Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-26)

26. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Jørgen Prytz skal, saavelsom de andre, der ansættes ved Smeltehuset, betales af Kammeret, der ogsaa afholder Udgifterne ved det norske Guldværk. Der skal sørges for Skibe til at transportere Ertsen. — B. A.

Aff dyn skriiffuelse Och af keeld kragiis Relation Om Jørgen Priissis besolding Haffuer Jeg forstanden meningen, Huormed Jeg ochsa Er uel tiilfriidtz, Naar udi hans bestilling som y alle dii andris, som pa Smeldthussit bestillis, settis, at dy aff kammerit skall betalis 1), Huilckit ued 2) at Indkøbe Skiiben och folcken at vnderholde, som Erdtzen skal hendte, Continuerlig skal holdis.

Hac hora bliiffuer den, som haffuer guldwerckit y Norrie 3) y befahling, med alle hans folck betaliit af kammerit.

Ded Er leet at tencke, Om gud y himmelen uyl giiffue syn Nade tiil werckit, huad otte karle aff holmen 4) kunde vdrette ued fiihre Offuen at gaa Continuerlig dag och Naat.

Der uyl y tyde forordnis thuende gode Stercke skiib til Erdtzen at Nederføre, Som med gadt folck och diichtige officerer besatte Erre, Saledis at derpa uden myn wyllie Ingen forandring skee kan.

Nar werckit saledis bliiffuer med Aluor sat y werck och dreffuen, Da formoder Jeg Nest gudtz Nadis hiielp, at der bliiffuer uel Nogit aff. Vale.

Friderigs: den 26. Janu: Anno 1648.

Christian.

27