Holberg, Ludvig Epistola 354

EPISTOLA CCCLIV.

Til **

De Qvaliteter, som min Herre tillegger den Person, hvilken han recommenderer mig, ere gandske gode, men saadanne, som lidet eller intet nytte til det Brug, hvorudi jeg hans Tieneste behøver. Naar jeg er syg, og leder efter en Doctor, spørger jeg ikke om den, der forstaaer Græsk og 220 Latin, men om den, der best kand curere en Sygdom. Naar jeg vil have en Skriver-Karl, spørger jeg ikke, om han kand male og risse, men om han kand skrive og regne. Jeg havde for nogle Aar siden paa min Gaard faaet en Skytte. Den samme havde adskillige gode Egenskaber, han var heel civiliseret, han skrev en god Haand, forstoed at accommodere Peruqver, og kunde giøre adskilligt med Haand-Arbeyde, men han kunde ikke skyde. Hvorudover jeg, u-anseet hans mange Videnskaber, maatte skille mig ved ham, som et til det Brug unyttigt Redskab. Jeg fik strax derpaa en anden, som igien var alt for konstig Skytte; thi han foregav sig at have skudt Fanden ihiel, og beseiglede saadant med en dyr Eed. Jeg kunde ikke andet end lee deraf, og sagde, at jeg ikke forlangede en Skiøtte af saa stor Capacitet, men lod mig nøje med een, der kunde skyde Harer og Raadyr. Tilmed meenede jeg, at det ikke var tienligt, at endeel selvraadige Bønder finge at vide, at han kunde fælde Dievie; thi naar de merkede, at Fanden var ikke meere til, vilde man have Møje med at holde dem i Ave, saasom det er en Busemand, hvormed de trues, ligesom Børn med Riis. Ikke desmindre antog jeg ham dog paa Forsøg; men jeg merkede, at han var bedre aandelig end legemlig Skytte; thi efter et halvt Aars Forløb saae jeg, at med alt det Vildt han havde faaet, Hagel og Kruud ikke kunde betales. Saaledes blev jeg 2de Gange bedragen; af den første, der intet forstoed af Professionen, og af den sidste, der vidste for meget. Min Herre tænker maa skee, at jeg skiemter; men adskillige udi Egnen kand vidne, at begge Historierne ere rigtige. Jeg vil derfore vide, om een tiener til det Brug, hvortil han behøves; jeg vil vide, om en Skytte kand skyde, om en Ride-Foged er ærlig, og en Forpagter er vederhæftig. Jeg forbliver etc.

221