Grev Brantes Tanker. Udført i en Aria, til Tidsfordriv for ham i sit Fængsel. Unde Melodie: Kom Celinde etc.

Grev Brantes Tanker. Udført i en Aria, til Tidsfordriv for ham i sit Fængsel. Unde Melodie: Kom Celinde & c.

Kiøbenhavn,

Trykt hos Johan Rudolph Thiele, boende i store Helliggieststræde.

2
3

1. Bort al Smerte,

Som mit Hierte Ængste, qvæle, plage, trykke vil; Det ey gavner At man savner,

Hvad Forlystelserne hører til

Hvorfor skal jeg klage? Og min Siæ saa plage, Med de sværeste Bekymringer.

Jeg er rolig I min Bonlig,

Skiønt jeg den ey just har mege kiær.

4

2. Skiønt mit Fængsel Er mig Trængsel, Skiælver, bæver, frygter jeg dog ey; Skiønt mit Kammer Er min Jammer,

Sørger jeg Dog ey deri, o ney.

Jeg mig selv forlyster Jeg derved mig trøster: At jeg veed mig skeer ey meer end Ret. Det er trolig Denne Boelig

Er for mig som allerbest udseet.

5

3.

Ingen Grelle,

Kan mig drille,

Og jeg plages ey af Fantasie.

Jeg fornøyet Seer med Øyet:

Til den Stand mig Skiebnen satte i; Dersom jeg har viget Fra min Pligt, og sviget Den jeg burde altid være tro.

Det er billig At jeg villig,

Her nu lidet bør mig slaa til Roe.

6

4. Det ey krænker

Skiønt jeg tænker

Paa den Tid som nu alt borte er; Jeg ey gruer Skiønt jeg skuer,

Og hen til det forbigangne seer.

Ney jeg i mit Hierte Føler ingen Smerte;

Men er saa fornøyet som jeg kan I min Lænke Jeg kan tænke,

Paa min nu forlorne høye Stand.

7

5.

Kan jeg leve Blive Greve

Er jeg meget vel tilfreds dermed; Kan jeg ikke Faaer jeg stikke,

Mig i det som mig er tilbereed; Blir jeg stedse Fange, Er jeg ikke bange;

Thi jeg lever da i Rolighed; Skal jeg friste Livet miste,

Det et Øyeblik kun varer ved.

8