Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-17)

17. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Toldsatserne paa Jern og Trælast i den norske Toldrulle og om Arbejdet paa Tøjhusets Genopførelse. Kongen er utilfreds med den sachsiske Gesandts Adfærd under Forhandlingerne. — R. A.

Epther diin Errindring haffuer Ieg ladit skriffue Chanseleren til Om den toll, der Bør at settis pa ded Suenske s. 414Iern och Ossmund 1), Huorudi Ieg aff hannem Ingen Contraritet formoder. Mens tiil den toi, som dii gemene Skuder, som haabuis kommer fraa Norrie med tømmer och ued 2), briinger Ingen hannem til(!) at beuilge. Skai den settis y werck, som uel biilligdt uar, at ded skedde, Da uyl ded skee aff diig och dii andre Raad, som helder seer kronens Opnemmen 3) End Chanseleren.

Skabelunen til Tøiihussit 4) kan best gørris aff M: Hans Ohnemøller och den Meiister, som satte taggit pa Regens- kiircken 5), som dog uyl brugis til samme arbeibe(!), Om der skal bliiffue Nogit aff. Skabelunen y siig selffuer Bør at uerre pa triidie Pardten aff tøyhussens lenge 6) giiordt aff Holmens Snecker 7), som Ieg selffuer haffuer lerdt at gørre skabeluner.

Wor herre haffuer sønderligen lagdt mig denne gesandter fra Dressden 8) pa halssen, Som Indted achter, huad hand siiger. Hiin anden dag uar 9), hand mig anmoden, At Ieg skulle giiffue hannem Med dig och Chanseleren fuldmacht at Betractere ded, som hannem heer aff mig uaar giiffuen tiil Erklering.

Nu haffuer Ieg bud huos hannem med Iørgen Seefeldt Och Hoffmarskalcken 10), At saframdt hand kommer tyer for s. 415med sliig Snack, da skall kockedrengene giiffue hannem geleiidit udaff pordten. Vale. Frederigs: den 17 Ianu: Anno 1648.

Christian.