• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Samtale imellem Kaffekanden og Thepotten samt Kammerpotten. Skrevet i Fryse-Maaneden.

Samtale imellem en Norsk Bonde, ved Navn Biug Leguison, og en Dansk Bonde, Tomes Peersen, angaaende den førstes Lyksalighed, som flyder af hans Friehed, og den sidstes Ulyksalighed i hans ufriestand og Trældom, efterat de havde læst saavel det niende Stykke i Forsøget, samlet af det patriotiske Selskab af de skiønne og nyttige Videnskaber, som den Betænkning, der om samme er udgivet i Bibliotheket for nyttige Skribentere No. 10.

Samtale imellem en ejegod, viis og stor Fyrste og en Minister, Borger, Bonde, Philosoph, Professor, Kiøbmand og Krigsmand angaaende Finantserne, Handelen, Laugene, Krigsmagten til Lands og Vands, Lærdommens Udbredelse, Agerdyrkningen og de dyre Tider. Til alle Stænders fælles Velfærd og Lyksalighed.

Samtale imellem tvende Piger om Skoebørstens Fald, holden fra Nye-Gaden til Amager-Torv. Til Trykken befordret af Morten Langsom.

Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn.

Samtaler i de Dødes Rige.

Sandfærdig Beskrivelse over De betydelige Forandringer og mærkværdige Tildragelser i Kiøbenhavn Fredagen den 17 Jan. 1772.

Sandfærdig Fortælning om Besynderlige Tanker ved merkværdig Samling paa den Danske Skueplads. [Den Danske Democrit-Heraclit 6]

Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed.

Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger.

Sandfærdig og troværdig Efterretning om Hexernes Reise, til det berømte Bloksbierg, St. Hans Nat; samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at se og erfare. Skrevet af Harald Diabolusky, […] Og nu oversat af den, som hader Overtroe.

Sandheds Elskeres Besvarelse efter Loven. 1.) Paa Skand-Skriftet til Autor for den af ham forhexet, forbandede og fordømte Dreng Nissen . 2.) Indrettet til Nytte for de unge Jurister. 3.) I Indholdet bliver et Forsvar for Fanden tillige.

Sandheds-Elskeres Besvarelse mod Sandrue i Anledning af den forvandlede Giedebuk.

Sandsigerens Betænkning over den PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. Da den blev af ham igiennemseet, rettet, forbedret, besvaret og siden til Trykken befordret.

Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, oder allerunterthänigste Bitte für sich und seine Mitgefangenen, um einige Erleichterung og Befreyung von den wohlverdienten Strafen. […] Bey Gelegenheit des Königl. Gebuhrtsfestes

Secilia Anders Datters Skrivelse til Argus, hvori hun med inderlig Bøn beder ham, at han dog vil forbarme sig over hende, og være hende behielpelig i, at hun maa beholde sin Silke Kaabe, og ved sin Forbøn mage det saa hos Hr. **** at han ikke vil skille hende ved al sin Verdens Velfærdt.

Secilia Anders Datters anden Skrivelse til Argus! Som Giensvar, paa det til hende fra ham udkomne No. 40 af hans Blade anden Aargang.

Seltenes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und grossmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe; Aufgestellet vom Hernn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Nebst der Ode an den Herrn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Eine Gegenschrift. Beydes aus dem Dänischen übersetzt. Das beständige Wohl Dännmarks, auf Veranlassung des 17ten Januars 1772.

Seltnes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und großmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe.

Sende-Brev fra en Tydsk Skolemester i Kiøbenhavn, til General-Administrationen for det i Kiøbenhavn og Altona oprettede Tal-Lotterie. I Anledning af en paa een Side og egenmægtig for falsk erklæret Original-Lotterieseddel og i Henseende til deres forandrede Planer og Original-Billetter. Af VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Oversat af det Tydske, I Aaret 1773 den 1ste Martii.

Sendschreiben des Teufels an den Grafen von Struensee.

Sendschreiben eines Russen aus St. Petersburg an den Russen aus Deutschland der Dänische Anecdoten zum Gebrauch der Gewürzkrämer sammlet.

Sendschreiben eines deutschen Schulmeisters zu Kopenhagen, an die General-Administration der zu Kopenhagen und Altona errichteten Zahlenlotterie. Wegen eines einseitig und eigenmächtig falsch erklärten Original-Lottozettels, und wegen ihres veränderten Plans und Original-Billete, Von VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Im Jahr 1773 den 1ten März.

Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Enevold Brandt, avec l'approbation Du Roi donnée le 27 Avril 1772.

Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Jean Frideric Struensée et approuvée par Le Roi le 27. du mois susdit. Traduite sur l'original. Copenhague.

