika. Kistelbakk , en nu tilplantet Hedebanke paa Gaardens Mark, der spillede en stor Rolle i Barnefantasien. Tr. "Skive Folkebl." 2. Juli 1908.

S.146.

"Ev. T. Kristensen". I Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag. Tr. i "Højskolebladet" 26. Juni 1903.

S.147.

"De syge Typografer". Ved en Fest i Kjbh. til Fordel for Typografernes Stiftelser af 1857.

S.149.

"Ruskantate". Studentersamf.' Formand 1903 var Viggo Lachmann. - Oscar Mathiesen havde dekoreret Trappeopgangen i det nye Studenterhus paa Frueplads; en Tyr i Gibs stod paa en af Reolerne, paa Væggene hang Portrætter af G. Brandes, Høffding, Drachmann , og "hin Syge" d. e. J . P. Jacobsen ; Berendsen = Ivar Berendsen ; Bloch = Blochs Verdenshistorie; i Foredragssalen stod en høj Statue af Pallas Athene (en Gave af Fru Vullum); Jensen = Joh. V. Jensen , nylig kommen hjem fra Amerika.

294

S.156.

"Fræ den jen Jepp aa te denaan". Til Antiquarbogh. Jeppe Povlsen Skadhauge , Fiolstræde.

S.156.

"Husmandsbryllup". Til min Søster Kirsten da hun giftede sig med Arbejdsmand Frederik Pedersen , Fly, 13. Novbr. 1903.

S.157.

"Se dig ud". Tr. som Indledningsdigt til første Numer af Jofts . Marers Blad "Provinsen" 3. Jan. 1904.

S.159.

"Hedens Degn". Til Lærer Chr . Michelsen , Haderup († 8. April 1915), ved en Afskedsfest i Haderup Kro 3. Jan. 1904. Se "Skive Folkebl." 9. April 1915.

S.160.

"Majsang" . Til de kjøbenhavnske Arbejderes Majprocessionstog 1.Maj 1904.

S.161.

"For vi træder hverandre -". Tr. "Vredens Børn" S. 147, og "Ulvens Søn" S. 120.

S.162.

"Ole Nygaard", Afholdsagitatoren; ved Afsløringen af hans Mindesten paa Ørre Kirkegaard 22. Juni 1904. Sml. "Paa Aftægt" S. 84-91; 159-160 (Wolle Øjgaard).

S.164.

"Arbejdernes Læseselskab". Festsang til 25 Aars Jubilæet 8. Oktbr. 1904.

S.165.

"Røjter-Anners". Tr. i "Arbejdernes Julealbum", 1904. - Fløj = Fly; Trøwed = Trevad, Nabobyer til Aakjær .

S.167.

"Store Jon". Tr. i "Politiken" 23. Marts 1906.

S.169.

"Aften-Gjøgen". Første Halvpart skrevet under et Besøg i Esbjærg 1898, Resten Jan. 1905 i Sjørup Lægebolig.

S.171.

"Vinterbilleder". Tr. l "Politiken" ca. 25. Jan. 1905.

S.173.

Resendaal og Mølgaard i 5. Resen , Fjends H.

S.176.

Sejbæk ; to Hedegaarde i Daugbjærg Sogn.

S.177.

Hellesø = Helligsø østen for Sevel i Randen af den store Hjelmhede.

S.178.

"Den jydske Lyng". Sml. "Hedevandringer" . 1915. S. 98.

S.180.

"Glad Vise". Sml. Rob. Bums: Green grow the rashes, o!

S.185.

"Jens Vejmand". Tr. i "Politiken" 22. Juni 1905, siden foreviget under næsten enhver Form, i Musik, Tegning, Skulptur, Postkort og Skillingsviser. En hel Bog er skrevet imod den af Mads Jepsen , 1910.

S.187.

"Jakob og hans Sønner". Tr. i "Pol." 31. Juli 1905 og samme Dag i "Skive Dagblad" .

S.197.

"Barnet og den gamle Gaard". Var skrevet til Barselgildet for min Bror Gartner Hans P. Aakjærs ældste Barn. - Mit Barndomshjem er forlængst omvæltet i dets gamle Skikkelse; de skrøbelige Udhuses Lervægge regnede ud allerede i Firserne ; det gamle snurrige Stuehus sank stønnende mod Jorden

295

1904;

knap et rustent Sømhoved er tilbage af alt det, der engang var ens Liv og Lykke.

S.199.

"Bondens Datter synger". Tr. i "Venstres Folkebl.'" Julenumer 1905 (ogsaa i den øvrige radikale Presses Julenumre s. A.).

S.201.

"Gammel Kjærlighid". Sml. "Paa Aftægt", 1907, S,140.

S.204.

"Tre-Konger". Tr. i "Pol." 7.(?) Jan. 1906.

S.237.

"Den første Lærke". Tr. i "Skive Dagbl." 3. Febr. 1906.

S.237.

