Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-14)

14. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Regler for Ordningen af Husholdningen paa Rosenborg, hvor der skal være en særlig Kok, og for Forsyningen med Proviant og Drikkevarer ved Proviantskriver Morten Mikkelsen, Fiskemesteren paa Kronborg m. fl. Der maa kun udskænkes Ø1 til Slottets egne Folk, og kun de maa faa Adgang dertil. — R. A.

s. 412Eptherdi ieg haffuer mig forretagen at uyde nogen wiisshed Om ded Norske guld Erdtz 1), Och ded indted skee kan, vden Ieg haffuer Et Øiie derhuoss, Da paded sliigdt indted skal kunde causere Nogen wnødig stor bekostning, da skaldt du med Mordten Myckelsøn disponere alting derhen, At der ordineris En uyss kock, som wahrer pa Paa Rossenborg, nar Ieg kommer dyd, som til huer Middagsmaldtid haffuer sex Retter mad ferdig och om afftenen En suppe. Nar nogit uyder skal Anrettis, da skal hand derom y tyde derom(!) bliiffue aduarid. Nar Mordten Miickelsøn skaffer kocken ded, som hand kan affsted komme, Da skal fyskmeisteren af Cronborg skaffe hannem fersk fiisk Och Iegermeisteren med skouriderne wildbradt.

Fogden y haffuen haffuer Nogle damme 2) y siin gewaldt tiil fersk fiisk, huoraf hand kan haffue Nøduendig fysk, Nar behoff gørris. Strandfiisk, med huad Naffn man den Neffne uyl, kan aff Mordten Mycke[l]søn skaffis. 01 och wiin til myn Eiigen fornødenhed skall Indleggis y myn kelder pa Rossenborg, huortil Nøggelen herhuos fiindis. Huormed dog indted Er at haste, Epthe[r]di der kan Indted bliiffue aff, førend den Offuen aff dii frederigsborger Steen Er ferdig 3).

Aff Spiisøl 4) til folcken skal indted uyder bliiffue fogden godt giordt, End hand selffuer, Naar Ieg der Er, med lyffkarlen, fyrbøderen, kocken med thuende opuardter y køckenit kan driicke.

Fogden skal aluorligen derhen holdis, at hand holder køckenit Luckt Och frii for Støer 5), som ded Indtildis afften och morgen haffuer verrit fuldt aff. Ieg uyl huercken 6) s. 413fogdens kuyndfolck Eller Porthenerens y køckenit Eller andenstedtz pa hussit, som dii indted haffuer at skaffe.

Fogden skal ingen stede lade komme op pa hussit uden myt folck, som benendt Erre. Dii vdi Smeldthussit 1) skal hand tiil uysse tyder lade op pa hussit Och Igen lade gaa deraff. Dy folck, som hand haffuer at bruge tiil at 2) wedden wdenfor Eller y myt kammer sauel som y køckenit, dem skall hand til En uys tiid lade forrette sliigdt, som Sagdt Er, Och saa lade dem ga derris weii Igen Och Icke beholde dem pa hussit bade dag och Natt, som hiidindtil sked Er.

Fremmede skal indted steedis Inden den Nederste Pordt. Huem der haffuer suplicationer, dem skal pordteneren berre op til Rossenborg.

Fersk 3) Brød skal inted uyder hendtis End tiil mig selffuer och dem, som her ofuenfor om taliit Er. Och skal Mordten Myckelsøn aldtiid holde Riichtighed med Bagerne. Naar dette Nu bliiffuer Saat y Syn Orden, som forskreffuit staar, Da kan Ieg Epther myn Eiigen Contento forrette aldting y københaffuen. Vale.

Friderigsborg den 14 Ianu: Anno 1648.

Christian.