Kingo, Thomas Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Festspil ved Christian Vs Fødselsdag
1683

Kong DAN taler til Jupiter
om
Kong CHRISTIAN Dend Femte etc. etc.

1.

Mægtigste Herre og Himmelens ære,
Gudernis Gud og ald-seendis Mact,"
Dig kand jo intet u-vitterligt være,
Aldting er under dit øje og act,
Hvad som paa Jorden og Havet sig rører
Og hvad afgrunden i mørke nedfører.

2.

Disse Palladser, Elysiske Enge,
Denne din Thronis omstjernede Stoel,
Disse med glæder indhegnede Vænge,
Pralende af din omglandsende Soel,
Blifve med daglig berømmelse fyldte
Og af mit forrige Danmark forgyldte.

3.

Der skal en Helt og en Herre regjere
Christian fald ud af Hjerte og mod,
Kjernen af Kjemper, som Sværdet skal bære
Farfvet i fiendernis purpur-Sjæls flod,
Trofast, Standhaftig, og Ifrig at bringe
Grendserne sammen, og Voldsmænd at tvinge. ||

* 131

4.

Torden og Lyvnet, som Du kun allene
Hafde i min tid i Hænder og Vold,
Har Du ham gifvet, med gloende Stene,
Hvor med hand bryder Mur, Bryne og Skjold,
Der med hand Klipperne brekker og denger
Og dend tre-forked Guds flyde-Slot sprenger.

5.

Gif mig forlof da, forlof vil jeg bede,
Store Gud med dit forlof lad det skee
At mig en Skye maa nedføre og lede
Danmark og Christian kun at besee
Og at erfare hans rygte der svinger,
Laan mig, ô laan mig dit Sendebuds Vinger.

Jupiter svarer Kong Dan.

1.

Kroned Tjenere, Kong Dan,
Danmarks første Scepter - fører,
Gjerne Jeg udaf dig hører
Om din Søn Kong Christian, ||
At hans Idræt, flid og ære
Ved hans Lovlig Herre-Skjold
Kand hans Nafh og rycte bære
Op til denne Stjerne-vold.

* 132

2.

Din begjering vel kand skee
At Du til dit Plante-Rige
Ved min hjelp maa neder-stige
Aldring nøje at besee,
I een Sky-vogn kandst du age
Straaled om med Solens gjands,
Stjerne-blus om Natten tage
At ledsage Dig til Lands.

3.

Men det kjekke Cimber-folk
Skrift og Tale har forandret,
Runer er med tiden vandret.
Thi behøfver du en Tolk;
Jeg vil for i vejen sende
Min dend vingede Gesandt
Som os Kundskab skal indhænde
Og forfare aldring grandt. ||

Mercurius beordris at fare
ned om Kundskab.

1.

Gjør dig ferdig, bind din Vinge
Baade til din haand og fod,
Tag dig Mod,
Du skalt ned til Danmark svinge
Til den kjekke Christian
For Kong Dan.

133

2.

Brug din Snildhed udi tale,
See du fritter flittdig,
Om det sig
Med det store Ryctis hale
Saa befinder, som det her
Opført er.

Mercurius kommer og gjør beretning om
hvad hand hafver seet og hørt.

1.

Høj-bydende Gud
Nu har Jeg udrettet din ordre og Bud,
Jeg med forundring og fornøjelse har seet
Hvad af Kong Christian og i hans tid er skeed.

2.

Langt større og meer
Er Dyder og Manddom og aldt hand beteer
End her berettet er, thi skrifv kun hannem ind
Blant store Guders tal, det egner og hans Sind.

3.

Saa vide gaar Savn
Hvor Landmandens ære og ævige Navn
Udbredis ved hans flid og store Dapperhed
Hand vel dend største er, som Jeg paa Jorden veed.

134

4.

Hand Lover og Ræt
Med Nidkjerhed hafver i Rigerne sæt
Sit Scepter gjør hand blankt i blot Retfærdighed
Hans Sverd er hærdet i hans fienders røde sved.

5.

Jeg veed og Jeg kand
Forsikre det baade for Guder og Mand,
At nu, og til dend tid Kong Dan først Riget fik
Slet ingen Christian dend femte ofvergik.

Jupiter gifver Kong Dan forlofv at fare, og befaler
at Æolus skal betjene hannem med en Sky, etc.

1.

Du Vejrets fyrste., blæs en Throne-Sky her op,
Der føre kand Kong Dan fra Himlens høje top
Og ned paa Jorden til dend Nordre Verdens part,
Soel, bryd og frem, beglands hans præctig Nederfart.

Kong Dan kommer ned
og ynsker
Kong Christian dend femte
til lykke.

1.

Mægtigste fyrste, min Søn og min Glæde,
Kongernis ære, Regenteris Siir
Værdig at sidde paa Kongelig sæde

* 135

Værdig at føre sverd, Krone og Spir,
Jeg er forlovet, med Gudemis tykke.
Dig til at ære og ynske til lykke.

2.

Lykkelig acter Jeg Cmbriskt Lande
Lykkelig grunden af mit Regiment
Lykkelig Belt og Codaniskt Strande
Som slig en Helt udaf Himlen er sendt
Der deris frihed og ære forficter
Og sine Fædre i Grafven forplicter.

3.

Jeg ved dend Højeste Gud kand dig svære
At vi udi vort Elysiske Choer
Dig i berømmet amindelse bære
Og at din Ære-Krants idelig groer,
Alle, ja alle de ynske saa gjerne
Lykke og held med din fødelsis Stjerne.

4.

Lefv da i mange Aar! med aar og dage
Blifve din Sejer og lykke saa Stor
At Du dit Rov kand af fienderne tage
Sette dit Rige i Velstand og foer
At og mit forrige Danmark maa blifve
Med Dig udødeligt! Himlen det gifve!

*