Stockholms Post-Tidningar Af den 6. Februarii År 1772.

Stockholms N:O II Post-Tidningar Af den 6 Februarii. År 1772.

Tryckt hos IOHAN GEORG LANGE Warschau, d. 15 Jan.

Hans Majst år efter de undfängna blessurerne nu blefwen så återstäld til hälsan, at han redan til allmän fägnad rest ut. Man har utsett af Ulanerne 130 man, hwilka skola tjena honom til Escorte, när han far ut i Staden. Rossarne hafwa ock gjordt anstalter til H. M:s så wäl som den allmänna säkerheten. Uti et hällit Senatus Consilium är beslutit at üfsaâr twänne Ministrer ifrån Konungen och Republiquen Polen. Den ena, Gref Oginsky, kommer at gå til Wien med 3000 Ducaters underhäll och Chritewfki med 1500 Ducaters underhäll til Berlin. Man har funnit dessa bestickningar nödiga, for at befordra, om möjeligt är, den allmänna ron och lugnet här i Polen.

De Confedererade hafwa nu hos sig öfwer 100 Franska Officerare. Generalen Viemesnil har nyligen warit i Czenstochow til at besörja om samma orts ‘säkerhet. Han gör ock hwarjehanda andra tjenliga anstalter til mera Krigsordnings införande bland dem, såsom at de Confedererades Troppar blifwit indelte i Regementer och öfwade i manoeuvrerne. För öfrigt och likasom Stor-Polen och Polska andelen af Prensen äro nästan öfwer alt besatte af Preusiska Troppar, så är Lill-Polen upfyllt af Ruska Troppar. Desse sednare äro så fördelte, at Ryska General Majoren Smvorow commenderar dem som stå i Lublin, Lange har befålet i Opoczno, Stakelberg i Cracau, Obchelwiz i Sendomir och Galagin i Pinczow. Det förljudes at Gref Potocki och flere af de förnämsta bland de Confedererade, hwilke hittils uppehållit sig wid Turkiska Armeen, nu äro stadde uppå återresan til Polen och hålla qvarantaine. Dyrheten hår i Landet tager til alt mer och mer. En Scheffel Mjöl kostar i stora och lilla Polen 7 Polska Riksdaler.

Största delen af de 4000 Prensiske Husarer, hwilka för en tid sedan ryckte in i Polen, til at Recrutera Cavallerie-hästarne, hafwa qwarstadnat icke långt härifrån, och är det allenast några Majorer med et föga talrikt medfölje, som i förenämde affigt fortsatt resan til Ukraine.

Köpenhamn d. 27 Jan.

Uti de i dag utkomne Köpenhamnske Tidningar finnas följande omständigheter anförde;

Den 17 nästl. war det, som wår nådigste Konung lät igenom General Lieutenanten Gref Ranhau, General Majoren von Eichstedt och Öfwersten von Röller på Slottet Christiansborg om morgenen kl. imellan 5 och 8 arrestera de förr omnämde Personer. Deras Paper blefwo ock förseglade. Tiden skal framställa för werldenes ögon Konungens rättmätiga orsaker til desse steg: men hela Staden war allaredan så öfwertygad om Hans Maj:ts rättwisa, at glädjen war obesfrifwelig, och intil följande morgenen yttrade sig på alla de sätt, som kunde uptänkas. Emot middagen behagade Hans Maj:t Konungen med Deß Herr Broder Arf-Prinsen köra igenom Staden, nästan buren på sina Undersätares skuldror. Samma dag reste Drottning Carolina Mathilda med Prinsessan Louisa Augusta til Cronborgs Slott. Wid detta tilfälle skedde de befordringar, som i förra Tidningarne äro omförwälte.

I Inquisitions Commissionen öfwer de arresterade äro på Kongl. befallning utnämnde följande Ledamöter: neml. Geheime Rådet Baron Juel Wind, Conference Råderne Bram, Stampe, Lurdorf och Carstens; Stats Råderne Kofödancher, Guldberg och Sevel. Til at genomse Papper, Bref och Penningar äro utnämde General Lieutenanten von Banner, Conference - Råderne Schumacher och Suhm samt Stats Rådet Guldberg. Den sistnämde har warit Hans Kongl. Höghets Prins Friedrichs Informa-

2

tor. Fönämnde Inquisitions Commission har Låtit kungöra, at alla de, som af de arresterade hafwa bekommit och hos sig innestående antingen reda Penningar, Papper eller andre saker, skola innom 8 bagar efter dato det inlefwerera til Inquisitions Commissionen.