"Bondevise". Skrevet i Sjørup Lægebolig umiddelbart før jeg rejste til Udlandet paa det Anckerske Legat . Gaarden Jenle , hvis Jord jeg kjøbte og døbte 1905, blev først bygget Sommeren 1906; jeg flyttede ind Foraaret 1907; kort efter, i April s. A., stod mit Bryllup med Nanna Krog. - Saaledes er det hele, som det meste hos Digteren, taget lidt paa Borg.

S.241.

"Ved Vesterhavet". Skrevet i Sjørup. Her er tænkt paa Bovbjærg, hvor jeg laa i Efteraaret 1905.

S.242.

"Jul". Til Hæftet "Julelys" (Georg Kalckar). 1906.

S.244.

"De Unges Forening". Skrevet til Ungsocialisternes Møde i Kjbh. 5. Aug. 1906. Tr. i "Soc . Dem." 6. Aug. 1906.

S.247.

"Hjemme". Tr. i "Tilskueren", Oktbr. 1908.

S.248-50.

"Robert Bums" etc. I Oktober 1906 besøgte jeg Burns-Landet i Vestskotland. Lochlea er en Forpagtergaard i Nærheden af Mauchline, hvor Burns boede hos sine Forældre fra 1777-1784. Rob. Burns var født i Alloway nær Atlanterhavet, 1759. Hans Fødehjem, et fattigt Husmandssted, staar den Dag i Dag og gjæstes aarlig af mer end 50,000 Turister fra alle Lande. De tre Digte om Burns tr. i "Tilskueren" , Oktbr. 1908.

S.250.

"Endnu et bitte Nyk". Tr. i "Aarhus Amtstidendes" Julenumer 16. Decbr. 1906.

S.251.

"I den gule Lupin". Skrevet i Sjørup Lægebolig, fra hvis Loftsværelse jeg saa mangen Aftenstund kjendte den døvende Duft af Lupinen ude sydfor Plantagen. Tr. i Ugebladet »Gnisten" 1. Jan. 1908, S. 45.

S.252.

"Telegrafen paa Heden". Tr. i "Politiken" 25. Aug. 1907.

S.254.

"Jagtaflysning". Tr. i "Skive Folkeblad" 31. Aug. 1907.

S.255.

"An Wolles Dreng". Tr. i "Skive Folkeblads" Julenumer 22. Decbr. 1907.

S.257.

"Den Fattiges Blad". Indledningsdigt til "Silkeborg SocialDemokrat" (Redaktør P . Sabro og Jacob Christiansen) 14. Septbr. 1907, med Hentydninger til den Tids hyppige Børnemishandlinger.

296

S.259-260.

"Pæ Sivensak" og "Jeg gik mig ud". Tr. i "Tilskueren" , Oktbr. 1908.

S.261

"Bossen". "Bornholms Social-Dem.'" og fleres Julenumer, 25. Decbr. 1907. res, 25. Decbr. 1907.

S.262.

"Kommer I snart". "Pol." ca. 25. Septbr. 1907. Sml. "Ulvens Søn", 1909, S. 91.

S.263.

"Tyendesang". Indledningsdigt til "Tyendebladet" 6. Oktbr. 1907.

S.265.

"Æ gammel Snejker". Skrevet til Jenles Bygmester Kræn Michaelsen , Grønning Kjær, ved hans Sølvbryllup i Oktbr. 1907; kort efter trykt i "Skive Folkeblad".

S.266.

"En Mindesten". Indhugget i en Sten over mine Forældre ; rejst paa Fødegaardens Søndermark i Aakjær 12. Juli 1908; min Mor Katrine Jepsdatter døde 1890; min Far Jens Peder Jensen døde 1901.

S.266.

"Majsol". Sendt 16. Maj 1908 som Lykønskning til Billedhugger Hansen-Jacobsen i Anledning af hans Bryllup. Tr. i "Pol." 27. Mai 1908.

S.271.

"Bjærgmands-Snak". Skrevet til en Markfest i Aakjær 12. Juli 1908, og fremsagt fra Toppen af Store Kaphøj i Midnattens Time af Skuespiller Maes . Arrangementet var som anført: en Snes Hyrdedrenge med flammende Begfakler; Forestillingen overværedes af 4000 Tilskuere. Se "Skive Folkebl.'" Referat 13. Juli 1908 Sp. 9.

S.276.

"Maagen" . Tr. i "Illustreret Tidende" 4. Oktbr. 1908.

S.276.

"Høvl og Knast" i Fru Johs. V. Jensens Stambog . Tr. i "Vestjyllands Soc.-Dem.'" Julenumer 24. Decbr. 1908.

S.277-80.

"Ole Stam" og "Lokesæd". Tr. i "Det ny Aarhundrede" Aug. 1908.

S.280.

"Løwn og Sand". Tr. i "Husmandshjemmet" 28. Juni 1908.

S.282.

"Min Fødeby". Skrevet til Markfesten i Aakjær 12. Juli 1908.

S.284.

"Kvindevalgret". Skrevet til den første Jenlefest 26. Juli 1908, hvor Fru Johanne Rambusch og jeg begge talte om Kvindens Valgret.