Kingo, Thomas Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Dend Stormæchtigste Monarchis
K: Christian dend 5tes
Konge til Danmark og Norge
Velkom til Fyen.

Velkommen Rigets lif, vor Hierte, haand og ære,
Stormæchtig Christian! dend dag skal Soelet være
Med ævig Lyche, da du sætte fod oppaa
Det fynske land igien: forgyldet skal dend staae!
Tach naadig himmel! tach! at Kongens Kierlig øye
Maae straale os omkring: tach! at vi os maae bøye
Med ydmyg Hierte ned, imod hans friske trin,
Og nyde nogen glandtz udaf hans himmel-skin,
Tach Vande-første, Belt! at du din Konge førdte
Udi din bølge-barm, at vande-Vognen Kiørdte
Paa din Skum-Kruset Ryg, hvor i Monarchen sad,
Som eene giøre kand hver mand i Hiertet glad.
Bryd op dit rige Skiød! du grøde-fulde Dronning!
Feed-bugget Fynske Jord, her træder frem din Konning!
Lad blomster tilig mod hans tilkomst springe frem!
Og lad ald sundheds lufft ham følge hen og hiem.
Du flittig Fynske bie! Du honning virkerinde!
Forborgen Alchymist! lad søde strømme rinde
Paa Kongens læber, som med naade-sødmet røst
Saa gierne rører sig dend fattige til trøst.
Glæd dig! Guds Kirche, bøy dig for din Forster-Fader,
Med ifrig Hierte-bøn, See her er hand, som hader

* 127

Det Simons Penge-pach: Som elsker Gud og skiæl,
Og vil med tiden see at det Kand gaae dig vel.
Følg med din Konge hvor hans Reyse dend kand falde,
Tag bønnens vinger paa! Bed Gud at deris galde
Som meener Kongen ondt med macht, med list, og svig
Maae blive dem en gifft, og legge dem i lig.
Reys saa Guds salvet Mand! og vær paa herrens Hierte
Trykt med et naade-segl! Gud lade ald din smerte,
Som dug for Solen, gaae! Bryd lillien sin spind
Gud Kneche hendis Roch! dend er mod Christi sind.
allerunderdanigst af
TH: KINGO.

*