Som hela uplagan af den lilla Skrift til Konungen, författad af Conference-Rådet Peter Friedrich Sum, i dag gratis är blefwen utgifwen ifrån Boktryckeriet, där Köpenhamnske Tidningarne utkomma; så at inga Exemplar mera af samma Skrift äro at tilgå; har man til Läsares förnöjelse infört den samma i nyßberörde Köpenhamnske Tidn., så lydande:

"Länge nog hafwa Religion och dygd hos oß warit trampade under fötter; rättsinnighet och ärbarhet alt för länge förwiste ifrån wåra gränsor. Dock är Du, o Konung! oskyldig häruti. En skändelig sammangaddning af nedriga Personer hafwa bemästrat sig Din Person, gjordt tilgången til Dig omöjelig för alla rättsinta; Du såg och hörde endast genom deras ögon och öron; Medan Ditt Land simmade i tårar; fruktan, förskräckelse och ångest herrskade allestädes; medan Danska namnet war blifwit til wanära; och man atomlands ej tordes bekänna sig til det samma; medan Patrioterne stodo håpne, Rikena blefwo utsugde, det Kongl. Husets Sol förmörkades, och all ting war gifwit til spillo för Åreskändare, för Röfware, för Guds bespottare, för dygds och mensklighets Fiender; medan alt detta skedde, då war Du förnögd, förty Du tänkte, at alla woro förnögde, at Undersåtarnes lycksalighet befrämjades. Wälsignad ware Juliana! uphögd ware Prins Friedrich ! tacksamhet bewises emot alla Patrioter, emot alla dem, som af rena afsikter rifwit det band ifrån Dina ögon, hwilket hindrade Dig at se; som hafwa hämnat Dig och Riket; som hafwa wågat deras lif för wår räddning; som hafwa igengifwit Dig Din rätta och wäsenteliga Magt. Och sannerliga det war hög tid; ty jag såg Borgare hwässa deras swärd emot medborgare; Folk, som tilforene warit fredliga, uphitsas til mord; torde hända Din Residence-Stad innom få dagar blifwit et offer för lågan, och endast warit en ömkelig stenhop; samt Danmark och Norrige olyckeligit under den Konung, som ifrigast önskade deras wälfärd. Se, o Konung, glädjen i Dina Undersätares ögon! Beskåda med eftertanka deras frögde-eld, som är friwillig. Lät så många Konungars blod, hwilket rinner i Dina årar, upwärma Dit hjerta, til at Sjelf se Ditt Folk. Så gjorde Christian den Fjerde; så gjorde Friedrich den Fjerde; ewigt wördade namn ! Låt smickrare ej inbilla Dig, at Du är allaredan det De woro, utan sträfwa at blifwa som De. Af Gud och Dit Folk har Du Enewälds-magten. Du är också Gudi räkenskap skyldig, huru Du brukar densamma. En förfärlig magt! Enwälds magt! Ju större magt, ju större plikter. Sätt Sjelf skarnkor för denna magt, med at erkänna Gud öfwer Dig; med at se på Dit Folks bästa; med at utwälja wärdige Män, och Du

