De Forrige Grevers Johan Frid. Struensees og Enevold Brandts Svane-Sang eller Afskeed, som For deres Misgierninger mistede Haand og Hoved og derefter parterede og lagde paa 4 Hiul, men Hoveder og Hænder paa Stager ved Kiøbenhavn den 28 Apr. 1772. Melod. Saa skal da Glasset løbe.

De

Forrige Grevers

Johan Frid. Struensees

og

Enevold Brandts

Svane-Sang

eller

Afskeed,

som

For deres Misgierninger mistede Haand og Hoved og derefter parterede og lagde paa 4 Hiul, men Hoveder og Hænder paa Stager ved Kiøbenhavn den 28 Apr. 1772.

Melod. Saa skal da Glasset løbe.

Trykt i samme Aar.

2
3

1 Brande

Er Tiden da nu kommen,

Og Hævnens store Dag,

Jeg møde skal for Dommen,

Og bøde for min Sag?

2 Struensee

Jeg skielver alt, og gruer. Mit Blod det bliver koldt.

Jeg tænker, seer og skuer,

Hvad Synden har forvoldt.

4

3.

Brandt

Nu snart vi qvit skal blive Fra lænker, Boldt og Baand. Vi Hævnen Ret maa give,

Og række Hals og Haand.

4.

Struensee

Jeg tænker paa hin Røver,

Gud giv mig kun hans Troe! Deri jeg kun mig øver,

Og farer bort med Roe.

5. Brande

O ja, vi bør betale For vore Gierninger. Gud vores Angst husvale! Vi snart skal være der.

5

6

Struensee

Vee mig! ieg ikke hørte Guds Ords og Aandens Røst, Før de tilsidst mig rørte,

Nu er de al min Trøst.

7

Brandt

Friemodig ieg da træder,

Og gaaer min Død imod. Det hielper ej, ieg græder. Og øser Taare-Flod. 8 Struensee Jeg løfter op min Tanke Til min Forsonere. Der skal ieg Kræfter sanke Udi min Siele-Vee.

6

9

Brandt

Farvel ieg Verden siger Og ønsker den god Nat. Jeg ud af Verden higer, Og Evighed tar fat.

10 Struensee

Vi alle faldt i Eden;

Men Forskiel paa hvers Fald. Men ieg i Evigheden Dog ej forsone skal.

11

Brandt

Seer Syndere! og gruer, Ja, skielver ved at see.

I her en Synder skuer,

En stoer Misdædere.

7

12

Struensee

I os, i os Jer speiler.

I, som i Synden gaaer. Betænker, at I fejler Hver Dag, som I opstaaer.

13

Brandt

Vi blev, vi blev ophøjet I Live og i Død;

Men havde ej for Øyet, Vor Gud og Frelser sød.

14

Struensee

Vort Gode vi misbrugte Og det i største Grad.

Guds Vreedes Sværd bør tugte. I Gud ieg dog er glad.

8

15

Brandt

Den Skam, os nu gaaer over, I Døden føles ej:

Nu strax ieg Herren lover, Jeg kom paa Livets Vej:

16

Struensee

Hos Gud er min Forsoner.

Jeg føler ingen Skam Ret nu med Engle-Toner Jeg evig lover ham.

17 Begge Guds Straffe-Domme skuer.

Gud dog retfærdig er. Seer, tænker skielver, gruer. Beed Gud bevare Jer.