Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-04)

4. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Det gejstlige Gods, som nu er bortforlenet til en Hob lumpne Kompaner, bør lægges under Kronen, hvorved dens Pengenød vil kunne afhjælpes. — R. A.

Epthersom du dig uden thuiffuel uel Errindrer, Huad Ieg Senisten wiitløfftigen talede med dig Om myn Eiigen s. 406och disse Riigers welstand 1), Som du uden al thuiffuel ochsa haffuer hafft(!). Ieg for myn person, som ded Meiist angar, haffuer Indted forsømdt at tencke derpa Och befunden kronens myddel wtroeligen at kunde forbedris, Naar ded geiistlige godtz, Som nu forlehnis bordt (!) til En hab Lumppen kompaner, Bleff anuend til kronens udgiifft 2).

Nar du kun med fliid tager dig for at ga Capitlerne vformerckt 3) ygennom och Erfahre, huad ded Er for En hab kompaner, som besidder samme geiistlig godtz, Da skaldt du forundre dig, at man sa lenge haffuer tollererit sliigdt.

Hermed Er indted ded godtz mendt, som Er lagdt til Chanselerens bestilling Eller nogen geiistlig persons vnderholding, pa huad uiis och manehr ded och siigis kan.

Och berrer ieg ganske ingen thuiffuel, at om dette bliiffuer bracht Riigens Rad ret for, at der da skal fiindis ganske faa yblandt dem, Paa Chanseleren och nogle fa Neer, som skall cum Batione kunde siige Neii, at samme godtz io bør at ligge vnder kronen. Vale.

Frederigsborrig den 4 Ianu: Anno 1648.

Christian.