har den wärdigaste i Din Broder; med at ej döma och afsattja någon utan efter Lagarne; med at uphöja mäst Dina egna Undersätare. Låt oß igen i Dina befallningar höra wårt egit kära Språk. Du är ju Dansk, och jag wet, at Du förstår Danska; låt det främmande Språket wara et kännemärke på den nedriga Förrädaren, som war för orkelös til at wårda sig lära wårt språk, för spotsk öfwer oß, til at førnedra sig så långt. Lägg band på de sjelfrädige, och låt ej någon förorättas, aldraminst med uppenbart Wåld, om det ock skedde mot de aldraringaste människor. Låt de med orätt afsatte och landtförwiste komma tilbaka; låt nyttige Män bland dem igen bekläda Embeten; gjör ej för många och hastiga forändringar, at ej den tilkommande tiden blir lik den förbigångna; låt ej urgamla saker undersökas och rifwas up igen, men undersök noga de sidsta; bruka lindrig räfst emot dem, som möjeligen kunna behandlas med nåd, men straffa rättwisligen utan skonsmål dem, som hafwa wanärat Dig och oß. Afböj, at Din Faders Monumenter ej förfalla; inskränk de kostsamma lustbarheter; undersök noga Landets gäld och betala den rättmätiga; låt Norrige, det trogna och tappra Norrige få sit Mynt igen; låt deras Hjeltar aldrig mera blifwa förjagade från Thronen; Hjeltar, som äro Thronens säkraste Stöd; glöm ej Banquens, Handelns tilstånd, och låt den sistnämde ej mera wara et mål för några få egennyttige; om det är möjeligit, så afskaffa de hårda Skatter, som betunga Dina Undersåtare, och til det minsta utdela dem jämnare; med glädje skal jag efter ämne bära den det, som förut låg på den usle. Då skal Enwälds-magtens Land wara frihets, glädjes, ymnoghets, trygghets Land; mera än det fria England sjelft, hwarest egennyttiga och nedrige Ministrer wäl ej kunna hindra Folkets Rådslag at komma för Konungen, men hwarest de dock hindra werkningen deraf; hwarest de understå sig at fängsla Folkets Förswarare, dem som tala i en helig sak. Danmark, Norrige och Furstendömerne tala genom min mun til Dig, o Konung. Hwarken hycklerie, smickran, hopp eller fruktan drifwa min Penna; icke har jag nedrigt eller flitigt gjordt upwagtning hos de förre Ministrerne; aldrig har jag en gång besökt, hälsat på, heller bugat för de sista afskum; aldrig har jag som en Tiggare nalkats Din Thron: Försynen och min Hustru tackar jag före at de hafwa satt mig i stånd, at ej bedja om något. Hör därföre sanning af min mun; en sanning, som ej kan wara mißtänkt; en sanning, som nästan altid utestänges från Konungens Säte: frukta Gud, älska Dit Folk, regera Sjelf, tro Din Broder. Då wilja wi och Efterkommande kalla Dig Konung Christian den Store, den Wise, den Gode. Wår förmåga, wåre barn, wårt blod står til Din tjenst; för Dig, för Juliana, för Friedrich, för Fäderneslandet flyter det. Dit Konunga Hus, det Danska och Norrska Riket står då til deß at werlden faller. Den som ej tänker så, är ingen Dansk, ingen Norrman; men ho tänker annorledes, utan de, som äro sälde til laster? Ho ärar

3

och uphöjer icke den farliga men ärefulla Natt, som sönderbröt wåra bojor, som gjorde oß igen til et Folk. Härlige Natt! tilkommende homerer och Virgilier skola sjunga om dig. Så länge Danske och Norrske Hjeltar äro til, skal Julianas och Friedrichs beröm wara, men icke förökas, ty det är omöjeligit; Werlden skal således förr blifwa til intet, än deras ära förgås. Ewige Gud! Du som herrskar öfwer Konungar, öfwer Människor och Werldar; Du som med Dit wäders anda har förskingrat de ogudaktiga och gjort deras anslag til intet; gif oß förstånd och hjertan, til at inse Din Wisa Styrsel, til at erkänna Din Allmagt, til at följa Dina Heliga Lagar. Gif wår Konung kraft til at hänga fast wid Dig! låt honom inse, at Du är Hans Konung, och han wår Fader. Det ske! Det ske!

(I en Utländsk Tidning är infördt, at Gref Struensee och Gref Brant samt Justitiä-Rådet Struensee äro med hårdare arrest och Järn-fjettrar belagde: at enkannerligen Gref Struensee är i et mörkt Arrest-rum, där gemena Mißgerningsmän plåga inneslutas, i en flått klädning, och at en hwar kan se honom genom Järn-Gallret för Fenstren: at den ena Lif-Medicus Berger, som kom til samma sysla efter Gref Struensee, likaledes är belagd med Bojor; at den förra Hans Maj:ts Lif-Medicus, som äfwen har samma namn, och har Stats-Råds Charactere, är som en rättskaffens Man, åter kallad til Lif-Medici syslan; at alla bref, som komma til de fångna, aflemnas til Hemliga Cabinettet, och at man tror Rättegången wid Cabinettet kunna inom et par manåder wara til slut bragt.

Wien, d. 11 Jan.

I går aftons hitkom den nya Kongl. Franska Ambassadeuren Prinsen af Rohan, som är Coadjutor af Stiftet Strasburg, hwilken i dag aflagt des första besök hos Riks-Vice-Canzleren Fursten af Colboredo, och hos Hof-Canzleren Furst Kauniz.

