Holberg, Ludvig Epistola 469

EPISTOLA CDLXIX.

Til **

Jeg haver nyeligen læset et politisk Skrift, hvorudi Autor skiemter med de Maader, visse Regieringer betiene sig af udi at paabyde Krigs-Styr. Han siger, hvortil tiene disse mange Omsvøb at sætte Skat paa visse Klædedragte, paa Galloner, paa Carosser, paa Speylglas og andet deslige, som i hans Tanker er latterligt og foraarsager Forvirrelse. Mon, siger hand, det er ikke bedre, fornuftigere og mageligere at paabyde en reen Kop og Formue Skat? Men den gode Autor har ikke eftertænkt, hvor vanskeligt det er at paabyde en Skat, som kand være alle til maade. De Omsvøb, som synes ham latterlige, ere ofte gandske fornødne, efterdi Erfarenhed viiser, at Almuen vil og niaa tracteres, som Dukker og Marioneter, og de Skatte, som dem paalegges, maa være af den Natur, at det kand synes, at de frivilligen underkaste sig de samme, ex. gr. Naar en ikke vil skille sig ved sine Galloner, sine broderede og Gyldenstykkes Klæder, sine Speylglas udi Carosser, sine store Vindues Ruder etc., men heller beqvemmer sig til Skatten, saa underkaster hand sig den frivillig, og hverken tør eller kand hand besværge sig derover: Thi det heeder i saa maade: Volenti non est onus. Det er: Naar man selv udvælger sig en Byrde, er det ingen Byrde. Herpaa grunder sig den Skik, at fodre Port-Skilling af dem, som efter et vist Klokke-Slet komme om Aftenen ind udi Staden fra deres Lyst-Reyser: Hvis saadan Skat paalagdes alle Reysende, og paa alle Tider, vilde det heede: Man søger ved 252 Paalæg at forbyde os all Lyst: Men, saasom enhver befries fra slige Paalæg, uden naar hand ey betimeligen kommer tilbage igien, underkaster hand sig dem frivilligen: Disse Omsvøb, som Autor criticerer, kand derforuden tiene til at hæmme Pragt og Vellyst. Og omendskiønt de derved ikke kand hæmmes, som Erfarenhed desverre viiser, saa synes det dog at være Regieringens Sigte, og at den derved giver tilkiende, at de bør hæmmes. Adskillige Ting, som ved første Øyekast synes latterlige, kand ved nøye Eftertanke findes at være vel grundede. Jeg forbliver etc.