Kingo, Thomas Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676

Underdanigste
Velkoms Tanker
over
Den Høy og Velbaarne Herre,
Herr Peter Greve til Griffenfeld
og Tønfiberg, Herre til Samsøe, Bratingsborg og Viflborg,
Ridder, Kongl. Majest. store Rigs-Kanseller, Hemmelige
Raad og Præsident i Collegio Status og Kandselliet
Hans Høy-Grevelig Excellentzis
Lykkelige Hiemkomst af Leding.

Velkommen hiem igien, vor Ynske, Liv og Glæde!
Tak, Deilig Ære-Sool, at Du igien vil træde
Op paa Din Horisont, at Dine Straaler maa
Til Mangis Øye med ald Kraft og Ynde gaa!
Hvor lykkelig og vel Din Reyse er gelinget,
Hâr meer end en gang i vort Lyhør-Øre klinget,
Du est i Spoor paa Gud med hvert dit Foode-Trin,
Hvorfor Du ledis ved hans Øye-Soole-Skin.
Hvor hâr Din fredsom Siæl blant Bulder, Blood og Larme,
Tiit styrked, ved Guds Raad, De Jerne-klædde Arme,
Din Haand som Kongen sig saa gierne helder paa,
Er Himmel-støtted og kand alle Maal opnaa!
Det Sværd som føns i de Hefne-hidsig Hænder,
Det i Dit dybe Sind Du veyer først og vender,
Og høybetænksom seer hvor viit det bloot kand gaa,
Og hvor det Fredsens Balg omsider dog kand faa.
Hvad blodig Krigs-Mand skal til Land og Vandet giøre
Det skal Du først udi Din Hierne overhøre,

* 217

Du viser det at Raad er bedre tiit end Magt,
Og Gud hâr alleting for Viifidoms Fødder lagt.
Bliv ved, Ræt-raadig Helt, Dit store Naun at bære
Med hver Dags Blomster-Roos og høy-forskylded Ære;
Bliv ved at tiene saa Din Konge og Din Gud,
At og ey Sathan selv Dit Lyvs kand puste ud.
Bliv veed i mange Aar, i Sundhed, Ære, Lykke,
Dit Levnets Sirkel med Guds Frygt og Dyd at smykke;
Bliv ved at giøre saa Dit Naun i Norden klart,
At Ævighed og Du kand endis lige snart.