Berlin d. 25 Jan.

I går, som war Hans Maj:ts Konungens Födelse-dag, spisade Han hos Hans Kgl. Höghet Prins Henric, hwarest äfwen Hennes Maj:t Drottningen, Hennes Maj:t Enke-Drottningen af Swerige, Kongl. Prinsessan Sophia Albertina, samt Kongl. Huset spisade til middagen. Efter middagen for Hans Maj:t til Potsdam.

Hamburg d. 27 Jan.

I går afled Kejserl. Kongl. General Lieutenanten Riddaren af Theresie Militair-Orden och Commendanten här i Staden Baron Janus i deß 61:sta år.

NOTIFICATIONER.

Följande Edictal - Citation införes i desse Tidningar på begäran, ord ifrån ord, sådan som den blifwit hit öfwersänd, afl. Großhandlarens i Stockholm Walter Graingers Arfwingar til efterrättelse, hwilka, enligt samma Citations innehåll, böra wid förlust af all widare talan, antingen sjelfwe, eller genom Laga Ombud, aldrasist inom Måndagen efter Söndagen Quasi modo geniti, som infaller

d. 27 Apr., sig inställa wid Stor-Furstel. Hollstenska Lands-Rätten i Kiel, och derstädes bewaka deras fordran af 2000 Ducater, som dem, i förmågo af framl. Generalens Gref von Dernaths til berörde Großhandlare lifstiden på nyinämnde summa gifne Förskrifning af d. 6 Oct. 1721, tilkomma kan, samt alla til saken hörande bewis och Handlingar då äfwen upte. Citationen lyder så: wir CHRISTIAN der Vll::de, von GOTTES Gnaden, König zu Dännemarck, Norwegen, der Wenden und Gothen, & c. & c. und von Desselben Gnaden Wir PAUL PETRO WITZ, Kayserl. Cron-Printz, Thron-Folger und Groß-Furst aller Reußen & c. Erbe zu Norwegen, beyde Herzöge zu Schleswig, Hollstein, Stormarn und der Dithmarschen, Grafen zu Oldenburg und Dellmenhorst & c. & c. Gevettere: Fügen denen nicht nahmhaft gemachten Erben des weil. Großhändlers zu Stockholm, Walter Grainger nomine, derer gegen Unsern, des Königs, Cammarherrn und Land-Rath, auch Unsern Landsassen, und lieben Getreuen, Herr FRIEDRICH OTTO Graf von Dernath auf Hasselburg, Övelgönne & c., bey dem gemeinsamen Hollsteimschen zu Rendsburg im vorigen Jahre gehaltenen Quartal-Gericht eine Ladung, in puncto prætensi debiti von 2000 Ducaten ex prætensa obligatione avita de dato Stockholm d. 6:te Octobr. 1721, ausgebracht worden, hiedurch zu wißen, was gestalt bemeldter Graf von Dernath, nach dem eurer seits die Sache jetzo nicht weiter afterfolget werden wollen, nunmehro bey dem diesjährigen Quartal-Gericht, wider euch, pro citatione edictali provocatoria ut & mandato de edendis documentis samt was dem anhängig, aller-und unterthänigste Ansuchung gethan. Wann Wir nun den verwaltenden Umständen nach solchem Petito Statt gegeben und darauf nachstehende Edictales, juncto Mandato, zu Recht erkannt; Als citiren, heischen und laden Wir euch, aus hoher Landesfurst:er Obrigkeitlicher Macht und Gewalt, auch von Gerichts- und Rechtswegen, hiemit ein für alle mahl und also peremtorie, aller - und gnädigst wollende, daß vor dem am Montage nach Quasi modo geniti des instehenden 1772:te Jahres hieselbst zu eröfnenden gemeinsamen Hollsteinischen Land-Gericht ihr nach Ordnung des Catalogi Causarum sub pæna præclusi & perpetui filentii entweder persönlich oder durch einen gnusam bevollmächtigten Anwald unausbleiblich erscheinet, nach von Supplicanten beschaftem Provocations-Antrage, eure bey dem im December vorigen Jahrs zu Rendsburg gehaltenen Quartal-Gericht, in puncto prætensi debiti liquidi von 2000 Ducaten, ex prætensa obligatione avita, vom 6:te Octbr. 1721, cum usuris & expensis gegen den Supplicanten ein citirte Sache fortsetzet, eure Klage rechtlich an - und ausführet, und nach hine inde verhandelter Noth - und Gegen-Nothdurft Sprüch Rechtens gewärtiget, mit der ausdrücklichen Commination und Verwarnung, ihr erscheinet als denn, und thuet deme also oder nicht, daß nichts destoweniger ans des gehorsamen und erscheinenden Theils anhalten in der Sache weiter, was Rechtens, ergehen, auch ihr auf den fall eures Außenbleibens, nicht nur mit gemeldeter eurer angeblichen Schuldforderung gäntzlich præcludieret, und ein ewiges Stillschweigen euch solcherhalb auferleget, sondern auch die vorberegte ausgebliche Verschreibung des Supplicantis Groß-Vaters, des weyl. Generals Graf von Dernath, an den Walter Grainger gerichtlich mortificiret und für null und nichtig erkläret werden solle. Wobeneben Wir auch, unter gleichmäßiger Commination hiedurch anbefehlen, daß ihr binnen sechs Wochen a die publicationis

