Kingo, Thomas Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Dend
Udødelige Monarkiske Regiering,
For dend
Stormægtigste Herre og Konge,
Kong Friderich
dend Fierde,
Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers;
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken;
Greve i Oldenborg og Delmenhorst,
Ynskes udi Allerunderdanigste Troskyldighed
Til Lykke.

GAk da, dum-blinde Død, og sug, om du kand tale,
Med din Ormstungen Mund? Sug om din Fiil kand prale;
Om end du vor Monark gik paa med Hierte-Stød?
Trods dog, Kong Christian den Femte slet blev død!
Ey heel-død; Thi Hans Liv i Christi Lives Aare
Var slet Udødeligt, Du det ey kunde saare!
Ey half-død; Thi Hans Magt og Arve-Regiment
Blev intet udaf dig, du vissen Skifting, skiendt!
Den Kroned Pelikan, Hand obned kun sit Hierte
Mod Himmelen, og fik alt hvad Hans Siæl begierte;
Men Hans Kron-Arving stod i Liv, der Hiertet brast;
Og kaste Skændsel paa din gamle Myrde-Gast.

Til Lykke, Friderich den Fierde, megen Lykke!
Gid Himlens Konge Dig ind paa sit Hierte trykke,

* 183

Som Indsegl, der ey fra hans Naades Stempel gaar!
Men fast ind-elsket i hans Hierte ævig staar!
Guds Kirke glæder sig, og Rættens Stool tillige;
Til Lykke med den Arm, hvormed Du vil bekrige ;
Hver Sions Fiende; og forfegte Ræt og Dom,
At Vold og Uræt dog omsider kastes om!
Til Lykke! Lykke skee Kong Friderich dend Fierde!
Gid Herrens sterke Haand self rejse Muur og giærde
Om Kongen, og om hans højloflig Monarki,
Som Himlens Øye dog har haft sin Forsyn i!
Byd, Himmel, Jord og Luft og Ild og Vand at blive
Hans Vornede, som maa ved dine Ordre drive
Hans Værv, til Land og Vand, i Leding og i Fred!
Knyt Hierter sammen med i tro-fuld Eenighed!
Lad alle Fienders Raad og List og Magt forsvinde!
Lad ald Subtilighed, som kloge Hierner spinde
Mod Kongens fredelig Natur, vanlykke faa,
At De, som Spindel-væv, nedstøves og forgaa!

Leg Himmel, leg din Kraft med Naade, Styrke, Ære
Til Kongens Livl og lad Ham ævig signed være!
184 At snart Hand ogsaa maa ved Himlens Naade-Sool
En Arving faune til sin Høye Konge-Stool!