Kingo, Thomas Samlede skrifter 2

IV

Udgivet af
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

med Støtte af
Alfr. Goods Personalhistoriske Fond og
Carlsbergfondet

V

THOMAS KINGO

📖 SAMLEDE SKRIFTER

UDGIVET AF
HANS BRIX * PAUL DIDERICHSEN
F. J. BILLESKOV JANSEN

II

C. A. REITZELS BOGHANDEL A-S
KØBENHAVN 1975

VI

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1975.ISBN 87 87504 16 2Sats: Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S 1939.
Offset-reprint: Krohns Bogtrykkeri A-S 197
5.

VII

INDHOLD
OFFICIEL LEJLIGHEDSDIGTNING

  1. DIGTE TIL KONGEHUSET

 • Hosianna ved Chr. V's Salvning 1671................... 1
  Dag op, i salig Tiid, ald Nordens Held og Ære!
 • Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672 .............. 10
  Fæst Soolen til den Nat, du stoore Guddoms øye
 • Velkom til Prinds Friderich ved hans Fødsel 1672........ 11
  Velkommen, Himmel-Søn, velkommen tusind gange!
 • Chr. V's Hiemkomst fra Holstein til Kiøbenhafh 1672 .... 13
  Velkommen ønskte dag, bliv fuld af Lyst og Glæde
 • Kroneborgs Beskrifvelse 1672............................. 15
  Gid Himlen vilde mig med Naader nu iføre
 • Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690] ... 27
  1. Stat, Læser, og beviis først Underdanigst Ære
  2. Den store Nordens Mars, Kong Christian den Femte
  3. Triin ind, om Du est værd! Jeg lader op min Bue
 • Chr. V's første Ledings-Tog 1676........................ 29
  Erindring:
  Lad dette Hastverk faae en liden Naade-Skygge
  Behierted Konge, Du aarvogne Scepter-Fører
 • Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677] ........... 41
  1. Gullands Indtagelse................................... 45
  Naunkundig Guthiland, bekiendte Søe-Fyrstinde
  2. Søe-Slaget den i. Junii ............................... 8l
  Hids Seylet op igien, Jeg hører Vinden suser
  3. Hans Majestæts gudelige Tancker...................... 93
  Gud Zebaoth, min Gud, Krigs-Vaaben Gud og Kæmpe
 • Anden Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677].... 99
  Huor glad og frydefuld oprandt dend Morgen-røde
  Opskrift paa Ankeret
  Gud holdt paa mig, og Jeg holdt Christian den Femte
 • VIII
 • Opskrift paa Ankeret 1677 ............................... 106
  1. Guds Haand bekræfted mig, huor ved Jeg tvang og tæmte
  2. Curva Rudis ferri qvi cernis brachia, Lector
 • Begrædelser ofver Valentin Korn 1676.................... 107
  Du Danske Klinte-Korn, og Sverrigs Brænde-nelde
 • De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678................ 115
  Far vel! saa megen Tack du skiønne Tydske Riige
 • Nytaarsønske til Chr. V 1677............................ 116
  Saa er da Aaret i sin Ring og Rundde løbet
 • Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678............... 118
  Vel an! dend Tredie gang det maa paa Fienden gielde
 • Nytaarsønske til Chr. V 1679............................ 120
  Velkommen, Ny-Aars-Dag, som piper frem at møde
 • Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679.......... 122
  Breed ud dit Blomster-Telt, du Kongens Føde-Maaned!
 • Nytaarsønske til Chr. V 1681............................ 124
  Velkommen, ynskte sool, som prægtelig forgylder
 • Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]........................ 126
  Velkommen Rigets lif, vor Hierte, haand og ære
 • Nytaarsønske til Chr. V 1682 ............................ 128
  Slut kun, du gamle Aar, med usædvanlig Væde
 • Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683 ................... 130
  Mægtigste Herre og Himmelens ære
 • Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683 ............. 136
  Retfærdighed og hvad der pryder Kongens Krone
 • De Fattige udj Odensee Hospital [1683 dl. 1684?] ...... 137
  Stormægtigste Monarch, næst Gud vor Lyst og Glæde
 • Chr. V's Reise i Norge 1685 ........................... 141
  Saa kneiBer Norge med de Himmel Høye fielde
 • Paa Chr. V's Sundhed af den norske Guld-Velkom [1685?] 142
  Guldmuuret Drikke-Kar, du store Guders Begger
 • Paa Uldrich Friderich Gyldenlews Sundhed [1685?] ........ 143
  [se Bind I]
 • IX
 • Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687........... 145
  Metalle-buget Bierg, du sølve-svangred Grube
  Overskrifft
  Du store Sølve-Bierg, Du Rigdoms Foster Moder
 • Lyck-Ønske og Bøn til Printz Friderich Nytaar 1686 ... 149
  Kron-værdig Arve-Printz, vort store Haab og glæde
 • Til Skibet Prinds Frederich 1686........................ 153
  Blæs op Nordvest, og lad sig Vandene forhøje
 • Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687. ............. 155
  Sku her Kong Christian den Femte, Nordens ære
 • Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687 156
  Du Feber, Helbred-Tyv, hvor vel Du kunde tage
 • Nytaarsønske til Chr. V 1690 ............................ 158
  Du Tidens Kiøre-Svend, som Sool og Maane driver
 • Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690 ........... 159
  Triin op, Lyksalig Dag, og breed din morgenrøde
 • To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense
  1690.............. l................................... 161
  1. Vær velkommen Christian
  2. Saa randt nu her op
 • Overskriffter til Kronborgs første og anden Port [1690] .. 165
  [se ovf. S. 27]
 • Chr. V's Ankomst til Odense fra det Ratzebufgiske Tog 1693 166
  Velkommen hid igien, du store Landsens Fader
 • Dend Seylende Venus 1695 .............................. 169
  Bind op dit sorte Sløer ved Sølf-Dagskærens Hoved
 • Nytaarsønske til Chr. V 1696 ............................ 177
  Saa slog det Gamle-Aar i Afftes hastelige
 • Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697 ................. 179
  Klar Firmamentet op,ô store Guddoms øye
  Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment] ............ 181
 • Saa Kiører Soolen hid, og midt i Aurild peger
  Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699 ........................ 182
  Gak da, dum-blinde Død, og siig, om du kand tale
 • X
 • Over Holmer-Skandse 1700 ............................. 185
  Hør Holmer Skandse hør, hvi torde du dig reyse
 • Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702 ......... 186
  See! Mægtig Konge, see, hvor Dagens Øyenbryne
 • Nytaarsønske til Fr. IV 1703 ............................ 187
  Blink op igien med Lyst paa Himlens store Runde

