Kingo, Thomas Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Trøste-Skrift
Til
Den Højædle, Højviise og Højbe-
troede Herre,
Hr. Peter af Griffenfeld,
Ridder, Hans Kongl. Majsts. til Danmark og Norge
Geheime Raad, Ober- og Geheime Estats- og Kammer-
Secreterer, Cancellie-Rzsid og Assessor i Cottegio Status
og Højeste Ret, etc.
Over Hans EXCELLENCES
Højædle, Dyderiige og meget Gud-
elskende FRUES
Karen Nansen,
Nu Salig hos GUD, Hendes uformodelige
dødelige Bortgang,
Væmodigst og ydmygeligst opsat af
Thomas Kingo
Sognepræst i Slangerup.

AK! Det er intet alt hvad Verdens store Runde
Har i sin Omgangs Arm! Mens ogsaa de maa blunde
For Dødens Dræbe-Piil, hvis Ædelhed og Dyd
Er Jordens Herlighed og Himlen selv en Pryd!
Ak! der er intet Hold i heele Verdens Eje,
Mens Dødens Synde-Koost har ogsaa Lov at feje
I gylden Marmor-Sal! saavelsom Hyrde-Boe!
Gid ingen vilde da den falske Verden tro!

* 192

Den Sool randt aldrig op som ikke vilde skygge
Og sine Straaler lidt bag mørke Tepper rygge:
Det Blomster aldrig kom til rette Vext og Skik,
Som aldrig fik en Regn og liden Dugge-Drik!
Saa rank var aldrig Muur, der jo vel maatte lide
En Hvasel-Torden-Sky langs ned ad sig at glide:
Saa sterk af Muur og Vold var aldrig nogen Stad,
At hver Mand der udi var altid frisk og glad!
Nej, nej, vi aldrig maa saa stor en Lykke haabe
I Verdens Paradiis, at jo en Modgangs Draabe
Vil dratte i vor Skaal, vort Sejerverk kand gaae,
Mens uden en U-roe sin Gang dog ikke naae!
Mand finder intet Spiir (fra Adams Grave-Spade)
Der holdt i nogen Haand et saa u-rørligt Stade,
Det kunde ryste jo som tyndest Espe-Løv,
Og bøje sig imod den Maddik-fulde Støv!
Hvad Herlighed er seet forneden Himlens Bue,
Fra højest Himmel-Fløj til mindste Jorde-Tue,
Der jo maa miste lidt udaf sin Prunk og Pragt
Og engang Storme-slidt sees udi Sørge-Dragt! ||
Blant Mennesker jeg veed en Mand skal neppe findes
(Hvor fiin hans Levnets-Traad af gylden Uld end spindes)
Som jo vel mindes kand den Tyve-listig Død
I alle Stænder har giort mange blinde Stød.
Vort Levnet er en Damp og Sool-opløfted Taage,
Vort Ære-Trin af GUd en sær opladen Laage,
Vor Lykkes Faner er kun lutter Flagre-Seyl,
Og vore Legemer kun som glasered Teyl.

* 193

Vi skal dem og engang aldeeles fra os hviste,
(Vort Kiød kun pindes ind udi vor Liige-Kiste)
Men Dyden i vort Liv skal faae til Livs igien,
Naar Døde-Dragerne vor Krop har baaret hen.
Højædle GRIFFENFELD, hvis ædle halve Hierte
Saa u-formodelig har fundet Dødens Smerte,
Hvad skal vi giøre ved din anden halve Deel,
At Smerten undres om den ej kand blive heel?
O lad din viide Siæl, som nest ved Himlen svinger,
Ej ligge her i Støv! Lad Grivens store Vinger
Ej blive krafteløs udi sin Flugt og Fart,
Om end det ædle Bryst til Been er plokket bart!
Vel ligger her (desver) dit Hiertes hulde Glæde,
Indsvøbt og hedenlagt udi sit Jorde-Klæde,
Hvad har du meer igien naar hun er baaren ud
End som en kierlig Drøm om din Dyd-ædle Brud?
Jo, jo flux meer end det; Thi før hun vilde flytte,
Da vilde hun med dig sit heele Hierte bytte,
Og sig livagtig selv dig gandske efterlod,
Een ædel Daatter af sit ædle Kiød og Blod.
Saa har dog Himlen dig aldeeles ej berøvet
Din Glæde, men ikkun udi sit Skifte prøvet: ||
Vel er dit Hierte saart, vel er dit Ribbeen brudt,
Dog før du fandt det Knak var det som sammenskudt.
Men du, O dyre Siæl, som nu din Afskeed tager
Og vore Hierte-Suk til Graven med dig drager,
Far fort til HErrens Stool, din Himmel-Cron at naae,
Her paa din Levnings Grav skal slig en Gravskrift staae:

*
194

Grav-skrift

Forneden denne Steen,
Er med mig munred ned
I mine døde Been
Dyd, Tugt og Ædelhed!
Min Siæl den iled op
Til GUd som hende gav.
Min Live-løse Krop
Fandt her en Hvile-Grav!
Staae Læser, undre paa
At Ære, Lykke, Held,
Har sat i denne Vraa
Et meget herligt Veld!
Min Tiid saa hastig gleed,
Jeg fik mit Himmel-Pas,
Men her randt Sanden ned
Udaf mit Tiime-Glas.

*
195

Fragment.

hvad troskab nogen kan i danske [hjerter] finde,
hvad visdom nogen kan af bedste hjerne spinde,
hvad flittighed man kan udfordr' af nogens hand:
det alt hos dig er knyt' i lænke, knud og band.

*