4

hujus Citationis, so wohl die zu eurer Legitimation erfoderliche Urkunden, als auch sonst alle uns jede diese angebliche Schuld-Forderung directo vel per indirectum betreffende documenta ins besondere die angebliche Verschreibung des vorbemeldten weyl. Generals Grafen von Dernath, und die zwischen demselben und dem Walter Grainger desfalls zugelegt seyn sollende Liquidation in Originalibus hieselbst bey Unserm gemeinschaftlichen Land-Gerichts-Notario Cirsovius allenfals jurato einleget. Wornach ihr euch zu achten und für Schaden zu hüten. Gegeben unter Unsern vorgedruckten Königl. und Groß-Furstl:n Secreten in Unserer des Groß-Fursten und Hertzogs Stadt Kiel den 2:te Decbr. 1771.

(L. S. / R.) (L. S. / M. D.)

Christian Ludewig Rachel.

Commendeuren John Byrons Resa omkring Jordklotet, åren 1764, 1765 och 1766: innehållande Beskrifning öfwer Ön Madera, Brasilien, Falklands Öarne, Magellanska Sundet, Patagonske Jättarne, Ön Masa Fuero , de förut obekanta, men af honom uptäckta sju Öar i Söderhafwet, Ladroniska Öarne, Batavia, Goda Hopps udden, med flere förefallande märkwärdigheter; är på Bokhandlaren David Segerdals förlag af trycket nyß utkommen och säljes i des Boklåda på stora Rygatan a 3 dal. k:mt Exemplaret.

I morgen d. 7 Febr. kommer på Bok-Auctions Kammaren at försäljas resten af de Böcker, som efter tr. Förtekning börjades d. 5 Ejusd. , jämte div. andra Böcker efter skr. Catalog. Den 8 dito, som är en Lördag, kommer därstädes at göras början med försälgningen af et förnämt Sterbhus Bibliotheque, bestående i div. språk och Wetenskaper, enligt tr. Förteckning, hwarmed början sker med Octaverne.

Ben 12 Febr. nästk. blifwa följande i Riksens Ständers Banque pantsatte samt til försälgning behörigen lagfarne och tagståndne fasta Egendomar, bel. här i Staden, genom offentel. Auction å wanligt ställe i Banco-Huset kl. 3 e. m. förfälde, neml. 1) Fasta Egendomen N:o 45 på Norrmalm mid Holländaregatan i Qw. Lindansaren, å fri grund bel., wärd. til 12000 dal. k:mt. 2) Fasta Egendomen N:o 22, wid hörnet af Prästgatan och Ankaregränden i Qw. Ajar, å fri grund belägen, wärderad til 12000 dal. k:mt. 3) Fasta Egendomen N:o 23 wid Trångfund, uti Qw. det mindre å fri grund belägen, wärderad til 18000 dal. k:mt. 4) Fasta Egendomen N:o 125, wid hörnet af Swartman och Kinstugugatorne, å fri grund belägen, wärderad til 30000 dal. k:mt. 5) Fasta Egenbomen N:ris 127 och 140, belägen wid Österlång- och Baggensgatorne, fri grund, wärderad til 75000 dal. k:mt. Likaledes den 11 Martii försäljas följande i Banquen pantsatte Egendomar, 1) Fasta Egendomen här i Staden på Norrmalm och Drottninggatan under N:o 24 uti Qw. Adam och Ewa belägen, wärderad til 150000 dal. k:mt. 2) Louiseholms Järn - och Manufactur Werk, bestående af en Plåthammare och 2 Knivsmedjor samt en större och en mindre Hammare, hwarest förfärdigas åtskilliga sorter Manufactur-smiden, jämte tillydande kronoskattehemmanet Berg et helt och 3:ne oskattlagde Torp, en oskattlagd Såg och 2 skattlagde Mjölqwarnar, med skog och fiske, belägit uti Elfsborgs Län, Wedbo Härad och Toftedals sochn, wärderad til 61333 dal. kopp:mt. Närmare underrättelse om desse Egendomars beskaffenhet

