• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Nu gaff min JEsus gode Nat

JEsus op paa Korset stood

I som aff hiertet ynckes vil

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

O kiæreste Siæl, op at vaage

Christus JEsus for os offret

Christ stod op aff døde

O salig Tiid, Nu stood min JEsus op!

Op Siæl, bryd Søvnen aff

Christ laa i dødsens Baande

Eya dend striid en Ende fik

Op hierte, siæl, op sind og sands!

O Fader udi Himmelen

Som dend gyldne Sool frembryder

Saa har ald Verden da dend Trøst

Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand

Hvor liffligt er det dog at gaa

I Jøde-Børn Abrahams slegt

Hil, Jesu, Dig, Estu du her midt i blant!

See, hvor JEsus allevegne

Hvo som aff Gud er fød

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Saa er da Dørrene tillukt

O HERRE Gud benaade mig

Kyrie Eleison, Christe Eleison

Fader vor udi i Himmerig

Beklage aff ald min sinde

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Litaniet

Gud give vor Konning og ald Øffrighed

Vor HErres JEsu Christi Fred

Mine Synder ere som Sand i Strand

Forleen os med Fred naadelig

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

O JEsu for din Pine

AF: Dend forordnede ny Kirke-Psalmebog

Bøn om Fredens Befording (1700)

Samlede skrifter 6A

Samlede skrifter 6B

Samlede skrifter 7

Chrysillis (DK)

Hosianna (DK)

KRONEBORGS Korte Beskrifvelse (DK)

Rind nu op i JEsu Naun (DK)

DAgen er snart runden hen (DK)

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Siæl og Hierte, Sind og Sandser (DK)

Blusser op og værer glade (DK)

Salig er en Mand at skatte (DK)

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder (DK)

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Op, op i søde JEsu Navn (DK)

DEt mulner mod den mørke Nat (DK)

O HErre hør min Jammers bøn (DK)

Nu rinder Solen op (DK)

TIl hvile Solen gaar (DK)

VDaf dend dybe Nød (DK)

VAag op og slae paa dine Strenge (DK)

SEe, hvor sig dagen atter skynder (DK)

O HErre, hold din' Øren aaben (DK)

Mindedigt over Susanna Worm 1674 (DK)

Mindedigt over Maren Bering 1675 (DK)

Op, op med Himmel-stemme (DK)

Steenig Hierte, gid du kunde (DK)

Kom, Siæl, og lad os græde (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Sorrig og Elendighed (DK)

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! HErre see (DK)

Aldrig er jeg uden Vaade (DK)

Med Blusel, Graad og Klage (DK)

Naar jeg, O Gud, mit Synde-dyb (DK)

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned (DK)

Søde JEsu, Siælens Læge (DK)

Himmel-søde Gud og Fader (DK)

Til HErrens Bord, i JEsu Nafn (DK)

Hierte JEsu, hvad for Prøve (DK)

O JEsu, paa din Alter-food (DK)

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good (DK)

Far, Verden, far vel (DK)

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

HErre GUD mit Hiertis Glæde (DK)

Søde Siæl, hvi vilt du komme (DK)

Hvorfor, mit Hierte, klemmis du (DK)

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe (DK)

Blant alle Ting i Verden her (DK)