Kingo, Thomas Nytaarsønske til Chr. V 1677

Taksigeke for det Gamle
Og
Lyk-Ønske med det Ny Aar
M DCLXXVIL
TIL
Dend Stoormægtigste og Høybaarne Monark oc Enevolds Herre
CHRISTIAN den Femte,
Konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters,
Hertug udi Sleflvig, Holstein, Stormarn og Dytmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, etc. etc.

Saa er da Aaret i sin Ring og Rundde løbet,
Og har sit Hovet ind i Tidens Fylde svøbet,
En Aften-Soole-Kys det Gamle Aar dog fik.
Før det foor bort til de Usooled Tiders skik.
Tak, Tak aldmægtig Gud, du ævige Regenter,
Som os ved Tjden til din Ævighed indhenter,
Tak, du Guds ævig Sool, tak for dit Naadsens Ord
Som lyvste dette Aar udi vort kaalde Nord.
Tak for hver Seyer-sool! Tak for hver Lykke-tiime,
Som du har ladet sig med KONGENS Ynske riime!
Tak ogsaa for hver Graa og sky-beblanded Dag!
Tak for din underlig Huusholdings Velbehag!
Op NYT-AARS deylig Sool med Sundhed, Ljv og Glæde,
Op, op ved HErrens Haand vor KONGIS Stool at klæde
I dette Ny-Aars .Gang med Seyer udaff Ny,
Og lad saa Fredsens Sool gaa op foruden sky!

* 117

Du Tiidens Herskere, Lad Tiden KONGEN føye.
Lad Lykken af din Haand sig ned til hannem bøye,
At vi maa sige naar vi udaf Aaret gaar:
Det vaar Guds Hielpis Tid, og Danmarks Lyksom Aar.

Allerunderdanigst
aff
Th. Kingo.