Kingo, Thomas Chr. V's Ankomst til Odense fra det Ratzebufgiske Tog 1693

Allerunderdanigst Lykynske
Til dend
Stoormægtigste og Høybaarne Monark
Kong CHRISTIAN dend Femte,
Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmer-
sken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,
Hans Kongl. Mayst:
Lykkelige ankomst til Odense
Fra det
Ratzeburgiske Tog
Dend 9. Octobr: 1693.

VElkommen hid igien, DU STORE LANDSENS FADER
Fra RATZEBORG, hver mund sig til din Roos oplader,
Fordi dit øye paa dit mægtig Scepter staar,
Hvor ved dit RIGE FRED, men FIENDER AFGANG faar!
Det TOG er Lyksom endt! Du lod kun Sværdet drage
At Hemme Hofmod, og med Torden ned at brage
Dend stolte Festning, som var lagt til Din fortræd,
Naar Fienden Sluffet dend, saa gafstu hannem Fred.
Hver ILD-KLOD, som Du lodst paa Byen hefftig Drive,
Der volde, Huse ned i smadder kunde rive
Og skrive Folcket op med deris eget Blood
Til Døden, om de blev ved deris Ovennood,

* 167

Dend hafde NAADE dog i TRUSEL med at føre,
Saa Mild er din NATUR! at naar Du kunde høre
De selv i Minde rev de kneysed volde ned
FRED skulde jorde strax ald DØDSENS Bitterhed.
SAa vilde Trodsighed dog Ene foraarsage,
At nu en NØGEN BY sin skæbne hart maa klage.
Til Tegn at KONGER vel en skade lide kand
Men Spotten hefner De med SVERD, med ILD og BRAND.

*