Sinceri Tanker om de mange Latinske Skoler i Danmark og Norge, som hindre Studeringers Fremgang og ere skadelige for det Almindelige Beste.

Sittliche Frage: Warum mußten die Königin von Dännemark Carolina Mathildis, und die Grafen Johann Friedrich von Struensee und Enewold von Brandt in Kopenhagen arretiret, erstere von ihrem Gemahle geschieden, und letztere zum Tode verurtheilet und hingerichtet werden? Von einem dänischen Zuschauer gründlich beantwortet. Elisäum, beim Grafen von Struensee und Brandt 5777.

Skaberens Viisdom og Godhed ved Synets Indrettelse.

Skam-Minde af den forhen værende Kongel. Danske Geheime-Cabinets-Minister Greve Johann Friderich Struensee, som for sine begangne Misgierninger blev arresteret i Kastellet den 17de Januarii i Aar, og ved de holdte Inqvisitions-Forhører blev overbeviist om, at have begaaet Crimen læsæ Majestatis i høyeste Grad, [...] Sangviis forfattet under den Melodie: Jeg beder dig, min Herre og Gud.

Skam-Minde af den forhen værende Kongel. Danske Kammerherre, Greve Envold Brandt, som blev arresteret i Kastellet den 17de Januarii i Aar, […] samt hvorledes han, som altid havde været en Frietænker, beredde sig til sin Død […] Sangviis forfattet under den Melodie: Jeg raaber fast o Herre.

Skoebørstens Svanesang.

Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Socratis Aand, tilligemed en Recept, hvorved enhver ukysk Kone, skal nødes til at elske sin egen Mand og ingen anden.

Sorgens Skrift eller en oprigtig Undersaatters Følelser ved Erindringen af Kong Christian den Syvendes naadige Villie, Dronning Juliana Marias velsignede Arbeyde og Prints Frederichs foreenede Kræfter til at udføre den vigtige Plan, som Forsynet havde bestemt over det saa lykkelige Norden.

Spaadom af den berømte Eremit Martin Zadeck angaaende hvad som skal skee i de tilkommende Tider hvorover hele Verden skal forundre sig, som han i sin Alders 106 Aar ved Solothurn i Sveitzerland har aabenbaret sine Venner den 20 Dec. 1769.

Spørsmaale beqvemme til vore Tider.

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 12 Februar 1772. Num. 25

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 15 April 1772. Num. 61

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 18 April 1772. Num. 63

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 2 May 1772. Num. 71

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 22 April 1772. Num. 65

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 25 April 1772. Num. 67

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 28 Februar 1772. Num. 34

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 29 April 1772. Num. 69

Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 3 April 1772. Num. 54

Statsmanden et Ugeblad. No. 1-2

Stockholms Post-Tidningar Af den 6. Februarii År 1772.

Struensee hos Manden, som i Navnet, er baade én Struens og Ruens her at see. Struens: den, som bygger.

Struensees Afbigt til Kiøbenhavns Borgere, for hans begangne Forseelser imod dem, samt Begiering til dem om at bede for ham til Kongen om en naadig Straf.

Struensees Bod- og Poenitentses-Vise til sit forestaaende Endeligt og Afskeed fra denne Verden. Af ham selv forfattet i hans Fængsel.

Struensees Poenitentse og Tale til sine Medskyldige i Fængselet.

Struensees Skrivelse til Kongen paa sine og Medfangnes Vegne […] Allerunderdanigst indleveret i Anledning af Geburts-Dagen den 29. Jan. 1772

Struensees Skrivelse til en Deel Skribentere og Bogtrykkere, som har skrevet og trykt om ham i disse Hans critiske Tider.

Struensees begyndte Taarer og frembragte Bøn til sin Fader.

Struensernes, Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan. Synges under den Melodie: Nu have vi sviret saa længe.

Studenternes Skiæbne, Sic fuit in fatis – 

Summarisk Indhold af Aftensangs-Prædiken for St. Knuds Meenighed i Odense Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger 1772. over Ps. 9,17. Taksigelse for den guddommelige Varetægt og Forsyn over Kongen, det Kongelige Huus, og det gandske Land.

Supplement a la Gazette de Cologne XX du mardi, 10 mars 1772.

Supplicanten.En Tragi-Comoedie i fem Optoge.

Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Svar paa Karen Maria Dveters merkværdige Brev, […]

Svar paa Publici Vegne til Philopatreias paa adskilligt af hans umoedne Forslage fra en patriotisk Sandsiger.

Svar paa Tiltale og Beviis, at Proprietairernes Raadvildhed ei har contribueret til det Tab, som flyder af Hoveriets Bestemmelse.

Svar paa den i Magazinet for patriotiske Skribentere Aar 1771 No. 65 og 66 under 3 §. inddragne Islandophilus til Author for Skriftet Upartiske Tanker om Handelen paa Island etc.

