En Nye Viise, om den Nye Haman. Synges som: Hvo veed hvo nær mig er min Ende.

En Nye Viise, om den Nye Haman. Synges som: Hvo veed hvo nær mig er min Ende.

Trykt hos L. N. Svare, i Skindergaden.

2
3

1. See Haman faldt med et til Jorden, Som vilde stiele Kongens Liv, Og rydde ud ald Fryd af Norden, Han fengslet er, snart vorder stiv. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

2 Han kom fra Holstein for at blive En Doctor udi Dannemark, Strax Fanden vilde ham indgive. At blive Rigernes Monark. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Kongeblod.

4

3. Først syndefuld han sig indsniger,

Og Conferentz-Raad hastig blîr, Den gamle Adel han udskriger,

Og fuld af List dem Afskeed gîr. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

4. Geheim-Conseillet han forkaster, Som Nordens faste Piller er, Til Greve-Stand han derpaa haster, Og eene Kongen kommer nær. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod

5. Da han ophøiet blir som Greve,

Han dog fornøiet ikke vâr,

Som Undersaat ei kunde leve,

Han Lyst til Konge-Kronen bâr, Hans Ende vist ei bliver god,

Som tragted' efter Konge-Blod.

5

6.

Han Gylden krone vilde have,

Nu der til Jern best bruges kan; Han alt er fengslet som en Slave,

Og maae i Kieder holde Stand. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

7.

En Brandt udaf de Helveds Brande Med andre fleer ham hielpe vil; Men see! til Fryd for disse Lande

Gud røbede dêrs Ondskabs Spil. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

8.

Vi takke Gud og Juliane! Og Arveprintzen Friderich! At hver, som fulgte Strudsens Fane, Med et en skiendig Afskeed fik. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

6

9.

Hver Dansk og Norsk er fuld af Glæde,

Og priser Julianes Dyd.

Vi seer vor Christian fremtræde Med Fryd, selv druknede i Fryd. Hans Ende vist ei bliver god,

Som tragted' efter Konge-Blod.

10.

Velsignede Monark i Norden,

Vor dyrebare Christian,

Gid at Du synlig her paa Jorden Maae længe glæde vores Land. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

11.

Mod Tredie Frederich, den Vise

En Uhlfeldt fordum reiste sig, Men vi Guds Forsyn billig prise, Som da og nu var naaderig, Hans Ende vist ei bliver god Som tragted' efter Konge-Blod.

7

12.

Saaledes Uglen fordum Vilde Bedrøve Tvilling-Rigerne,

Nu vil en Struts med fleere spilde Vor sødeste Fornøielse.

Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

13.

Med gifted Bæger Uglen tænkte At bringe om sin Souverain,

Og Strudsen tænkte at iskænke

En Gift for Nordens Ørn og Ven Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

14. Gid han tilbørlig straffet blive!

Det heele Landets Sukke er,

Gid hans Exempel skræksom blive

For hver, som Ont til Kongen bær. Hans Ende vist ei bliver god,

Som tragted' efter Konge-Blod.

8

15. Han ei som Ulfeldt skal undvige Sin vel fortiente Synde-Straf, Men han skal martres i det Rige

Som hannem i hans Synder traf. Hans Ende vist ei bliver god, Som tragtes' efter Konge-Blod.

16.

Den gamle Haman fik at skue En Strikke, som sit Livets Maal, Den Nyere bør billig grue

For en Radbrækning eller Baal, Hans Ende vist ei bliver god, Som tragted' efter Konge-Blod.

17. Uhørte Synd? saa bør dn straffes Ei jordisk Naade meer for Dig. Omvendt Dig Synder, skal forskaffes For Jesu Blod hans Himmerig. Men Livets Ende blîr ei god For den, som søger Kongens Blod.