Kingo, Thomas Nytaarsønske til Chr. V 1690

Tide-Tanker,
Eller
Allerunderdanigst Hierte-meent
Nyt-Aars Ynske,
Til
Den Stormægtigste Enevolds-Herre,
Kong Christian dend Femte,
Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Sleßvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,
Ved Indgangen af det Aar 1690.

Du Tidens Kiøre-Svend, som Sool og Maane driver
Ved Himlens Tøjel, og alt i din Sirkel bliver.
Spend fra det gamle Aar! velt i Bag-Tidens Slug,
Alt af dit Age-Læs, der ej bør have Brug!
Spend for Nyt-Aar igien, op ad Stenbukkens Bakke,
Rend, til du ham igien i Hasen ind kand hakke,
Naar du har faret om og seet ald Nordens Egn,
Lyksaliggiort udi hver Tidemaal og Tegn.
Driv Lykke midlertid, med hver en Sool og Stierne,
Op for Kong Christian den Femte, Fromheds Kierne,
Vend Tidens Hiul herom for Kongen mange Aar,
Til Hand (trods Nid og Hevn) paa hver sin Uven gaar!

*