Kingo, Thomas Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687

Allerunderdanigste Tanker
og Ynske
til
Dend Stormægtigste og Høybaarne Monarkes,
Kong Christian dend Femtes
Sundhed,
Effter et Anstød aff en Feber.

DU FEBER, Helbred-Tyv, hvor vel Du kunde tage
Din Tiid i agt, og om i Skib med KONGEN Age,
Der Hand i May oppaa sit store Belt omfoor,
Og Bølgen Storme-Brudt slog Mast og Segl og Roor,
Der Havet krusede paa sit Blaa-grønne Hoved,
Og der blev lidet, men med Vammel Uroe, Soved,
Dend Tiid Hav-Hesten digt i Vindens Bidsel beed
Og fandt at NORDENS HELT og HERRE hannem reed;
Dend Tiid hand snode sig sin HERRE hiem at føre
Og KONGEN ind paa Land i Vande-Vognen kiøre,
Da stal Du, FEBER-Skielm, Dig hemmelig i Land,
Og tændte KONGENS Blood med En afmægtig brand!
Men Himlen fandt Dig ud, og Dig saa Huufivild giorde,
At ey MONARKEN Du fleer Anstød byde torde!
Tak, Naadig Himmel, tak, Und KONGEN mange Aar,
Indtil Hand hundrede med megen Lykke naaer!

* 157

Gak FLAKKE-FEBER, du Forandring-fulde Syge,
Din kolde Sved, din Brand lad andre steder ryge,
Riid i en anden Puls, ryst paa en anden Krop,
End just paa DEND DER SKAL ALD NORDEN HOLDE OP.

Udi største hast med Posten
dend 9. Junii, 1687.
aff
Th: Kingo.