  II. DIGTE TIL GRIFFENFELD

 • Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]........... 191
  Ak! Det er intet alt hvad Verdens store Runde
  Grav-Skrift............................................ 194
  Forneden denne Steen
 • Fragment [1673?] ....................................... 195
  hvad troskab nogen kan i danske hjerter finde
 • Lykønskning [1673?] .................................... 196
  Guds naadis store Mand, du himmel-baarne Greve
 • Lyk-Ynske, der Griffenfeld blev Rigets Cantzeler [1674?] 197
  Hid vaar det endelig at Gud og Kongen peegte
 • Samsøes Beskrivelse 1675 ............................... 199
  Vand-faste Samsøe, du ældgamle Fyrste-sæde
 • Binde Brev [1675?] ..................................... 214
  Saa triner Dagen frem, af Gylden Morgen-røde
 • Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding
  1676.................................................. 216
  Velkommen hiem igien, vor Ynske, Liv og Glæde!

  III. DIGTE TIL NIELS JUEL

 • Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687 ............ 221
  Staa Jernestiifwe steen og blif til æwigt minde
 • Til Niels Juels Contrafey [1696?]........................ 222
  Saa vil mand Hr. Niels Juel, den store Søehelt, male
 • Under Niels Juels Portræt [1697?] ....................... 224
  Bort Skygge-Kunst, som Her Niels Juel vil eftertrykke
 • XI
 • Latinsk Sørgedigt [1697?]............................... 227
  Heus! pete, Fama, polos, vastumq; eflfusa per orbem
 • Samtale med Rygtet [1697?]............................. 229
  Op, Rygte, sving dig frem, ald Verden om at fare
 • Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697 .............. 240
  Høyædle Frue, Du Standhaftigheds Mandinde
 • Paa-Skriffter udi Niels Juels Epitaphio [1697?] .......... 243
  Under hans Bryst-Billede:
  Staa Vandrings-Mand, og skue en Søe-Helt an i Steen
  1. Det Aar da Svenskens Magt ald Kiøbenhafn omspendte
  2. Hold Øster-Søe, og bliv et ævig-varigt Minde
  3. Der Juel da Seyer-Seyl for Gullands Fæstning hidsed
  4. Du mindis, Øland, der at Søen om dig brendte
  5. Den kiekke Juel fik og her Siöblad digt i knibe
  6. En Maaned løb kun hen, fra Siöblad hand blef tagen
  7. Dend Seyer-riige Juel endnu med Floeden seyled
  8. Som Løven der er vakt og vred sit Rov opsøger
 • Taksigelsis Sonnet [1697?] ............................... 250
  Far vel da, Her Niels Juel, din Siæl er i Guds Hænder!
XII
1