Kingo, Thomas Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Dend Stoormægtige Monarkis
Konning
CHRISTIAN
den Femtis,
Konge til Danmark og Norge, etc:
Hans Mayestæts lykkelige Igienkombst fra Holstein til Fyen,
dend 29. April. Anno 1679.
Til Lykke.

BReed ud dit Blomster-Telt, du Kongens FødeMaaned!
Bedugge krafftelig dend Jord, hvor før laa daaned
Dend Vintertvungne Rood! dryb ned til velkoms Tegn,
Mod Kongens Komme med en frugtbar Qvege-Regn!
Smul saa, du Himmel-Sool, med Dugfuld Pipe-Øye
Bag Aske-farved Sky! Lad dine Straaler bøye
Til Jordens Grylde-Frøe, at det kand Hierte faa
Og for sin Kongis Food smuk Himmel-farved staa!
I Luftens Sangere, Skov-Engle, Markens Glæde,
I vilde Fugle, seer I flyver flux tilstæde,
Naar Kongen kommer! til at fløyte færdig hen:
Velkommen CHRISTIAN, velkommen hiem igien!
I Landsens Folck gaar ud med Ynske-blandet Glæde,
At Kongen mange Aar sit Land maa sund betræde!
Som reyser, vaager, giør sig selv med U-roo træt,
At Hand kand faa sit Land i Ære-Velstand sæt!

* 123

O kysser Kongens Haand! som Ære-Palmen ikke
Ved nogen trusels Ord vil fra sig lade vrikke!
Hans Haand som gierne tog mod Fredens Oliqvist,
Om Ære, Nafh og Gafh der ved blev ikke mist!
Lad andre Fyrster for en ugild Nytte hvege,
Og med sit Løffds Ord som Drive-Toppen, leege!
Det er vor Kongis Roos, at Hand som Klippen staar,
Naar Folckis Hofmods Skum paa Skryde-Bølger gaar!
Lad stolte Konger kun af Riigdom, Magt og Vælde
Opblæse sig! det er dog hiertens got at helde
Sig til en Rætviis Sag! ti det er Guds Maaneer,
Hand til dend Frommis Sag med naadigt Øye seer!
Saa skal og Himlen vist i Kongens Hænder hæfite,
Og Ham med hellig Magt og Styrcke fast bekreffte!
Hand i Rætfærdighed skal ævig blive ved,
Og naa med ære, det som hver Mand ynsker, Fred!

*