Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-21)

21. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Forhandlingen med den sachsiske Gesandt, som opholder sig paa Kronborg, er forhaabentlig snart afsluttet. De svære Kanoner paa Kronborg bør, for at formindske Omkostningerne ved Salutering af forbisejlende svenske Skibe, afløses af lettere Kanoner. — R. A.

Wdy gar drog Ieg hiid til at begiinde at gørre En forandring pa lufften, y morgen, om gud uyl, begiiffuer Ieg mig til frederigs: Igen. Gesandteren aff dressden Er her och beseer Pladtzen Och glemmer indted at driicke ud. Hans companion møder hannem y frederigs: y morgen, som Er henad Nykøpping, Sa habis Ieg, at uy haffuer Ende pa Snacken, Sauydt Nu skee kan 1).

Herhuoss fiindis En zeddel pa dy tunge støcker, som fyndis heer pa hussit, Som Numehr liigger mig heer tiil bekostning aff arsag, at dii skall fiihris, Naar Et lumppen Suensk skiib giiffuer fiir, naar hand løbber hussit forby, Huilckit aff 12 pund kan gorre dedsamme, som dii andre kan gørre. Huorfor sliigdt skal haffuis y acht aff dem, som ued 2) Arckeliit Er, Naar Omuexeligen bekuemmeligen skee kan. Der Er 12 pundige stycker Nock y Laaland, som derfra kan hendtiss, Naar man derom gørr anordning. Vale. Groneborg den 21 Ianu: 1648.

Christian