kan inhämtas af de i Banquens Cancellie öefintlige wärderings-Instrumenter.

Den 17 Martii nästk. kommer uti Skara Stad uppå öppen Auction at uplåtas, til den, som lämnar de lindrigaste wilkor, nedannämde beklädnings persedlar för Kgl. Wästgöta Cavallerie Regemente, hwilka persedlar af Lefweranten i bemälte Stad komma at fritt lefwereras, neml. blått Kläde til Råckar 3937 1/2 aln., gult dito til wästar , 2312 1/2 dito, gult Boj 2750 dito, Foderwäf 7250 dito, Mässings Råckknappar 2333 1/3 dassin, dito Wästknappar 1833 1/3 dito.

Uti Kgl. Lif-Gardets Raportsalen blifwer d. 10 Apr. f. m. kl. 9. Uphandlings-auction anstäld på följande Monderings-persedlar för berörde Regemente at lefwereras medium Oct. innew. år, neml. 1836 st. Skjortor, 1836 par Ullstrumpor, 1836 par skor och 3672 aln. Stöflettwäf.

Nästk. Måndag som är d. 10 Febr. kommer på Stadsens Auctious Kammare at försäljas en wacker Kappsläda med tihbehör.

Den 28 innew. Febr. månad kl. 4 e. m. behagade Slagtaren Hans Pet. Lundgrens Borgenärer sammanträda på Källaren Stockholms Bours wid St. Jacobi gränd, at emottaga den andel dem af Concursmassan kan tilkomma. Åliggandes hwar och en wisa det han med Ed sin fordran wederbörligen fåstat, den som däri brister, äfwen som den, hwilken da är frånwarande, har at skylla sig sjelf, om hans rätt går förlorad.

Gullsmeden Gustaf Staffels samtel. Borgenärer, behagade d. 8 innew. Febr. kl. half 4 e. m. på Malmens Källare, med Curatorerne sammanträda til here angelägna ärenders öfwerläggan- och afgörande, som ej tola upskof; hwarföre de uteblifwande få, årnöjas med de närwarandes tagande beslut.

Concurs-Twister.

Hos wederbörande Domhafwande har Bruks-Patronen Johan Runer anmält sig wara sinnad på nästa Härads-Ting med Mora. Wenjans och Serna soknar, som infaller uti Mora Soknestufwa d. 6 Martii innew. år,

göra ansökning om sina Borgenärers sammanfallande, at til dem all sin Egendom på en gång få afstå, hwilket Borgenärerne til efterrättelse kungjordt warder, på det de må äga tilfälle at å berörde Ting sig infinna och med den gäldbundna Egendomen samt Bruksförwaltningen taga de mått och steg, som nödige wara kunna.

Härmed kungöres at Skattebondens Olof Jacobsons och des Fader Jacob Olsons i lilla Herdals Kyrkoby och Gesteborgs Län samtel Borgenärer komma at enligt anslagen Proclama sig inställa wid Härads-Tinget på Swegs Gästgifwaregård d. 6 nästk. Martii.

Tredje gången kungöres, at offenlel. anslagstiden fôr Commerce-Rådets och Riddarens Rob. Finlais & Compagnies samtel. Borgenärer löper til ända d. 17 nästkommande Martii.

Tredie gången kungöres, at handlande Borgaren Bengt Falks Concurs infaller d. 21 Febr. 1772 wid Eksid Rådstufwu-Rätt.

Den 10 nästk. Febr. blifwer wid Trosa Rådstufwu-Rätt slutelig Dom afsagd imellan för detta Mölnaren And. Söderbergs samtel. Creditorer, som til efterrättelse länder.

Register öfwer Inrikes Tidningarne ifrån des början 1761, til 1771 års slut, kunna Prenumeranterne gratis bekomma.