Holberg, Ludvig Epistola 448

EPISTOLA CDXLVIII

Høyst-ærede Herre, gunstige Velynder!

Min Herres behagelige Sendebrev af 27de Dag udi Glugmaanet, (a) haver jeg den anden Dag af Blidemaaned (b) bekommet. Min Herre forlanger at vide hvordan Tilstanden nu omstunder er ved Academiet, om man tilkommende Sommer kand vente, at see nogen, at blive ophøyed paa Doctor-Trappen, (c) enten udi den Guddommelige Kundskab (d), udi de verdslige Love, (e) eller udi Lægekunsten (f). Min Herre ønsker ogsaa at vide, hvor mange Mestere af Verdens Viisdom (g) i Fior bleve skabte (h), hvor mange Laurbærkronede Personer (i), Item, hvo dette Aar er Rector og Decanus, det er den høye Skoles Forstander og den verdslige Viisdoms Høvidsmand, iligemaade, hvad Nyt som ellers er forefaldet udi den lærde Fristad (k). Jeg er ikke saa lykkelig, at jeg denne gang kand fornøye min Herre udi alt dette; Saasom udi store Hovedstæder stedse møde Ting, som hindre Studeringer, der kommer os til at forglemme lærde Sager, og som en vis Skriftmager (l) siger, betager os all Omgængelse med de 9 Muser; Thi, man hører udi store Stæder, ikke tale uden om Dantze-Forsamlinger, (m) Mumme-Lystigheder, Skue-Spil, om Handel, om Afskiærelse, (n) om Tæring, (o) om Krig, om Fred, om Fortørneisers og Forsvareisers

(a) Januario.
(b) Februario.
(c) Doctor-Graden.
(d) Theologien.
(e) Injure.
(f) Medicinen.
(g) Magistri Philosophiae.
(h) Creerede.
(i) Baccalaurei.
(k) Republica literaria.
(l) Autor eller Skribent.
(m) Mascarader.
(n) Accise.
(o) Consumption.

243

Forbund, (p) og andre deslige Ting som skurre udi en verdslig Vises (q) Øren. Den eene Skriftmager, (r) som min Herre forlanger af mig er udlaanet, jeg veed ikke til hvem: Thi den er ikke at finde udi min heele Bogsal; (s) Men den anden som handler om Planternes Bedrifter (t) er til Tieneste. Ellers har jeg paa nye forskrevet den tillige med andre Franske Skriftmagere, som jeg venter til Skibs næstkommende Sommer udi Orme-Maaned. (u) Jeg maae til Slutning tilmælde min Herre dette; at tvende bekiendte Personer ved Døden er afgangen, den eene er NB., som havde erhvervet stor Kundskab udi Stierne-Kunsten, (w) den anden NK., som lagde sig sterk efter Alderdommer, (x) og desuden var en stor Digter, (y) Næst kiærlig Hilsning til hans gode Frue, forbliver jeg høytærede Herres skyldigste Tiener.

Den 4de Dag udi Sædemaaned, Aar fra vor Salvedes Byrd 1750.

P. S. Den Tvistighed, (z) hvilken nyligen er holden udi den øverste Høresal (aa) som min Herre forlanger, skal blive ham tilskikket.

(p) Offensive og defensive Alliancer.
(q) Philosophi.
(r) Autor.
(s) Bibliothek.
(t) Historia Plantarum Autor.
(u) Julii Maaned.
(w) Astronomien.
(x) Antiqviteter.
(y) Poët.
(z) Disputatz.
(aa) Auditorio superiori.