Christian 4. BREV TIL: von Pentz, Christian FRA: Christian 4. (1637-02-24)

24. Febr. 1637.
Til Christian Pentz.
Paategning paa en kgl. Ordre, dateret Antvorskov d. 24. Febr. 1637, til Chr. Pentz til at lade Hans Leonhard Klein 2) tilsende

gaa ind paa Christian IV.s Fordringer, og Kurfyrsten, som paa dette Tidspunkt var optaget af at bekæmpe de i Sachsen staaende svenske Tropper, besvarede Kongens Forslag med en Opfordring til sammen med den nedersachsiske Kreds at ruste sig mod den fælles Fjende (Breve af 29. Maj, 21. Juni og 5. Juli i T. Kanc. U. A. Sachsen, Breve fra Johan Georg I 1634—37 ; den sachsiske Gesandt W. H. Baudissins Memorial u. D. [Juli 1636] smst., Akter vedr. det politiske Forhold til Danmark 1634 — 47; jvf. det foregaaende Brev af 20. Juli).

s. 108vedlagte Pakke Breve og tilstille 900 Rdl. — R. A., Regeringskan- celliet i Glückstadt, „Elbstrohm“ Nr. 5, Undernr. 148.

So balde Ich zustelle komme, So Sollen dii 900 daler wyderum Erleget werden.