Kingo, Thomas Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye (DK)

Sonnet
eller
Klinge-riim.

Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye,
Som frygte HErrens Navn, ald Verdens Sirkelring
Og Lykkens Middel-punct, ihvor det gaar omkring,
Skal, efter HErrens Raad, til deris Haand sig bøye:
Men Verden Verksted er for Himlens Lykke-ting,
Som giør vel mangen Bukt og mange sælsom Sving,
Der synis verkelig for Kiødets stær-blind Øye,
Og dog en ædel Siæl saa herlig kand fornøye,
At dend i alle Ting GUds Himmel-haand kand kiende,
Til hvilket Hiørne sig end Lykkens Vind vil vende,
258 Saa seer dend dog sin GUd, hver Streeg i sit Kompas,
Og aldrig anker paa det skiøre Lykke-glas,
Om Skæbnen aldrig vaar saa ankelig og hvas,
GUd giør dog alle Ting, og giør dem vel tilpas.