En accurat Afbildning paa Grev Brandts Grevelige Vaaben.

En accurat Afbildning paa Grev Brandts Grevelige Vaaben.

2
3

Forklaring over Grev Brandts

Grevelige Vaaben. Skioldet er deelt i fire Deele, af hvilke den første og den fierde forestiller en Salamander midt i en brændende Lue udi sort Feldt, men den anden og tredie, som er blaae, sees en hviid Stør, svømmende i Havet, holdende Hovedet og Halen oven for Vandet.

Midt paa dette Skiold er et mindre Skiold med en Grevelig Krone over, hvorudi sees en Guld Grannød i rødt Feldt.

Oven paa Skioldet ere satte trende aabne Hielme med elleve Traller, og en Grevelig Krone paa enhver af dem. Paa den første ere tvende Guld-Ild-Vifter satte paa Kors igiennem en Guld-Krone med Skafterne ned ad. Paa den mellemste viiser sig den øverste halve Deel af en Vildmand prydet med Krandser og Belter af Løv, holdende i den høyre Haand en Kølle, og med den venstre Haand i Siden. Over den tredie skinner en Guld-Stierne imellem tvende udstrakte Sølv-Vinger.

Skioldholderne ere ved den høvre Side en sort Ørn, som seer tilbage, har udstrakte Vinger og Kløer, rækker Tungen ud af Næbet, og har en Guld-Stierne paa Brystet; ved den venstre Side en rød Løve, som har en bister Aasyn, seer sig tilbage, og rækker Tungen ud af Munden.

De ere blevne Grever 1771 den 30 Septembr.

4

Uvisse Høyhed — korte Greve-Stand

Et Veyrlys liig — ja liig den kolde Brand,

Her brændte — Herskesyge høyt — og Iver i at synde, Begierlighed til Guldet — og de onde Lysters Brynde. Hvad nytter Skiold og Hielm og Ærestand,

Naar Hiertet blusser høyt i Ondskabs Brand?

I denne Ild sig Sielen hærdede Mod Loven døv — feed af Vellysterne.

Rovsyg og vild den bygte høit blant Ørnene sin Reede, Indbildte sig en Styrke, som en veeg for Kuld og Heede,

En Løve-Magt — en Salamander-Hud Og spottede med Dievel — Konge — Gud —

Men Skiold og Hielm forsvandt i Hevnens Nat, Den hærdede i Dommens Ild blev mat,

Hans Stierne faldt, og Rigets Soel brød frem i dette Mørke, Hans Løve-Grumhed — Større-Kraft— hans Ørne-fart

og Styrke.

Faldt ned for Himlens Hevn og Kongens Bud —

Holdt ey den sidste heede Lue ud. —

Trykt og findes tilkiøbs hos August Friderich Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.