Svar paa den nyelig udkomne PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Svar til Autor af det nylig udkomne Forslag til at finde bedre Udveye til Krigstieneres Besolding.

Svar til Forfatteren af Brevet om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt.

Svar til Forfatteren af Paamindelserne til dem, som ville dømme om Forordningen af 20. Febr. 1771. Hoveriet angaaende, indrykte i Magazinet for Patriotiske Skribentere, No. 84. 1771.

Svar til Forfatteren af Resensionen i Bibliotekets No. 14. 1772. over Anders Christensens Brev til *** om Kornpriser, Proprietærer, med mere.

Svar til Forfatteren af en Dansk Patriots Betænkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongel. Danske Armee.

Svar til Philopatreia angaaende de Geistliges Indkomster, af Philalethes.

Svar til de danske Skrivere som klager over deres ulyksalige Skiebne som en Følge af hemmelige Landsforræderes Intriguer. Mell. Udi din store Vrede, etc. [vise]

Sybrianus, p.p.p. Paa nye oplagt efter Originalen. Malmøe 1771. Prentet hos Henrich Smed.

Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Syv Saligheder under Syvende CHRISTIANS Regiering […] udledede af den anordnede Høymesse-Text paa den Allernaadigst anbefalede Takke- og Bede-fest den 1. December 1773. […] holden for Hiardemaal-Meenighed i Thye under Aalborg Stift […].

Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt.

Taknemmelig Erindring af Herrens Godhed mod Kongen, det Kongelige Huus og Tvilling-Rigerne, udi en Prædiken […] paa den almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1ste December 1773 […] udi Vestre-Mølands Præstegiæld under Christianssand Stift i Norge.

Taksigelses Tale, Foranlediget Ved den store Tildragelse af 17. Januar. Indeværende Aar; og Efter den Høj-Kongelige Befalning at gøre offentlig Bøn og Tak til GUD for hans ved bemældte Lejlighed Kongen, Det Kongelige Huus of det gandske Land beteede Frelse og Beskærmelse fra en overhængende Fare og Uløkke. Holden for Strindens Meenigheder af Mag. SIMON WOLF.

Tale om Den aabenbarede Religions Indflydelse i de verdslige Videnskaber, Holden paa Hans Kongelige Majestæts Høye Fødsels-Dag den 29 Januarii 1775 for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forsamling ved Ole Irgens.

Tale, holdet i Anledning af Hans Kongelige Höjheds, Arve-Prins Friderichs Höje Födsels-Fest, den 12 October, 1772 i Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs sedvanlige Forsamlings-Sahl

Tall Lotterie Spionen. No. 1.

Tanker forfattet af en Solicitant paa den 17 Januarii 1773.

Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Tanker i Anledning af Natten imellem den 16de og 17de Januarii 1772, da Grev Struensee og hans Complot bleve fængslede.

Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773.

Tanker og Fornemmelser i Rosenborg Have, Stormens Aften d. 24. Julii, da de smaa Siæle holdte deres Klappe-Jagt. Samt en nye Forordning fra Samvittigheden, til Skræk for de ukydske ægte Mænd og Koner og til Trøst for de fornærmede Ægtefæller.

Tanker og Observationer til høyeste Eftertanke angaaende den danske Søe- og Krigs-Flode udi Bygningen, Freds- og Krigs-Tider; samt et Tillæg paa hvad Maade Kiøbenhavn inden sine Volde beqvemmeligst kan have Vand-Møller og det ferske Vand, at en Fiende ikke kan betage Staden det, hvoraf Kiøbenhavns Fasthed befordres tillige.

Tanker og Ønsker til Kongen af Dannemark, eller en Borgeres oprigtige Nytaars Ønske til sin Konge.

Tanker om Brygger-Ligningen udi Kjøbenhavn; samt Forslag til dens Ophævelse.

Tanker om Brændeviins- Brænden. Skienket til Stiftelsen for nyefødte Børns Opdragelse.

Tanker om Cassererens Forhold ved den franske Comoedie i Landecasuppen. Opsat af Studenten og til Trykken befordret af Bakkelse-Konen.

Tanker om Geistligheden i en Stat. Ved Fr.Chr. Scheffer.

Tanker om Krigsstanden og dens Forbedring.

Tanker om Norges Extra-Skats beqvemmere Repartition.

Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger.

Tanker om Præsternes Gaarder og Jorder samt disses Indvikling i det skadelige Fælledskab. Af Philander.

Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771.

Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771. Skreven af Forfatteren til nye Prøve af Skrivefriheden. Tredje Oplag igiennemseet af Forfatteren og forøget med Anmærkninger.