Kingo, Thomas Lyk-Ynske, der Griffenfeld blev Rigets Cantzeler [1674?]

Allerydmygste Hiertens Lyk-Ynske,
Der
Dend Høy- og Velbaarne Herre og Greve,
Greve Peter Griffenfeld, &c., &c., &c.,
Blev hans Kongl: Mayttz: oc Rigets
Kandseller.

Hid vaar det endelig at Gud og Kongen peegte,
Med første Naader som paa Dine Øyen leegte,
At Dydens Sool som i dit Bryst forborgen laa.
Saa høyt, som hid! med Kraft oc Ære skulde gaa!
Vi, fra din Føde-Tiid, hâr med Forundring øyed
Det store Haab om Dig! nu hâr Du det fornøyed!
Vi er fornøyed! Thi vi seer hvor Himlen Dig,
Med Naade dugger om, og signer rigelig!
Du est vor Tidis Roos, vort Under og Exempel,
Som vandrer nu af et til andet Æris Tempel,
Hen under Kongens Haand og HErrens Skærm og Skiold,
Optræder smilendis paa Verdens Snuble-Bold,
Thi du est Himmel-fast! og veed at Gud ey slipper
Sin Dyd-opvandte Søn, og Kongens Gunst ey glipper,
Hvor hans Lofi-Øyed Haand skinbarlig finde kand,
At Ærlighed og Troo er kroned med Forstand.
Vel an! saa tag kun an af Kongen og hans Rige
Det Naun af Kandseller! Gak til din Høyd at stige!
Tænk fremad Kongens Tarv, tænk paa hans Rigis gavn,
Tænk vort Akademi at sett' i Stand og Staun!
Her er dend Moder, her, hvis Bryst du selv har palted,
Her er Hun, som Demant, udi Din Ring indfatted!

* 198

Du, som vaarst hendis Søn, est bleven hendis Mand,
At alle hendis Børn Dig Fader kalde kand.
Nu skal din høye Dyd og Lærdom rundt om-soole
Med Gunst og Fromheds Glands dend Nordens høye Skoole!
Her er dend Skue-plads, hvor Dig Guds Kirkis Folk
Vil see som Deris Muur, Formyndere og Tolk.
Dermed er da Din Sool til Middags-maalet runden,
Og i sin fulde Glands foruden Skyer fonden!
Kom Josua, og beed at Dend maa stille staa,
Og Dødsens Skygger langt fra Horisonten gaa!
Saa skal du priselig til mange Aar optræde,
Som Kongens anden Haand, som Rigets Lyst og Glæde,
Som Dinis Fyrste, som dend Haltis Hielpe-Food,
Som Lærdis Fader og som Mangis Trange-Bood!
Bliv, HErrens hulde Mand, bliv Guds og Kongens Ære!
Saa Du, om tusind Aar, det efternaun kand bære,
At hvo som Verden da vil give nogen Roos,
Maa bluis naar Dit Navn kun settis jefhsids hoos.

Af
Hans Grevelige Excellentris allerydmygste
og høyst-forpligtede Tienere
Th. Kingo.