Struensernes, Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan. Synges under den Melodie: Nu have vi sviret saa længe.

Struensernes,

Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige

Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan.

Synges

under den Melodie? Nu have vi sviret saa længe

Kiøbenhavn, 1772.

Trykt og til Kiøbs at bekomme hos August Friderich Stein, boende i Skidenstrædet

i No. 171.

2
3

Grev Struense til Falkenschiold

Nu har vi opholdt os saa længe: Og Cassen er temmelig riig. Jeg haver omsat vore Penge,

Saa ingen skal mærke vor Sviig. Jeg haver slet intet at frygte;

Thi Navnet og Seiglet bestaaer, Europa alt kiender mit Rygte;

Jeg prises ved Kongernes Bord,

4

Falkenschiold svarer Greven 2. Jeg hørte i Byen et Rygte Som ikke befaldt mig saa vel, Giør Anstalt, at visse kan flygte, Om os skulde møde Uheld. Grev Struense. Ney! tie kun, og haster og stækker De Vinger, som os er imod,

Og Halsen paa Ørnene brækker,

Saa vover jeg, Sagen er god.

Falkenschiold taler til Grev Brandt. 3.

Der Teufel mich hole! I nøler For længe. Vi skynde os maae Den Vamse han ligger og søler,

Han Skiøgerne passer kuns paa; Jeg haver den heele Dag løbet,

Og Penge jeg agter som Sk.. Jeg tænker, de staar nok ved Kiøbet, Jeg lovte dem ikke saa lit.

Gr. Brandt svarer Falkenschiold.

4.

Til Fanden med Pengene, Broder!

Vi smører, saa kiører vi væk,

Men Dievelen plage den Staader,

Den — Munken — den Romerske Giæk,

5

Han spiller, maaskee! under Dække, Brôr Gähler befrygter jeg ey; Vi Treelde skal Vingerne stække, Han svarte til Ordrene Ney.

Brandt taler til Struense.

5. Hør Greve! Nu er vi jo færdig:

Hvad fik vi med Posten i Dag? Den K...... er os ikke værdig, Jeg frygter han røber vor Sag, Og Dronningen, Sancte Marie,

Og Hendes dybsindige Søn;

De bør ey her længer at bie.

At vi ey faaer Fanden til Løn.

Grev Struense.

6. Behager at læse Mes Freres?

I Sønden staaer alting saa got, Som vi kan det ønske at være,

Og her er fra Neuburg-Slot,

Et Brev, som den brave — jeg tænker Han mener os ærlig og vel;

En Tønde Guld vi hannem skienker, Og dertil betaler hans Gield.

6

Falkenschiold taler.

7.

Var det ikke Fandens med Vagten, De giorde en Pokkers Allarm.

Grev Struense.

De Hunde — de lærer nok Tagten,

Lad dennem kun styre sin Harm;

Vel var det, nu ere de borte Og giør ikke meere Fortræd;

Men Fanden kom efter de Sorte,

De præker, saa Pøblen blîr ræd.

Falkenschiold.

8. Den Præken betyder ey meget:

I er jo og selv af det Pak.

De Guds Faar saa længe har bræget.

Grev Struense.

Hold Falkenschiold! op med Jer Snak! Her andet vil giøres end sludre,

Hent Gähler! — og Resten bestik, Imedens jeg lader mig pudre

Og smager min Morgenstunds Drik.

Gähler.

God Morgen! min kiere Hr. Greve!

Hvad sagde den Post fra i Gaar?

Fik De fra Hr. S*. disse Breve,

Som vare til Friderichs Moêr?

7

Hvad sagde dog Kongen om Vagten?

O! Kongen besnakker vi let. Vi haver alt Kronen og Magten,

Og kiender hans Sind paa en Plæt.

Grev Brandt.

10. Her søler I i Chocolade.

Har Berger her været i Dag?

I Aften er jo Masqverade:

Hvor nær er vi nu med vor Sag?

Grev Struense.

Alt færdig: Jeg svarer til Sagen.

Justitz-Raad Struense.

Jeg drømte om Kongen i Nat,

Og syntes vor Plan kom for Dagen,

Og at de fandt Falkenschiolds Skat.

Grev Brandt.

11.

Jeg drømte, jeg saae Juliane,

Hun syntes saa hviid som en Snee;

Og sukkede efter sin Vane.

Mathilde udraabte et Vee.

Falkenschiold.

Til Fanden med alle Jer Drømme! Vi haver jo Penge og Magt,

Naar I kuns ej Tiden forsømme,

Men skynder Jer, som jeg har sagt.

8

12. De dræber — Han sanger — Du tænder Hun byder — Han tager i Eed — Han Ordres til Resten udsender.

Jeg slaaer, saa de ligger derved — Jeg lover, de aldrig skal trænge.

Han griber, som nyelig er sagt;

Jeg Guld skal udøse og Penge,

Til alting er os underlagt.